search
Sök
menu
Meny

Häckar och buskage ur trafiksäkerhetssynpunkt

Foto, klippa häcken

Klipp häcken! Barn är små till växten och syns inte bakom en hög häck. Om du klipper häcken skapar du en tryggare trafikmiljö.

Vad säger lagen?

Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.
(Plan- och bygglagen 3 kap 17§)

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar

För att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och underlätta gatuunderhållet uppmanas alla fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar.

Varje år skadas människor i trafiken, och hur konstigt det än låter så är alldelels för frodigt växande häckar en av orsakerna. Tyvärr är det barn som drabbas värst. Barn är små till växten och syns inte bakom en hög häck.

Hörntomt

Om tomten ligger i ett gatuhörn skall växter och staket inte vara högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet. Gränsar tomten mot en cykelväg skall sikttriangeln sträcka sig 5 m utmed cykelvägen och 10 m utmed gatan.

Tomt intill gata

Om buskar eller träd sträcker sig ut över gata eller gångbana skall det finnas fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana - minst 2,5 m
  • Över cykelbana - minst 3,2 m
  • Över körbana - minst 4,6 m

Träd/buskar skymmer

Växtligheten från egna tomten får inte inkräkta i gaturummet och inte skymma skyltar, vägmärken eller gatubelysning. Särskilt utsatta är rörelsehindrade och synskadade då framkomligheten begränsas.

Utfart mot gata

Vid utfart mot gata bör växter, staket, plan, mur eller annat siktskymmande inte vara högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten bör vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Plantera rätt – några tips

  • För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt. 
  • Plantera träd minst två meter från tomtgränsen och på ett sådant sätt att de inte skymmer sikt "runt hörnet"
  • Sätt häck- och buskplantor minst 60 cm innanför tomtgränsen.

Adressnummerskyltar

För att underlätta för räddningstjänst, polis, ambulans och besökare att hitta till en fastighet vill vi påminna om fastighetsägarens skyldighet att sätta upp adressnummerskylt enligt Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Jönköpings kommun (11§, 2 mom).

Adressnumerskylt skall av fastighetsägare hållas i sådant skicka att den med lätthet kan läsas. Det åligger fastighetsägare att vidta åtgärder så att adressnummerskylten inte skyms av växtlighet eller annat.