Norra Vedbo bygdepeng

Vindkraftverk i solnedgång.

Här finns information för dig som vill söka stöd ur Fonden Norra Vedbo bygdepeng som finansierar initiativ som främjar utveckling kring Norra Vedbos vindkraftspark.

Runt kommungränsen mellan Jönköpings kommun och Aneby kommun ligger Norra Vedbo vindkraftpark, ”Knohult-Älgön”. Som ett resultat av vindkraftsetableringen investerar exploatören Vindin Vedbo AB årligen medel för finansiering av initiativ som främjar utvecklingen i vindkraftsparkens närområde.

Bygdemedel från Norra Vedbo vindkraftpark kan årligen sökas ur Fonden Norra Vedbo bygdepeng, förvaltad gemensamt av Jönköpings kommun och Aneby kommun.

Vilka initiativ kan stödjas?

Norra Vedbos bygdepeng ska användas för att stödja lokal utveckling och lokala aktiviteter såsom exempelvis sport, fritid, kultur, ungdomsverksamhet, föreningsverksamhet, förbättring av hälsa och välbefinnande i området, skydd eller förbättring av kulturarv och miljö, främjande av integration och samhällsutveckling samt utveckling av utbildningsmöjligheter.

Vem kan söka finansiering?

Norra Vedbo bygdepeng kan sökas av föreningar, organisationer, företag och andra aktörer som främjar en levande landsbygd i området runt vindkraftsparken. Den som söker bidraget ska finnas inom en radie av 10 km vilket för Jönköpings del innebär nordöstra kommundelen från Lekeryd i söder till Bunn i norr (se karta). Prioritering kommer att ges till bygden närmast turbinerna.

Vem kan inte få stöd?

Bygdepengen kan inte sökas av enskilda personer eller specifika hushåll. Bidraget kan inte heller tilldelas projekt, verksamhet eller arrangemang med övervägande religiös, politisk eller vinstdrivande inriktning.

Så stor är den årliga finansieringen

Storleken på bygdepengen beräknas uppgå till cirka 500.000 kronor per år. Den exakta summan kan variera, eftersom den är baserad på parkens årliga produktionsintäkter. Första utbetalningsår är 2023 och därefter förväntas parken vara i drift under 30 år.

Så här ansöker du

Ansökningstiden är öppen årligen mellan 1 oktober till 1 februari. Beslut meddelas i maj.

Ansökningsblankett för medel från Norra Vedbo bygdefond (ifyllningsbar PDF, eller dokument för utskrift) Pdf, 213.7 kB.

Ansökan skickas till:
Jönköpings kommun
Stadskontoret
Finans- och bolagsavdelningen
551 89 Jönköping.

Kriterier för ansökan om bygdemedel ur Norra Vedbo vindkraftfond

Norra Vedbos bygdemedel har som huvudsyfte att berika livet lokalt och regionalt på ett hållbart sätt. Bygdemedlen bör bidra till social integration och stöd i ett brett spektrum av demografier för att säkerställa en levande landsbygd.

Genom Norra Vedbos bygdemedel ges möjlighet att begära finansiering för exempelvis lokala projekt, goda ändamål, turisminsatser, rekreationsanläggningar etc. Huvudkriterierna för att få stöd från Norra Vedbos bygdemedel baseras på om motivet är att skapa värden som har spridning i den lokala/regionala bygden. Resultatet bör vara en meningsfull nytta för samhället, ett resultat av ett aktivt snarare än ett passivt engagemang.

Bygdemedlen ska användas till att stödja samhällsutveckling och initiativ, prioritet ges till dem som bor i närregion till Vindin Vedbo ABs etablerade vindkraftsparker. Bygdemedlen kan stödja kortsiktiga sponsringsinitiativ för lokala klubbar och organisationer samt strategiska projekt som har potential att göra långsiktiga avtryck i närregionen. Om de årliga bygdemedlen inte skulle utnyttjas fullt ut ett år kan outnyttjade medel sparas och göras tillgängligt året därpå.

