Gränna stad 1863-1970

Translate
Google Google

Use Google to translate the web site. Jönköpings kommun takes no responsibility for the accuracy of the translation. Skriv ut

Register för Gränna stad 1863-1970.

Stadsfullmäktige

 • Stadsfullmäktiges protokoll 1863 - 1970
 • Avskrifter för stadsfullmäktiges protokoll 1863 - 1951
 • Beredningsutskottets protokoll 1917 - 1970
 • Stadsfullmäktiges diarium 1951 - 1970
 • Register till stadsfullmäktiges protokoll 1863 - 1970
 • Liggare över ledamöter 1929 - 1970
 • Inkomna skrivelser 1939 - 1946
 • Handlingar till stadsfullmäktiges protokoll 1885 - 1970
 • Handlingar i skilda ärenden 1855 - 1938
 • Handlingar rörande järnvägsfrågan 1892 - 1924
 • 1952 års jubileum och festspel 1951 - 1952
 • Upptagningar från stadsfullmäktige och kungabesök 1951 - 1954
 • Medaljdelegationens handlingar 1952 - 1971
 • Ämnesordnade handlingar 1931 - 1984
 • Diverse räkenskaper 1936 - 1948

Drätselkammaren

 • Drätselkammarens protokoll 1864 - 1970
 • Arbetsutskottets protokoll 1952 - 1970
 • Kopieböcker 1892 - 1958
 • Avtal 1914 - 1970
 • Diarium 1946 - 1970
 • Register till drätselkammarens protokoll 1951 - 1970
 • Arkivförteckningar 1863 - 1995
 • Inkomna skivelser 1924 - 1965
 • Broschyrer 1948 - 1968
 • Korrespondens 1956 - 1967
 • Handlingar till drätselkammarens protokoll 1937 - 1970
 • Handlingar i särskilda ärenden 1849 - 1949
 • Ämnesordnade handlingar 1925 - 1970
 • Vatten och avloppshandlingar 1911 - 1970
 • Försäkringar 1955 - 1971
 • Diverse handlingar 1863 - 1970
 • Huvudböcker 1860 - 1970
 • Kassa och dagböcker 1852 - 1969
 • Fördelningsböcker 1948 - 1969
 • Bokslut 1949 - 1969
 • Månadsjournaler 1970
 • Avräkningsböcker 1957 - 1970
 • Memoriabokföring 1914 - 1928
 • Avlöningskort 1947 - 1968
 • Förfalloböcker 1929 - 1952
 • Inkomstverifikationer 1852 - 1970
 • Utgiftsverifikationer 1938 - 1970
 • Debiterings- och uppbördslängder 1863 - 1945
 • Längder över källskatt 1947 - 1951
 • Hundskatteregister 1930 - 1970
 • Fonder 1902 - 1970
 • Gränna stads indragna pedagogis räkenskaper 1918 - 1951
 • Inventarieböcker 1898 - 1947
 • Anslutningsavgifter 1959 - 1970
 • Utgifts- och inkomststad 1950 - 1970
 • Räkenskapssammandrag 1933 - 1968
 • Diverse statistiskt och material 1950 - 1970
 • Diverse tryck 1965 - 1976

Andelstvättföreningen

 • Handlingar rörande andelstvättföreningen 1942 - 1961

Gränna badhus

 • Räkenskaper 1875 - 1915

Barnavårdsnämnden

 • Barnavårdsnämndens protokoll 1925 - 1970
 • Diarier 1930 - 1970
 • Register och liggare 1921 - 1970
 • Barnbidragsregister 1940 - 1975
 • Förteckning över barnbidragsanvisningar 1948 - 1955
 • Födelseregister 1952 - 1966
 • Avräkningskort 1959 - 1970
 • Korrespondens 1923 - 1963
 • Anmälan om barnbidrag 1947 - 1970
 • Barnavårdsakter 1917 - 1970
 • Ämnesordnade handlingar 1954 - 1970
 • Handlingar rörande mödrahjälp 1942 - 1963
 • Ansökningar om bidragsförskott 1956 - 1964
 • Räkenskaper 1926 - 1959

Bergsdirektionen

 • Handlingar rörande Bergsdirektionen 1844 - 1900

Brandkåren, sotningsväsendet

 • Sotningsjournaler 1926 - 1945
 • Diverse handlingar 1940 - 1955
 • Ämnesordnade handlingar 1871 - 1941
 • Ritningar 1966

