search
Sök
menu
Meny

Pågående översiktsplanearbete - Digital översiktsplan 2016

Jönköping kommuns nya översiktsplan är nu antagen av kommunfullmäktige sedan den 22 juni 2016.

Kommunfullmäktiges beslut

Nedan finns den översiktsplan som kommunfullmäktige har antagit. Här finns också protokollet från kommunfullmäktige. Protokollet är omfattande och lägg därför märke till att kommunfullmäktiges beslut om förändringar i planen finns i en sammanfattning i slutet av protokollet.

Översiktsplanen är överklagad och har därför inte vunnit laga kraft. För att tydliggöra kommunfullmäktiges beslut är fullmäktiges förändringar tills vidare markerade med rött i kartbild och gult i textdel i antagandeversionen.

 

Översiktsplanens funktion

Numera namnges planen som Digital Översiktsplan 2016, det innebär att arbetsnamnen Ny Översiktsplan och Digital Översiktsplan 2015 inte längre gäller.

En översiktsplan är kommunens plan för hur mark och vatten ska användas. Den nya översiktsplanen är interaktiv och ger dig som användare möjlighet att skapa din egen kartvy. Du kan själv välja vilka kartlager du vill se.

I Digital översiktsplan 2016 kan du se vad som är planerat för ett visst område. Du kan också se vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering. Översiktsplanen redovisar kommunens ambitioner och den är inte formellt bindande. Den beskriver istället kommunens viljeinriktning som ska vara till vägledande vid kommande avvägningar och beslut.

Det är först vid efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning som kommunen i varje ärende skall väga de allmänna intressena enligt översiktsplanen mot de enskilda intressena.

 Planhandlingen består av följande delar: