Arbeta med systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut

Ingen verksamhet är den andra lik. Ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA skapar rutiner utifrån varje företags egna förutsättningar, och kan vara en del i det ordinarie kvalitetsarbetet. Arbetet kan delas in i nio steg.

Ger man det systematiska brandskyddsarbetet en ärlig chans och metodiskt arbetar sig igenom de nio punkterna har man lagt en bra grund för att hålla en god nivå på brandskyddet och säkerheten i verksamheten under lång tid.

Policy

I en policy formuleras mål och syften med brandskyddsarbetet. En policy ska omfatta hela verksamheten och därför måste den antas av den som är ansvarig för verksamheten.

Ansvar och organisation

För att få ett fungerande och aktivt brandskyddssarbete är det viktigt att veta vem som är ansvarig för vad. Det yttersta ansvaret för brandskyddet ligger på ansvarig för verksamheten. Den brandskyddsansvarige kan ta hjälp för att kunna planera, genomföra och följa upp brandskyddsarbetet. 

Riskinventering

För att kunna arbeta systematiskt med sin brand- och utrymningssäkerhet måste man också känna till vilka risker man har, vilka brister som finns och vilka konsekvenser potentiella olyckor skulle få för verksamheten. För att skaffa sig kännedom om detta måste man genomföra någon form av riskinventering eller riskanalys.

Utbildning

För att kunna arbeta med att förhindra bränder och att begränsa skadorna vid bränder är det viktigt att medarbetarna har kunskap. I SBA-arbetet bör det därför ingå en utbildningsplan. Utbildningsplanen ska ta upp vilka som ska genomgå olika typer av utbildningar samt när och hur ofta de skall göra det.

Interna regler

Det är viktigt att det finns regler och instruktioner för verksamheten. Det kan gälla till exempel hur elektrisk utrustning ska hanteras, vilka regler som gäller för rökning, levande ljus, hur man hanterar brännbart material utomhus och så vidare.

Teknisk brandskyddsbeskrivning

I den tekniska brandskyddsbeskrivningen skall det bland annat finnas information om det byggnadstekniska brandskyddet i form av brandcellsskiljande konstruktioner, installationer som brandlarm, brandgasventilation, utrymningsskyltars placering med mera.

Kontroll och underhåll

För att brandskyddet fortlöpande ska fungera måste det genomföras kontroller och regelbundet underhåll. Alla utrymningsvägar, rökluckor, branddörrar måste exempelvis fungera för att personer som befinner sig i byggnaden ska kunna utrymma på ett säkert sätt och egendomsskadorna bli så begränsade som möjligt.

Nödlägesberedskap

Med nödlägesberedskap menas att verksamheten i förväg har bestämt vem som ska göra vad i samband med att en olycka inträffar. Vem ska möta upp räddningstjänsten? Vem ska påbörja ett brandsläckningsförsök? Vem ska initiera en utrymning? Detta är några av de frågor som kan besvaras under denna punkt. Det handlar alltså om att göra sig så beredd som möjligt för att kunna agera effektivt om olyckan är framme.

Uppföljning

De olika momenten ska följas upp och utvärderas och vid behov förändras så att det gagnar verksamheten och dess brandskydd. Brandskyddsorganisationen ska fungera. Personal ska ha genomgått planlagd utbildning. Interna regler ska vara relevanta och den tekniska brandskyddsbeskrivningen uppdaterad efter ombyggnation eller andra förändringar. Kontroller ska vara genomförda och brister åtgärdade. Tillbudsrapportering ska sammanställas.

Handbok och mallar

I handboken som du hittar här nedan finns utförligare beskrivningar och exempel på hur arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet går till. Mallarna som du hittar under självservice är en hjälp att komma igång och se exempel.

Service och nyheter

Nyheter

  1. Är du snabb som tåget?

    Det kan du testa under vårt deltagande på Jönköpings marknad den 27 maj 2016. Kom till vårt tält och utmana en vän i vår roliga reaktions-tävling och passa på att prata med oss om den kommande höghastighetsjärnvägen!

  2. Nominerade till Naturvårdspriset 2016

    Sex nomineringar som alla bedöms uppfylla kriterierna har vi tittat närmare på inför Naturvårdspriset 2016.

  3. Betala din P-avgift med telefonen - nu möjligt utan extra kostnad

    Det är enkelt och snabbt, och från den 23 maj kan du betala din parkeringsavgift med telefonen utan att det kostar extra. Du kan använda app, sms eller samtal.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00