search
Sök
menu
Meny

Målfokus

Under läsåret 2017/2018 kommer vi vid Tornfalkens förskoleområde att arbeta med följande utvecklingsområden:

- Språkutveckling

- Barnkonventionen

Språkutveckling och modersmål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • – utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • – utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • – utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • – som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

(Lpfö-98, s. 10 rev 2016)

Hur arbetar vi för att nå våra strävansmål?

 • Vi läser, lyssnar och använder oss av kommunikation i olika former. Vi samtalar, förstärker ordens betydelse med hjälp av tecken och in print bilder
 • Vi samtalar mycket med barnen och skapar utmanande och inspirerande lär och lekmiljöer
 • Vi delar in barnen i mindre grupper för att alla barn ska ges möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter.
 • Vi fördjupar oss i sagornas värld med hjälp av konkret material och utvecklar sagorna i form av att dramatisera tillsammans.
 • Vi erbjuder böcker och digitala verktyg som vi tillsammans kan arbeta med
 • Vi använder oss av tolk när det behövs för att öka vår kommunikation mellan varandra.

Barnkonventionen:

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att alla barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrarnas eller andra vuxnas ägodelar

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

 • Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra mäniskors situation samt vilja att hjälpa andra
 • Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning och
 • Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

Hur har vi tänkt arbeta för att nå våra strävansmål?

 • Vi lägger stor vikt vid inskolningen av barnen, skapar en god, tillitsfull och trygg relation till barnet och vårdnadshavarna. Allt för att vi tillsammans ska verka för barnets goda utveckling och lärande. Vi som pedagoger och barnens vårdnadshavare är goda förebilder för barnen.
 • Vi har påbörjat en utbildning i Barnkonventionen för all personal på enheten som kommer att implementeras i verksamheten på olika sätt.
 • Vi arbetar i smågrupper och erbjuder olika typer av aktiviteter inom förskolan. Detta för att skapa lugnare miljöer där det blir enklare för varje enskilt barn att komma till tals och för att alla barn ska vilja/våga förmedla sina åsikter och tankar. Vi inkluderar alla barn och vuxna i vår verksamhet.
 • Barnen ges möjlighet att utifrån sina intressen få välja aktivitet.