Detaljplan för södra delen av Munksjö fabriksområde, kv Lappen 5 m.fl.

 Skriv ut

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för södra delen av Munksjö fabriksområde.

Planförslaget är det första steget i Jönköpings kommuns planer för stadsutveckling av området kring Södra Munksjön i enlighet med intentionerna i Stadsbyggnadsvision 2.0 och Utbyggnadsstrategi 150 000 Invånare. Munksjö fabriksområde öppnas och utvecklas till en stadsdel i Jönköping – sammanvävd med Söder och Torpa. Med en egen stark karaktär från den historiska utvecklingen av bruket blir industriområdet en ny stadsdel och en del av staden.

Planförslaget medger en blandad stadsbebyggelse med variationer i hushöjder där en lägre kvartersbebyggelse möter den befintliga staden och högre byggnader placeras närmare Munksjön. Nya torgbildningar skapas och en ny park som binder samman stråket kring munksjön.

Den första etappen innehåller ca 400 lägenheter, 4 500 kvm handelsyta, 11 000 kvm kontor/hotell samt en förskola. Förslaget innebär en begränsad utfyllnad i Munksjön, två nya infarter till området, Vaggerydsgatan förlängs samt att befintlig marknivå höjs med 1-10 meter inom större delen av området.

Planområdet ligger vid Munksjön och ansluter till Torpa och Söder över Barnarpsgatan. Planområdet är ca 7 ha stort fördelat på 2,3 ha kvartersmark och 4,7 ha allmän platsmark, gata, park, natur.

Granskning
Detaljplanen är utställd för granskning i kommunens utställningshall för under tiden 18 okt – 15 nov 2013,

Synpunkter lämnas skriftligen till stadsbyggnadsnämnden senast 15 november 2013.

Adress: Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping. Den som inte har framfört synpunkter skriftligen, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen

Tidplan
Laga kraft februari - mars 2014
  Antagande Kommunfullmäktige januari 2014
  Godkännande stadsbyggnadsnämnden december 2013
» Granskning 18 oktober - 15 november 2013
Samråd 11 november - 25 januari 2013

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
pdf Antagandehandling.pdf
pdf Planbestämmelser.pdf
pdf Granskningsutlåtande.pdf
pdf Plankarta.pdf
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Folder/mapp Bilagor

Tidigare handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Folder/mapp Granskningshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Folder/mapp Samrådshandlingar

Översiktskarta

Service och nyheter

Självservice

Nyheter

  1. Gatuarbete mellan Kålgårdsrondellen och Teaterrondellen

    På tisdag, den 22 april, fortsätter arbetet med att bygga en bussgata på Östra Strandgatan. Denna gången rör gatuarbetet sträckan mellan Kålgårdsrondellen och Teaterrondellen.

  2. Varning för utter

    Jönköpings kommun har satt upp skyltar med varning för utter på två ställen i centrala tätorten.

  3. Hällstorpvägen öppen för trafik

    Efter en veckas avstängning är Hällstorpsvägen åter öppen för trafik. Byggnationen av ny gång- och cykelväg utmed Hällstorpsvägen pågår dock fram till sommaren 2014.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00