Byggnadsnämnden

 • Byggnadsnämndens protokoll 1876 - 1970
 • Utgående skrivelser 1968 - 1970
 • Anbud 1910 - 1927
 • Diarier 1966 - 1972
 • Tomtböcker och tomtdelningslängder uå
 • Ansökningar om byggnadstillstånd 1935
 • Korrespondens 1897 - 1929
 • Handlingar till protokoll 1876 - 1945
 • Bygglov 1936 - 1970
 • Handlingar rörande vatten- och avloppsreningsverk 1955 - 1970
 • Entreprenadshandlingar 1948 - 1967
 • Diverse bygghandlingar 1944 - 1970
 • Diverse räkenskaper 1969 - 1970
 • Statistik 1961 - 1970
 • Byggnadsritningar 1876 - 1899
 • Kartor och ritningar 1698 - 1972

Elektricitetsverket

 • Elektricitetsverkets protokoll 1939 - 1951
 • Brevkopiebok 1904 - 1926
 • Inventarieböcker 1931 - 1946
 • Abonnentregister 1952 - 1953
 • Register och liggare 1961 - 1971
 • Avläsningskort 1943 - 1970
 • Korrespondens 1915 - 1970
 • Ämnesordnade handlingar 1913 - 1953
 • Diverse handlingar 1916 - 1970
 • Huvudböcker 1904 - 1947
 • Kassaböcker 1904 - 1947
 • Verifikationer 1926 - 1970
 • Uppbördsböcker 1914 - 1953
 • Debiteringslängder 1955 - 1960
 • Debiteringskort 1953 - 1958
 • Anslutningsavgifter 1960 - 1970
 • Spec. räkningar 1957 - 1970
 • Diverse räkenskaper 1923 - 1945
 • Statistik 1952

Ruppens kraft AB

 • Ruppens kraft AB protokoll 1951 - 1967
 • Utgående handlingar 1920
 • Kontrakt 1919 - 1965
 • Register över abonnenter 1920
 • Register och liggare 1968 - 1971
 • Medlemsförteckning 1920 - 1938
 • Korrespondens 1919 - 1962
 • Ämnesordnade handlingar 1918 - 1950
 • Anbud 1919
 • Diverse blandade handlingar 1919 - 1973
 • Huvudböcker 1959 - 1969
 • Kassaböcker 1960 - 1962
 • Bokslut 1962 - 1977
 • Verifikationer 1961 - 1970
 • Inventarieböcker 1940 - 1964
 • Övriga räkenskaper 1960 - 1970
 • Preferensaktiebrev uå

Röttle elektricitetsverk AB

 • Kontrakt 1905 - 1923
 • Förvaltningsberättelser 1907 - 1923
 • Register och liggare 1905 - 1923
 • Förteckningar 1904
 • Korrespondens 1903 - 1923
 • Räkenskaper 1904 - 1924
 • Diverse handlingar 1903 - 1961

Familjebidragsnämnden

 • Familjebidragsnämndens protokoll 1940 - 1942
 • Brevkopiebok 1942 - 1945
 • Diarium 1967
 • Register och liggare 1924 - 1951
 • Ämnesordnade handlingar 1940 - 1945
 • Kassaböcker 1943
 • Räkenskaper 1940 - 1951
 • Avräkningskort 1953 - 1970
 • Familjebostadsbidrag 1952 - 1970
 • Kontrollbesked 1952 - 1968
 • Fördelningskort 1967 - 1968
 • Familjebidragsansökningar 1947 - 1970
 • Utbetalningslistor 1949 - 1970
 • Tertiär- och tilläggslån 1951

Fattigvårdsstyrelsen

 • Fattigvårdsstyrelsens protokoll 1850 - 1970
 • Hemhjälpsprotokoll 1967 - 1970
 • Ålderdomshemmets protokoll 1967 - 1970
 • Konceptböcker 1900 - 1921
 • Pensionärsförteckningar 1909 - 1956
 • Liggare över understödstagare 1922 - 1938
 • Fattigliggare 1908 - 1922
 • Socialregisterkort 1940 - 1970
 • Inventarieförteckning 1908 - 1957
 • Servicekort uå
 • Ämnesordnade handlingar 1873 -1970
 • Kassaböcker 1788 - 1947
 • Dagböcker 1901 - 1952
 • Fonder 1919 - 1932
 • Utdelningslängder 1887 - 1948
 • Verifikationer 1943 - 1970
 • Statistik 1918 - 1934

