search
Sök
menu
Meny

Gestaltningsuppdrag Stadshuset, Huskvarna

Jönköpings kommun projekterar för en nytt Stadshus i Huskvarna, vid Madängen. Byggnaden är aktuell för ett gestaltningsuppdrag. Stadshuset beräknas stå färdig hösten 2017/våren 2018.

Bagrund/objekt

Uppdraget omfattar en fastighet om fem våningar fördelat på tre kontorsplan och ett biblioteksplan för Jönköpings kommun samt ett souterrängplan med ICA-butik. Stadshuset kommer att vara belägen vid Madängen, vid Huskvarnaåns strand. Stadshuset ska innehålla förvaltningskontor och arbetsplatser för cirka 290 tjänstemän. Jönköpings kommun har avsatt 150 miljoner kronor för att bygga stadshuset. Jönköpings kommun avsätter 1 % av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation av fastigheter för kommunal verksamhet.

Stadshuset är ritat i vinkel med huvudentré i hörnet mot huvudgatan. I souterräng ligger butikens entré på motsatt sida. Stadshusets entréplan innehåller kontor, bibliotek och sessionsal. Sedan följer tre renodlade kontorsplan och en indragen våning med teknik- och kompletterande funktioner. Byggnaden är uppdelad i två tegelvolymer med entrésituationen som en glasad länk mellan. Var och en av huvudvolymerna är i sin tur uppdelad i två respektive tre mindre enheter via glasade indrag.

Förutsättningar på platsen

Närmiljön kring nya Stadshuset är bland annat Esplandbron, Huskvarnaån, medeltidsfästet Rumlaborg, Åparken strax intill Esplandbron, Huskvarna kyrka och kyrkogård. I östra delen av Esplanadbron finns vårdcentral och Jönköpings Energis byggnader. Huskvarnas stadskärna är omgiven av bebyggda höjdområden som Öxnehaga, Petersberg och Egna hem. Nivåskillnaden är som mest cirka 120 meter. 


Önskemål om tema för den konstnärliga gestaltningen

Det är ett önskemål från kultur- och fritidsnämnd att Alfred och Anna Dahlins arbete ska uppmärksammas i gestaltningen. Många känner till folkbildaren Alfred Dalins namn och vet att det är han som uppmuntrade Selma Lagerlöf att skriva den världsberömda boken ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.  Alfred Dalin (1855-1919) kämpade för allas lika värde och för alla barns rättighet till en bra skolundervisning. Han och hustrun var föregångare för skolans utveckling i såväl i Huskvarna som i övriga Sverige. Mer om paret Dalin och deras gärning finns att läsa i länken nedan.

Intresseanmälan

Tiden för intresseanmälan har gått ut. Kultur- och fritidsförvaltningen tog emot 48 ansökningar och av dessa är fyra utvalda för skissuppdrag:

Annika Oskarsson, Bromma
Thomas Nordström, Bromma
Lena Ignestam, Malmö
Carina Zunino, Malmö

För mer information om valda konstnärer, se länkar nedan.

Budget

Totalbudget för konstnärlig gestaltning: 1 500 000 svenska kronor.
Skissarvode: 50 000 kr/person exklusive moms (max 3 skissuppdrag). Resterande budget, 1 350 000 svenska kronor, ska rymma alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande. Exempelvis egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkringar samt eget arvode för genomförande och konstnärligt arvode.

Enligt KRO:s riktlinjer bör cirka 40% av totalbudgeten, efter att skissarvoden är avdragna, avsättas för nedlagt arbete och konstnärligt arvode.

Jönköpings kommun avsätter 1 % av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation av fastigheter för kommunal verksamhet.

Tidplan

  • Publicering av annons för intresseanmälan:  2015-09-23
  • Sista dag intresseanmälan: 2015-10-21
  • Besked om eventuellt skissuppdrag: 2015-11-13
  • Sista dag för skissförslag: 2016-02-18
  • Beslut i kultur- och fritidsnämnden: mars 2016

Tidplan för genomförande av gestaltningsuppdraget görs i samråd med utvald konstnär.

Kontakt

Ann Johnson
Intendent
Kultur- och fritidsförvaltningen
Tfn 036-10 25 47