search
Sök
menu
Meny

Försvarets skjutövningar över Vättern

För Jönköpings kommun är det av största vikt att skydda Vättern som unik vattenresurs och dricksvattentäkt. Här kan du se hur kommunen berörts av Försvarsmaktens ansökan om tillstånd för utökade skjutningar.

Augusti 2013

I augusti 2013 gavs kommunen möjlighet att yttra sig i frågan, då Försvarsmakten ansökte om att få utöka sina flygskjutövningar över Vättern. I sitt yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Miljöprövningsdelegationen) betonade Jönköpings kommun att det är viktigt att värna Vättern som dricksvattentäkt. Kommunen framhöll att all ammunition bör vara blyfri, samt hänsyn till fågelliv och fiskbestånd, vilket skulle innebära att avstå från skjutningar under sommarperioden.

Maj 2016

I maj 2016 fattade Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut i frågan. Av beslutet framgår det att Försvarsmakten endast får använda blyfri ammunition och att skjutövningar inte är tillåtna mellan den 1 maj och 30 september. Jönköpings kommun har bedömt att Miljöprövningsdelegationen i huvudsak tillgodosett kommunens synpunkter och har därför inte överklagat beslutet.

Hösten 2016

Under juni 2016 överklagade flera kommuner, organisationer samt Försvarsmakten beslutet. Frågan prövas av Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. I en kungörelse 2016-08-30 gavs allmänheten rätt att yttra sig och lämna synpunkter på överklagandena senast den 4 oktober 2016.

Vinter 2016/2017

Försvarsmakten lämnade in yttrande i november 2016 som bemötande av inkomna synpunkter. En komplettering till yttrandet gjordes i januari 2017. Mark- och miljödomstolen har därefter valt att begära in ett yttrande från Naturvårdsverket. Yttrandet ska inkomma senast i mitten av mars.

Våren 2017

Under våren kommer Mark- och miljödomstolen att lämna yttrande till regeringen. I yttrandet kommer ett förslag till beslut att ingå.