Gränna stad 1863-1970

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut

Register för Gränna stad 1863-1970.

Stadsfullmäktige

 • Stadsfullmäktiges protokoll 1863 - 1970
 • Avskrifter för stadsfullmäktiges protokoll 1863 - 1951
 • Beredningsutskottets protokoll 1917 - 1970
 • Stadsfullmäktiges diarium 1951 - 1970
 • Register till stadsfullmäktiges protokoll 1863 - 1970
 • Liggare över ledamöter 1929 - 1970
 • Inkomna skrivelser 1939 - 1946
 • Handlingar till stadsfullmäktiges protokoll 1885 - 1970
 • Handlingar i skilda ärenden 1855 - 1938
 • Handlingar rörande järnvägsfrågan 1892 - 1924
 • 1952 års jubileum och festspel 1951 - 1952
 • Upptagningar från stadsfullmäktige och kungabesök 1951 - 1954
 • Medaljdelegationens handlingar 1952 - 1971
 • Ämnesordnade handlingar 1931 - 1984
 • Diverse räkenskaper 1936 - 1948

Drätselkammaren

 • Drätselkammarens protokoll 1864 - 1970
 • Arbetsutskottets protokoll 1952 - 1970
 • Kopieböcker 1892 - 1958
 • Avtal 1914 - 1970
 • Diarium 1946 - 1970
 • Register till drätselkammarens protokoll 1951 - 1970
 • Arkivförteckningar 1863 - 1995
 • Inkomna skivelser 1924 - 1965
 • Broschyrer 1948 - 1968
 • Korrespondens 1956 - 1967
 • Handlingar till drätselkammarens protokoll 1937 - 1970
 • Handlingar i särskilda ärenden 1849 - 1949
 • Ämnesordnade handlingar 1925 - 1970
 • Vatten och avloppshandlingar 1911 - 1970
 • Försäkringar 1955 - 1971
 • Diverse handlingar 1863 - 1970
 • Huvudböcker 1860 - 1970
 • Kassa och dagböcker 1852 - 1969
 • Fördelningsböcker 1948 - 1969
 • Bokslut 1949 - 1969
 • Månadsjournaler 1970
 • Avräkningsböcker 1957 - 1970
 • Memoriabokföring 1914 - 1928
 • Avlöningskort 1947 - 1968
 • Förfalloböcker 1929 - 1952
 • Inkomstverifikationer 1852 - 1970
 • Utgiftsverifikationer 1938 - 1970
 • Debiterings- och uppbördslängder 1863 - 1945
 • Längder över källskatt 1947 - 1951
 • Hundskatteregister 1930 - 1970
 • Fonder 1902 - 1970
 • Gränna stads indragna pedagogis räkenskaper 1918 - 1951
 • Inventarieböcker 1898 - 1947
 • Anslutningsavgifter 1959 - 1970
 • Utgifts- och inkomststad 1950 - 1970
 • Räkenskapssammandrag 1933 - 1968
 • Diverse statistiskt och material 1950 - 1970
 • Diverse tryck 1965 - 1976

Andelstvättföreningen

 • Handlingar rörande andelstvättföreningen 1942 - 1961

Gränna badhus

 • Räkenskaper 1875 - 1915

Barnavårdsnämnden

 • Barnavårdsnämndens protokoll 1925 - 1970
 • Diarier 1930 - 1970
 • Register och liggare 1921 - 1970
 • Barnbidragsregister 1940 - 1975
 • Förteckning över barnbidragsanvisningar 1948 - 1955
 • Födelseregister 1952 - 1966
 • Avräkningskort 1959 - 1970
 • Korrespondens 1923 - 1963
 • Anmälan om barnbidrag 1947 - 1970
 • Barnavårdsakter 1917 - 1970
 • Ämnesordnade handlingar 1954 - 1970
 • Handlingar rörande mödrahjälp 1942 - 1963
 • Ansökningar om bidragsförskott 1956 - 1964
 • Räkenskaper 1926 - 1959

Bergsdirektionen

 • Handlingar rörande Bergsdirektionen 1844 - 1900

Brandkåren, sotningsväsendet

 • Sotningsjournaler 1926 - 1945
 • Diverse handlingar 1940 - 1955
 • Ämnesordnade handlingar 1871 - 1941
 • Ritningar 1966

Byggnadsnämnden

 • Byggnadsnämndens protokoll 1876 - 1970
 • Utgående skrivelser 1968 - 1970
 • Anbud 1910 - 1927
 • Diarier 1966 - 1972
 • Tomtböcker och tomtdelningslängder uå
 • Ansökningar om byggnadstillstånd 1935
 • Korrespondens 1897 - 1929
 • Handlingar till protokoll 1876 - 1945
 • Bygglov 1936 - 1970
 • Handlingar rörande vatten- och avloppsreningsverk 1955 - 1970
 • Entreprenadshandlingar 1948 - 1967
 • Diverse bygghandlingar 1944 - 1970
 • Diverse räkenskaper 1969 - 1970
 • Statistik 1961 - 1970
 • Byggnadsritningar 1876 - 1899
 • Kartor och ritningar 1698 - 1972

Elektricitetsverket

 • Elektricitetsverkets protokoll 1939 - 1951
 • Brevkopiebok 1904 - 1926
 • Inventarieböcker 1931 - 1946
 • Abonnentregister 1952 - 1953
 • Register och liggare 1961 - 1971
 • Avläsningskort 1943 - 1970
 • Korrespondens 1915 - 1970
 • Ämnesordnade handlingar 1913 - 1953
 • Diverse handlingar 1916 - 1970
 • Huvudböcker 1904 - 1947
 • Kassaböcker 1904 - 1947
 • Verifikationer 1926 - 1970
 • Uppbördsböcker 1914 - 1953
 • Debiteringslängder 1955 - 1960
 • Debiteringskort 1953 - 1958
 • Anslutningsavgifter 1960 - 1970
 • Spec. räkningar 1957 - 1970
 • Diverse räkenskaper 1923 - 1945
 • Statistik 1952

Ruppens kraft AB

 • Ruppens kraft AB protokoll 1951 - 1967
 • Utgående handlingar 1920
 • Kontrakt 1919 - 1965
 • Register över abonnenter 1920
 • Register och liggare 1968 - 1971
 • Medlemsförteckning 1920 - 1938
 • Korrespondens 1919 - 1962
 • Ämnesordnade handlingar 1918 - 1950
 • Anbud 1919
 • Diverse blandade handlingar 1919 - 1973
 • Huvudböcker 1959 - 1969
 • Kassaböcker 1960 - 1962
 • Bokslut 1962 - 1977
 • Verifikationer 1961 - 1970
 • Inventarieböcker 1940 - 1964
 • Övriga räkenskaper 1960 - 1970
 • Preferensaktiebrev uå

Röttle elektricitetsverk AB

 • Kontrakt 1905 - 1923
 • Förvaltningsberättelser 1907 - 1923
 • Register och liggare 1905 - 1923
 • Förteckningar 1904
 • Korrespondens 1903 - 1923
 • Räkenskaper 1904 - 1924
 • Diverse handlingar 1903 - 1961

Familjebidragsnämnden

 • Familjebidragsnämndens protokoll 1940 - 1942
 • Brevkopiebok 1942 - 1945
 • Diarium 1967
 • Register och liggare 1924 - 1951
 • Ämnesordnade handlingar 1940 - 1945
 • Kassaböcker 1943
 • Räkenskaper 1940 - 1951
 • Avräkningskort 1953 - 1970
 • Familjebostadsbidrag 1952 - 1970
 • Kontrollbesked 1952 - 1968
 • Fördelningskort 1967 - 1968
 • Familjebidragsansökningar 1947 - 1970
 • Utbetalningslistor 1949 - 1970
 • Tertiär- och tilläggslån 1951

Fattigvårdsstyrelsen

 • Fattigvårdsstyrelsens protokoll 1850 - 1970
 • Hemhjälpsprotokoll 1967 - 1970
 • Ålderdomshemmets protokoll 1967 - 1970
 • Konceptböcker 1900 - 1921
 • Pensionärsförteckningar 1909 - 1956
 • Liggare över understödstagare 1922 - 1938
 • Fattigliggare 1908 - 1922
 • Socialregisterkort 1940 - 1970
 • Inventarieförteckning 1908 - 1957
 • Servicekort uå
 • Ämnesordnade handlingar 1873 -1970
 • Kassaböcker 1788 - 1947
 • Dagböcker 1901 - 1952
 • Fonder 1919 - 1932
 • Utdelningslängder 1887 - 1948
 • Verifikationer 1943 - 1970
 • Statistik 1918 - 1934