Vägledande principer för ansökan

 • När det är möjligt uppmuntras att kombinera Norra Vedbos bygdemedel med finansiering genom lokal, regional, nationell samt EU-finansiering om det kan generera mervärde till projektområdet.
 • De projekt som ges stöd genom bygdemedel ska bidra till en långvarig positiv inverkan.
 • De projekt som ges stöd genom bygdemedel ska bidra till hållbarhet och utveckling i lokalsamhället och/eller regionen.
 • Bygdemedlen skall vara enskilda stöd och inte skapa fortsatt beroende av vindkraftsbolagets stöd.

Stöd som kan omfattas

 • Sponsring <10.000 SEK.
 • Direkta bidrag till kortsiktiga samhällsinitiativ och projekt.
 • Stöd till långsiktiga projekt inom bygden.
 • Samordna tilldelning av medel för att stödja bidrag till bygden från lokala, nationella samt EU-finansierade källor.

Projekt eller program som kan finansieras är begränsade till:

 • Tillhandahållande och/eller utveckling av fritidsanläggningar.
 • Tillhandahållande och/eller utveckling av kultur eller kulturarvsanläggningar.
 • Förbättring av hälsa och välbefinnande i bygden.
 • Skydd eller förbättring av miljön.
 • Program för att främja social integration och samhällsutveckling.
 • Välgörenhetsorganisationer.
 • Utveckling av utbildningsmöjligheter i bygden.

Bygdemedel skall inte tilldelas:

 • Ansökningar från individer eller specifika hushåll.
 • Ansökningar som främjar politisk verksamhet.
 • Ansökningar om finansiering för att täcka kostnader för:
  - tjänstemän
  - utlandsresor
  - forskning
  - grundläggande/allmänna driftskostnader
  - retroaktiv finansiering
  - lagstadgade organisationer eller direkt ersättning av lagstadgade medel
  - aktiviteter som inte direkt gynnar bygden och inte anses vara välgörande

Prioritet efter avstånd från vindkraftsparken

Bygdemedlen skall fördelas med prioritet efter avstånd från vindparksområdet, där närliggande projekt som regel ges högre prioritet framför projekt längre bort.

Karta över aktuellt område för ansökan av bygdemedel, samt placering av vindkraftverken, finns att ladda ner från hemsidan.

ANSÖKAN AV BYGDEMEDEL

Utformning av ansökan

Ansökan görs på särskild blankett som finns på hemsidan. Följande punkter är viktigt att beskriva:

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivningen kommer att vara viktig för att möjliggöra en god förståelse för dess storlek, regionala spridning, värde för bygden samt vilka utmaningar och behov som finns för att ge värden.

Projektbeskrivning

Projektets omfattning måste vara väldefinierad och beskrivas i termer av hur förslaget möter nedan kriterier:

 • Föreningens behov och intressenter.
 • Beskrivning av organisationens verksamhetsområde och intressenter i relation till avstånd från vindkraftsparkerna.
 • Vilket eller vilka av följande sju prioriterade områden tillgodoses genom projektet:
  - Rekreation
  - Arv
  - Hälsa och välbefinnande
  - Turism
  - Utbildning
  - Välgörenhet
  - Miljö
 • Förslag till budgetplan.
 • Förslag till genomförandeplan.

Tidtabell för processen

1 okt-1 feb: Årlig ansökningstid.

Feb-mars: Validering och urval av ansökningar görs av kommunernas utvalda tjänstepersoner.

April: Vindin Vedbo AB granskar arbetsgruppens förslag för godkännande eller kompletteringar.

April-maj: Slutligt urvalsbeslut kommuniceras och bygdemedel utbetalas till utvalda projekt.

Nov: Projektägare återrapporterar resultatet.
År 1: Delrapportering.
År 2: Slutrapportering

Dec: Kommunernas arbetsgrupp sammanställer och levererar rapport till Vindin Vedbo AB.

Vindin logotyp.
NTR Logotyp.
Aneby kommun logotyp.

Senast granskad/publicerad: