search
Sök
menu
Meny

Hotad sandödla räddas av kommunen

Hane av sandödla i
lekdräkt. Foto: Kenneth Johansson

Hane av sandödla i lekdräkt. Foto: Kenneth Johansson

För att rädda den hotade sandödlan har kommunen sammanställt ett antal åtgärder som ska göras i tre steg.

Under en länstäckande inventering i början av 2000-talet noterades sandödlor vid Holmåsen i Månsarp. Området består av en igenväxande tidigare grustäkt och igenväxningen bedöms idag vara så långt kommen att den utgör ett hot mot arten.

Sandödla är förtecknad i EU:s art- och habitatdirektiv samt i Bernkonventionen. Arten är fridlyst enligt § 4-5 i Artskyddsförordningen. Dessutom omfattas arten av ett nationellt åtgärdsprogram som syftar till att arten ska uppnå gynnsam bevarandestatus – helt enkelt en stabil population - i Sverige.

I Jönköpings län förekommer arten främst inom tre utbredningsområden varav ett är Tabergsdalen.

Åtgärderna för att bevara sandödlorna ska göras i tre steg.

  • avverkning av skuggande träd inom större områden, med endast spridda grupper med upp till fem träd sparade vars kronor ska täcka cirka 10 % av ytan
  • försiktig fläckmarkberedning för att skapa ett rikt fältskikt av blommande örter från den befintliga fröbanken som finns i marken
  • framskrapande av nya, cirka 10x10 m stora sandytor för äggläggning, med hjälp av grävmaskin.

Inom den berörda fastigheten fokuseras åtgärderna i ett inledande steg (steg 1 ovan) på två delområden (se karta nedan). Dessa ytor öppnas upp genom avverkning av trädskiktet, som i princip endast består av tall, medan övriga ytor gallras ur.

Fastighetsbeteckning: Månsarps-Renstorp 1:12

Markägare: Jönköpings kommun

Utförare: Tekniska kontoret i samarbete med stadsbyggnadskontoret. Åtgärdernas första steg utfördes i november 2016.

Finansiering: Länsstyrelsen och tekniska kontoret

Referens: Lydänge A. 2003. Inventering av sandödla (Lacerta agilis) i Jönköpings län 2003. Med synpunkter på hot och skötsel. Länsstyrelsen i Jönköpings läns rapport 2003:50


Karta 1. De två delområdena vid Holmåsen som ska genomgå riktade
skötselåtgärder för bevarande av sandödla. Inom områdena sker avverkning så att
den återstående krontäckningsgraden motsvarar ca 10 %

Karta 1. De två delområdena vid Holmåsen som ska genomgå riktade skötselåtgärder för bevarande av sandödla. Inom områdena sker avverkning så att den återstående krontäckningsgraden motsvarar ca 10 %.

Publicerad: 2017-01-12 17.23