search
Sök
menu
Meny

Ansökan om planbesked för ny eller ändrad detaljplan

Du som vill göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, upphävas eller förändras har rätt att begära ett planbesked. Detsamma gäller om en områdesbestämmelse behöver upphävas eller förändras. Din begäran om planbesked ska göras med blankett.

Ändamålet med åtgärden ska framgå av begäran och en karta ska bifogas som visar vilket område som berörs. Samtliga markägare inom föreslaget område måste ge sitt godkännande för att ansökan ska kunna behandlas. Om åtgärden gäller byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, till exempel om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda.

Du ska ha fått ett beslut om planbesked inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in till stadsbyggnadskontoret. När fullständig ansökan inkommit får du en bekräftelse med information om tidplan och tilldelad handläggare. Handläggaren utreder ärendet, beslut om besked tas sedan av Stadsbyggnadsnämnden. Efter nämndmöte skickas besked ut till den sökande.

Om du får ett positivt besked meddelas det i planbeskedet när planarbetet bedöms vara klart. Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Beskedet bekräftar bara att ett planarbete kan påbörjas. Läs mer om hur den fortsatta planprocessen går till under länken Detaljplaneprocessen.

Om ett planarbete inte kommer att påbörjas kommer skälen för detta att anges i planbeskedet.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och som du inte kan överklaga.

För närvarande tas ingen avgift ut för planbesked. Det senare planarbetet bekostas dock alltid av den sökande.

Kontakt

Louise Petersson
Planarkitekt
Tfn 036-10 52 49