search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på fastigheten Månsarp 1:186, i Månsarp

Planens huvudsakliga syfte är att utreda lämpligheten för bostadsbebyggelse på del av fastigheten Månsarp 1:186 m.fl.

Planområdet ligger i östra delen av Månsarp och bara några hundra meter ifrån Månsarpsstation. Marken består av skogs- och jordbruksmark och ägs till största delen av Jönköpings kommun.

Det är viktigt att inom kommunen möjligöra för att även ytterområden utvecklas. I dessa områden är det också viktigt att skapa förutsättningar för de boendeformer som saknas i ormrådet. Flera av kommunens strategiska program understryker just behovet av en varierad bebyggelseutformning i Månsarp då merparten av den nuvarande bebyggelsen består av villor.

Planen har vunnit laga kraft.

Tidplan

Laga kraft: 16 Januari 2017
Antagande: 2016-12-15
Granskning: 2016-10-19 - 2016-11-16
Samråd: 2016-01-20 – 2016-03-16

Översiktskarta