search
Sök
menu
Meny

Åsenvägen/Humlevägen - byggnation

ÅsenvägenHumlevägen

I korsningen Åsenvägen-Humlevägen är de svårt att komma fram när det är rusningstrafik. När bland annat Samset byggs ut kommer trycket på korsningen att öka ännu mer. 

Hur påverkar det mig?

Byggnationen kommer pågå från april fram till månadsskiftet juni/juli. Under denna tid kommer framkomligheten för bilister att vara begränsad.

Gång- och cykelvägar på Humlevägen och Åsenvägens västra sida kommer att hållas öppen under hela byggtiden. Har du möjlighet så avlasta gärna trafiksituationen under byggtiden med att välja gång, cykel, kollektivtrafik eller en annan färdväg.

Vad ska ni göra?

Genom att förändra körfältsindelningen, optimera det signalreglerade övergångsstället och genomföra hastighetsdämpande åtgärder hoppas vi säkra framkomligheten i korsningen.

I samband med byggnationen kommer även gång- och cykelvägen mot Stadsparken att breddas och dagvattenåtgärder genomföras. Genom installation av stora dagvattenbrunnar förbereder vi oss för ett ”trettioårsregn” med kapacitet för 1600 liter/sekund i korsningen Åsenvägen/Humlevägen.

VA-förnyelsen på Vattenledningsvägen-Åsenvägen pågår också under samma period. Vi är mycket tacksamma för förståelse under byggtiden.

Genom trafiksimuleringar har olika åtgärdsalternativ utvärderats. Nedan visas två simuleringsfilmer för korsningens framkomlighet år 2026 med dagens utformning (film 1) och med de förändringar vi nu kommer att genomföra (film 2).