search
Sök
menu
Meny

Naturreservat

Rosenlundsbankarna. Foto Klas Balkhed.

Naturreservat bildas i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv.

I kommunen finns naturreservat med många olika naturtyper, till exempel våtmarker, sjöar och vidsträckta myrmar, ädellövbranter och barrblandskogar samt ängar och hagar i odlingslandskapet.

Ett naturreservat är ett permanent skydd för att bevara och utveckla ett rikt växt- och djurliv. De flesta naturreservat är också fina friluftsområden för rekreation. Det är mycket viktigt att tätortsnära områden finns för friluftsliv och rekreation. Det ska inte vara långt till närmsta naturreservat från där du bor.

Kommunen äger och förvaltar nio naturreservat:

  • Bondberget
  • Dumme mosse
  • Strömsberg
  • Huskvarnabergen
  • Vistakulle
  • Taberg
  • Rosenlunds bankar
  • Rocksjön
  • Domneån

Nya naturreservat är på gång under 2016, bland annat Häggebergs lövskogar nordväst om Jönköpings stad och Kaxholmens lövskog i Skärstadalen. Se planerade reservat under Skyddad natur i den digitala översiktsplanen. Du kan lämna skriftliga synpunkter på förslagen till naturreservat tills 2016-07-04.

Det finns många fler naturreservat att besöka i Jönköpings län, se länk nedan.