search
Sök
menu
Meny

VA-förnyelsen tar sig an Klostergatan

karta VA Klostergatan

Vid årsskiftet inleddes en ny etapp av VA-förnyelsen. Nu är det Klostergatan som får nya vatten- och avloppsledningar. Ett kvarter i taget förnyas mellan Torpaplan och Myntgatan. 

Förnyelsen av vatten och avlopp fortsätter i Jönköping. Vid årsskiftet inleddes ett stort arbete utmed Klostergatan – hela sträckan mellan Torpaplan och Kungsgatan. De gamla ledningarna byts ut, och kompletteras med en separat ledning för dagvatten, vilket ger ökad kapacitet.

Ett kvarter i taget, för minsta möjliga störningar

Arbetet inleddes i höjd med Sjögatan, med grävarbeten på gångbanan, fram till Myntgatan. Därefter jobbar man söderifrån, och i korta avsnitt för att begränsa störningarna, och göra området så tillgängligt som möjligt. Gatan grävs upp utmed västra sidan, men också tvärs över gatan till alla fastigheter. 

Åtkomst för boende och besökare

Alla fastigheter är tillgängliga under arbetet, ibland med hjälp av gångbroar, plåtar och ramper. Bilister når enklast närområdet via Gröna gatan eller Brahegatan, och tillhörande tvärgator.  Parkeringsplatser utmed arbetsområdet måste stängas av (ett kvarter i taget). Cyklister som färdas i nord/sydlig riktning hänvisas till den nya GC-vägen utmed Brahegatan.

Busstrafiken flyttas från vecka 5, och nya tillfälliga hållplatser förläggs till Torpagatan och Gröna gatan. Se länk till information på Länstrafikens webbplats.

Kartläggning visar stort behov av förnyelse

Jönköpings kommun har genomfört en kartläggning av VA-nätet. Den visar att stora områden inom södra centrumområdet behöver nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Nya rör och ökad kapacitet kommer att minska risken för mark- och källar­översvämningar vid intensi­va regn. Det är ett omfattande arbete, vilket innebär att påverkan för trafikanter och boende kan inte undvikas.

Detta ska göras

De 80-120 år gamla vatten- och avloppsledningarna byts ut, och kompletteras med nya dagvattenledningar. Samtidigt kommer Jönköping Energi AB att förnya en del elförsörjning, lägga ny fiber, samt byta en del skarvar i fjärrvärmenätet. Fastighetsägarna i området gör samtidigt stora arbeten med sin dagvattenhantering.

Avloppsledningarna förnyas genom s.k. "relining", där en ny ledning dras fram inuti den gamla, med hjälp av en robot.

Bortgrävning av ett 20-tal träd måste göras utmed västra sidan av Klostergatan. Att flytta och återplantera träden har visat sig bli alltför dyrt. Istället kommer nya träd att planteras. 

VA-arbetet utmed Klostergatan beräknas vara klart under mars. Därefter ska Jönköping Energi göra elarbeten, och nya busshållplatser ska anläggas. Under juni beräknas arbetet med Klostergatan vara helt klart.