search
Sök
menu
Meny

VA-förnyelse utmed Klostergatan

karta omläggning busstrafik Klostergatan

Vid årsskiftet inleddes VA-förnyelse på Klostergatan. Från april är Klostergatan åter öppen för trafik mellan Torpaplan och Kungsgatan. Nu återstår arbeten i gatumiljön – busshållplatser, P-platser m.m.

Förnyelsen av vatten och avlopp fortsätter i Jönköping. Vid årsskiftet inleddes ett stort arbete utmed Klostergatan – från Torpaplan till Kungsgatan. De gamla ledningarna har nu bytts ut, och kompletterats med en separat ledning för dagvatten, vilket ger ökad kapacitet. VA-arbetet utmed Klostergatan blev klart i början av april. 

Åtkomst för boende och besökare

Alla fastigheter i området är tillgängliga under hela arbetets gång.  

Busstrafiken flyttas, och nya tillfälliga hållplatser finns på Torpagatan och Gröna gatan. Se länk till information på Länstrafikens webbplats.

Under arbetet med återställning och plattsättning under våren kommer tvärgator att stängas av. Avstängning sker successivt, ett kvarter i taget, söderifrån. 

Under juni beräknas arbetet med Klostergatan vara helt klart.

Kartläggning visar stort behov av förnyelse

Jönköpings kommun har genomfört en kartläggning av VA-nätet. Den visar att stora områden inom södra centrumområdet behöver nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Nya rör och ökad kapacitet kommer att minska risken för mark- och källar­översvämningar vid intensi­va regn. Det är ett omfattande arbete, vilket innebär att påverkan för trafikanter och boende kan inte undvikas.

Detta ska göras

De 80-120 år gamla vatten- och avloppsledningarna byts ut, och kompletteras med nya dagvattenledningar. Samtidigt kommer Jönköping Energi AB att förnya en del elförsörjning, lägga ny fiber, samt byta en del skarvar i fjärrvärmenätet. Fastighetsägarna i området gör samtidigt stora arbeten med sin dagvattenhantering.

Avloppsledningarna förnyas genom s.k. "relining", där en ny ledning dras fram inuti den gamla, med hjälp av en robot.

Bortgrävning av ett 20-tal träd måste göras utmed västra sidan av Klostergatan. Att flytta och återplantera träden har visat sig bli alltför dyrt. Istället kommer nya träd att planteras.