Folkskolestyrelsen

 • Folkskolestyrelsens protokoll 1932 - 1970
 • Bilagor till folkskolestyrelsens protokoll 1952 - 1970
 • Protokollskopior 1958 - 1969
 • Övriga skolprotokoll 1952 - 1970
 • Skolbyggnadsprotokoll 1960 - 1970
 • Reglementen m m 1864 - 1951
 • Entreprenadkontrakt 1963 - 1967
 • Statsbidrag 1951 - 1970
 • Skolhistorik 1842 - 1942
 • Diarium 1935 - 1971
 • Dagböcker med examenskataloger 1849 - 1967
 • Dagböcker 1882 - 1968
 • Slöjdskolan 1888 - 1955
 • Förteckning över barn i skolåldern 1882 - 1948
 • Elevmatriklar 1865 - 1967
 • Elevjournaler 1848 - 1903
 • Lektionsjournaler 1903 - 1955
 • Uppropsjournal, småskolan 1865 - 1881
 • Dagböcker med examenskataloger 1951 - 1963
 • Inventarieförteckningar 1964 - 1970
 • Tjänste- och lärarmatriklar 1894 - 1970
 • Skolkataloger 1970 - 1979
 • Skolpliktskort 1949 - 1962
 • Matrikel över lärartjänster 1963 - 1970
 • Korrespondens 1932 - 1961
 • Handlingar till protokoll 1925 - 1930
 • Merithandlingar uå
 • Skolbyggnationer 1943 - 1976
 • Blandade handlingar 1855 - 1951
 • Handlingar rörande högstadiet 1962 - 1969
 • Räkenskapsböcker 1909 - 1969
 • Verifikationer 1944 - 1970
 • Special över inkomster och utgifter 1924 - 1947
 • Studiehjälpsansökningar 1959 - 1970
 • Statsbidrag 1921 - 1931
 • Undervisningsstatistik 1931 - 1955

Realskolan

 • Realskolans protokoll 1939 - 1960
 • Kollegiets protokoll 1939 - 1970
 • Ämneskonferensprotokoll 1939 - 1969
 • Klasskonferensprotokoll 1939 - 1970
 • Utgående skrivelser 1939 - 1960
 • Utredningar 1951 - 1958
 • Statsbidrag 1950 - 1970
 • Skolkataloger 1939 - 1970
 • Redogörelser 1941 - 1961
 • Diarium 1939 - 1967
 • Betygskataloger 1939 - 1970
 • Klassliggare 1939 - 1970
 • Liggare över förättade fyllnadsprövningar 1951 - 1969
 • Realskoleprov 1953 - 1966
 • Liggare över lärare 1939 - 1970
 • Inventarieförteckning 1952
 • Inkomna handlingar 1939 - 1968
 • Inkomna handlingar från skolöverstyrelsen 1939 - 1959
 • Bilagor till styrelsens protokoll 1941 - 1958
 • Realskrivningar 1950 - 1970
 • Inträdesansökningar 1939 - 1968
 • Handlingar rörande realexamen 1943 - 1970
 • Merithandlingar 1953 - 1970
 • Verifikationer 1965 - 1968
 • Avlöningsjournaler 1939 - 1968
 • Terminsavgifter 1939 - 1950
 • Vår och höstrapporter 1958 - 1970

Yrkesskolan

 • Utredningskommitténs protokoll 1948 - 1958
 • Redogörelser 1948 - 1967
 • Brevdiarium 1948 - 1970
 • Dagböcker med betygskataloger 1948 - 1970
 • Matriklar 1948 - 1970

Förmedlingsorganet

 • Liggare över bostadsanskaffingslån 1950 - 1951
 • Ämnesordnade handlingar 1952 - 1970
 • Förteckningar över nybyggnader 1949 - 1970
 • Lån 1946 - 1970
 • Tertiär- och tilläggslån 1951
 • Statistik 1961 - 1974

Hamnbolaget

 • Hamnbolagets protokoll 1858 - 1937
 • Lottägareregister 1861 - 1934
 • Revisionsberättelser 1911 - 1935
 • Ämnesordnade handlingar 1852 - 1937
 • Huvudböcker 1850 - 1937
 • Kassaböcker 1900 - 1937
 • Uppbördsböcker 1854 - 1877
 • Hamnjournaler 1864 - 1876
 • Kassaverifikationer 1922 - 1937

Hemhjälpsnämnden

 • Hemhjälpsansökningar 1952 - 1957
 • Personkort 1966 - 1970

Hyresnämnden

 • Hyresnämndens protokoll 1947 - 1959
 • Kassaböcker 1952 - 1960
 • Register och liggare 1947 - 1959

