search
Sök
menu
Meny

Klostergatan, Torpa - VA-förnyelse

karta omläggning busstrafik Klostergatan

VA-förnyelse har genomförts på Klostergatan, och blev klar under våren. Klostergatan har öppnats för trafik, men busstrafiken leds om till mitten av augusti. Arbeten med busshållplatser, P-platser m.m. slutförs under sommaren. 

Hur påverkar det mig?

Alla fastigheter i området är tillgängliga under hela arbetets gång.  

Busstrafiken flyttas, och nya tillfälliga hållplatser finns på Torpagatan och Gröna gatan. Se länk till information på Länstrafikens webbplats.

Under arbetet med återställning och plattsättning stängs tvärgator av, ett kvarter i taget, söderifrån. 

Arbetet har försenats och kommer att bli  klart under augusti. I början av juli stängs två kvarter för asfaltering av de nya busshållplatserna. Arbeten pågår sedan hela sommaren utom vecka 29.  

Vad ska ni göra?

Förnyelsen av vatten och avlopp fortsätter i Jönköping. Vid årsskiftet inleddes ett stort arbete utmed Klostergatan – från Torpaplan till Kungsgatan. De gamla ledningarna har nu bytts ut, och kompletterats med en separat ledning för dagvatten, vilket ger ökad kapacitet.

Varför?

Jönköpings kommun har genomfört en kartläggning av VA-nätet. Den visar att stora områden inom södra centrumområdet behöver nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. Nya rör och ökad kapacitet minskar risken för mark- och källar­översvämningar vid intensi­va regn. Det är ett omfattande arbete, vilket innebär att påverkan för trafikanter och boende kan inte undvikas.

Detta har vi gjort

De 80-120 år gamla vatten- och avloppsledningarna har nu bytts ut, och kompletterats med nya dagvattenledningar. Jönköping Energi AB har lagt ny fiber m.m. Fastighetsägarna i området har åtgärdat sin dagvattenhantering.

Bortgrävning av ett 20-tal träd har varit nödvändigt, utmed västra sidan av Klostergatan. Att flytta och återplantera träden har visat sig bli alltför dyrt. Istället planteras nya träd.