Folkskolestyrelsen

 • Folkskolestyrelsens protokoll 1932 - 1970
 • Bilagor till folkskolestyrelsens protokoll 1952 - 1970
 • Protokollskopior 1958 - 1969
 • Övriga skolprotokoll 1952 - 1970
 • Skolbyggnadsprotokoll 1960 - 1970
 • Reglementen m m 1864 - 1951
 • Entreprenadkontrakt 1963 - 1967
 • Statsbidrag 1951 - 1970
 • Skolhistorik 1842 - 1942
 • Diarium 1935 - 1971
 • Dagböcker med examenskataloger 1849 - 1967
 • Dagböcker 1882 - 1968
 • Slöjdskolan 1888 - 1955
 • Förteckning över barn i skolåldern 1882 - 1948
 • Elevmatriklar 1865 - 1967
 • Elevjournaler 1848 - 1903
 • Lektionsjournaler 1903 - 1955
 • Uppropsjournal, småskolan 1865 - 1881
 • Dagböcker med examenskataloger 1951 - 1963
 • Inventarieförteckningar 1964 - 1970
 • Tjänste- och lärarmatriklar 1894 - 1970
 • Skolkataloger 1970 - 1979
 • Skolpliktskort 1949 - 1962
 • Matrikel över lärartjänster 1963 - 1970
 • Korrespondens 1932 - 1961
 • Handlingar till protokoll 1925 - 1930
 • Merithandlingar uå
 • Skolbyggnationer 1943 - 1976
 • Blandade handlingar 1855 - 1951
 • Handlingar rörande högstadiet 1962 - 1969
 • Räkenskapsböcker 1909 - 1969
 • Verifikationer 1944 - 1970
 • Special över inkomster och utgifter 1924 - 1947
 • Studiehjälpsansökningar 1959 - 1970
 • Statsbidrag 1921 - 1931
 • Undervisningsstatistik 1931 - 1955

Realskolan

 • Realskolans protokoll 1939 - 1960
 • Kollegiets protokoll 1939 - 1970
 • Ämneskonferensprotokoll 1939 - 1969
 • Klasskonferensprotokoll 1939 - 1970
 • Utgående skrivelser 1939 - 1960
 • Utredningar 1951 - 1958
 • Statsbidrag 1950 - 1970
 • Skolkataloger 1939 - 1970
 • Redogörelser 1941 - 1961
 • Diarium 1939 - 1967
 • Betygskataloger 1939 - 1970
 • Klassliggare 1939 - 1970
 • Liggare över förättade fyllnadsprövningar 1951 - 1969
 • Realskoleprov 1953 - 1966
 • Liggare över lärare 1939 - 1970
 • Inventarieförteckning 1952
 • Inkomna handlingar 1939 - 1968
 • Inkomna handlingar från skolöverstyrelsen 1939 - 1959
 • Bilagor till styrelsens protokoll 1941 - 1958
 • Realskrivningar 1950 - 1970
 • Inträdesansökningar 1939 - 1968
 • Handlingar rörande realexamen 1943 - 1970
 • Merithandlingar 1953 - 1970
 • Verifikationer 1965 - 1968
 • Avlöningsjournaler 1939 - 1968
 • Terminsavgifter 1939 - 1950
 • Vår och höstrapporter 1958 - 1970

Yrkesskolan

 • Utredningskommitténs protokoll 1948 - 1958
 • Redogörelser 1948 - 1967
 • Brevdiarium 1948 - 1970
 • Dagböcker med betygskataloger 1948 - 1970
 • Matriklar 1948 - 1970

Förmedlingsorganet

 • Liggare över bostadsanskaffingslån 1950 - 1951
 • Ämnesordnade handlingar 1952 - 1970
 • Förteckningar över nybyggnader 1949 - 1970
 • Lån 1946 - 1970
 • Tertiär- och tilläggslån 1951
 • Statistik 1961 - 1974

Hamnbolaget

 • Hamnbolagets protokoll 1858 - 1937
 • Lottägareregister 1861 - 1934
 • Revisionsberättelser 1911 - 1935
 • Ämnesordnade handlingar 1852 - 1937
 • Huvudböcker 1850 - 1937
 • Kassaböcker 1900 - 1937
 • Uppbördsböcker 1854 - 1877
 • Hamnjournaler 1864 - 1876
 • Kassaverifikationer 1922 - 1937

Hemhjälpsnämnden

 • Hemhjälpsansökningar 1952 - 1957
 • Personkort 1966 - 1970

Hyresnämnden

 • Hyresnämndens protokoll 1947 - 1959
 • Kassaböcker 1952 - 1960
 • Register och liggare 1947 - 1959

Hälsovårdsnämnden

 • Hälsovårdsnämndens protokoll 1875 - 1970
 • Vattenanalyser 1917
 • Diarier 1905 - 1970
 • Register och liggare 1905 - 1970
 • Korrespondens 1943 - 1953
 • Handlingar till hälsovårdsnämndens protokoll 1901 - 1970
 • Ämnesordnade handlingar 1866 - 1945