Hälsovårdsnämnden

 • Hälsovårdsnämndens protokoll 1875 - 1970
 • Vattenanalyser 1917
 • Diarier 1905 - 1970
 • Register och liggare 1905 - 1970
 • Korrespondens 1943 - 1953
 • Handlingar till hälsovårdsnämndens protokoll 1901 - 1970
 • Ämnesordnade handlingar 1866 - 1945

Kristidsnämnden

 • Kristidsnämndens protokoll 1939 - 1947
 • Utgående skrivelser 1941 - 1947
 • Diarier 1943 - 1948
 • Hushållslicens 1947 - 1950
 • Ämnesordnade handlingar 1940 - 1946
 • Räkenskaper 1940 - 1949

Lönenämnden

 • Lönenämndens protokoll 1951 - 1970
 • Utgående handlingar 1963 - 1970
 • Anställningsuppgifter 1954 - 1970
 • Anställningsbevis 1940 - 1970
 • Handlingar till protokoll 1951 - 1968
 • Ämnesordnade handlingar 1949 - 1966
 • Diverse lönehandlingar 1951 - 1967

Nykterhetsnämnden

 • Nykterhetsnämndens protokoll 1932 - 1970
 • Diarier 1932 - 1970
 • Register och liggare uå
 • Register 1948 - 1970
 • Utskänkningstillstånd 1957 - 1970
 • Ämnesordnade handlingar 1930 - 1953
 • Ämnesordnade handlingar 1946 - 1970
 • Räkenskaper 1952 - 1970

Pensionsnämnden

 • Pensionsakter 1947 - 1970
 • Ämnesordnade handlingar 1947 - 1963
 • Pensionsavgiftsförteckning 1914 - 1935

Stiftelsen pensionärshem

 • Pensionärshemmets protokoll 1948 - 1973
 • Räkenskaper 1939 - 1973

Polisen

 • Tjänstgöringsplaner 1939 - 1952
 • Journaler 1937 - 1951
 • Inkomna handlingar 1940 - 1952
 • Handlingar rörande vapenlicens 1940

Provinsialläkaren

 • Provinsialläkarens protokoll 1916 - 1947
 • Konceptböcker 1893 - 1951
 • Årsberättelser 1916 - 1954
 • Diarium 1916 - 1945
 • Arkivförteckningar 1935
 • Inkomna skrivelser 1916 - 1955
 • Ämnesordnade handlingar 1916 - 1950

Föreningen skogstornet

 • Handlingar rörande skogstornet 1958 - 1975

Stadsbiblioteket

 • Årsberättelser 1950 - 1970
 • Förvärvsjournaler 1950 - 1971
 • Korrespondens 1949 - 1971
 • Kassaböcker 1950 - 1951
 • Verifikationer 1970
 • Diverse räkenskaper 1970
 • Statistikjournaler 1950 - 1964

Valnämnden

 • Valnämndens protokoll 1936 - 1968
 • Röstlängder 1967 - 1969
 • Diverse handlingar 1966 - 1970
 • Valkuvert uå

Vattenledningsstyrelsen

 • Vattenledningsstyrelsens protokoll 1910 - 1941
 • Entreprenadkontrakt 1959
 • Driftjournaler 1936 - 1960
 • Programhandlingar 1959
 • Ämnesordnade handlingar 1913 - 1959
 • Kassaböcker 1948 - 1955
 • Verifikationer 1951 - 1968

Gränna tidningar

 • Gränna tidningar 1901 - 1964

Kontakta oss

Jönköpings stadsarkiv
Jönköpings kommun
Stadsarkivet
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 20

Utlämnande av allmän handling
Lise-Lott Fredriksson,
1:e arkivarie
Tfn 036-10 59 09

Besöksadress:
Arkivhuset
Dag Hammarskjölds plats 1
Jönköping

Service och nyheter

Självservice

Nyheter

 1. Europaveckan anordnas den 9–13 maj

  För att uppmärksamma EU-frågor och internationella frågor arrangeras Europaveckan runtom i Jönköpings län.

 2. Junedalsskolan öppnar på måndag efter omfattande inbrott

  Mellan torsdag och fredag drabbades Junedalsskolan i Jönköping av ett större inbrott. Under fredagen gjordes en teknisk undersökning av lokalerna. På grund av detta beslutade skolledningen att ställa in undervisningen under fredagen men på måndag öppnar skolan igen enligt ordinarie schema.

 3. Information till fastighetsägare inom Vätterns vattenskyddsområde.

  Du som har en fastighet inom Vätterns vattenskyddsområde kommer att få ett brev från Miljö- och hälsoskyddskontoret. Brevet innehåller information om cisterner inom vattenskydds-området.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00