Kristidsnämnden

 • Kristidsnämndens protokoll 1939 - 1947
 • Utgående skrivelser 1941 - 1947
 • Diarier 1943 - 1948
 • Hushållslicens 1947 - 1950
 • Ämnesordnade handlingar 1940 - 1946
 • Räkenskaper 1940 - 1949

Lönenämnden

 • Lönenämndens protokoll 1951 - 1970
 • Utgående handlingar 1963 - 1970
 • Anställningsuppgifter 1954 - 1970
 • Anställningsbevis 1940 - 1970
 • Handlingar till protokoll 1951 - 1968
 • Ämnesordnade handlingar 1949 - 1966
 • Diverse lönehandlingar 1951 - 1967

Nykterhetsnämnden

 • Nykterhetsnämndens protokoll 1932 - 1970
 • Diarier 1932 - 1970
 • Register och liggare uå
 • Register 1948 - 1970
 • Utskänkningstillstånd 1957 - 1970
 • Ämnesordnade handlingar 1930 - 1953
 • Ämnesordnade handlingar 1946 - 1970
 • Räkenskaper 1952 - 1970

Pensionsnämnden

 • Pensionsakter 1947 - 1970
 • Ämnesordnade handlingar 1947 - 1963
 • Pensionsavgiftsförteckning 1914 - 1935

Stiftelsen pensionärshem

 • Pensionärshemmets protokoll 1948 - 1973
 • Räkenskaper 1939 - 1973

Polisen

 • Tjänstgöringsplaner 1939 - 1952
 • Journaler 1937 - 1951
 • Inkomna handlingar 1940 - 1952
 • Handlingar rörande vapenlicens 1940

Provinsialläkaren

 • Provinsialläkarens protokoll 1916 - 1947
 • Konceptböcker 1893 - 1951
 • Årsberättelser 1916 - 1954
 • Diarium 1916 - 1945
 • Arkivförteckningar 1935
 • Inkomna skrivelser 1916 - 1955
 • Ämnesordnade handlingar 1916 - 1950

Föreningen skogstornet

 • Handlingar rörande skogstornet 1958 - 1975

Stadsbiblioteket

 • Årsberättelser 1950 - 1970
 • Förvärvsjournaler 1950 - 1971
 • Korrespondens 1949 - 1971
 • Kassaböcker 1950 - 1951
 • Verifikationer 1970
 • Diverse räkenskaper 1970
 • Statistikjournaler 1950 - 1964

Valnämnden

 • Valnämndens protokoll 1936 - 1968
 • Röstlängder 1967 - 1969
 • Diverse handlingar 1966 - 1970
 • Valkuvert uå

Vattenledningsstyrelsen

 • Vattenledningsstyrelsens protokoll 1910 - 1941
 • Entreprenadkontrakt 1959
 • Driftjournaler 1936 - 1960
 • Programhandlingar 1959
 • Ämnesordnade handlingar 1913 - 1959
 • Kassaböcker 1948 - 1955
 • Verifikationer 1951 - 1968

Gränna tidningar

 • Gränna tidningar 1901 - 1964

Kontakta oss

Jönköpings stadsarkiv
Jönköpings kommun
Stadsarkivet
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 20

Utlämnande av allmän handling
Lise-Lott Fredriksson,
1:e arkivarie
Tfn 036-10 59 09

Besöksadress:
Arkivhuset
Dag Hammarskjölds plats 1
Jönköping

Service och nyheter

Självservice

Nyheter

 1. Problem att nå e-tjänster under lördagen

  På grund av servicearbeten kan det blir svårt att nå e-tjänster på jonkoping.se under lördagen. Det rör sig om avbrott på max en timma, förmodligen kortare.

 2. Premiär för Smålands Litteraturfestival lördag 6 februari på Kulturhuset Spira

  Välkommen till en dag i litteraturens tecken när Smålands Litteraturfestival – Små Lit – öppnas i Jönköping! Program från kl 11.

 3. Jönköpingsfesten tar en paus 2016

  Det blir ingen Jönköpingsfest i augusti. Festen tar en tillfällig paus i år. Orsaken är de såväl internationella som nationella idrottsevenemang som Jönköpings kommun står värd för i vår och sommar. - Jag tror på flera folkfester i år, säger Patrik Olderius, VD vid Destination Jönköping.

Kontaktcenter

På kontaktcenter får du hjälp med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten. Ring oss måndag - fredag klockan 8-17 eller använd vårt kontaktformulär.

Tfn: 036-10 50 00

Kontaktuppgifter till kommunen

Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

Organisationsnummer

212000-0530

Kontaktcenter 036-10 50 00

Röststyrd växel 036-10 80 00