search
Sök
menu
Meny

Vatten och våtmarker

Vy över Rocksjön

Varje år gör vi åtgärder i vatten tillsammans med länsstyrelsen och fiskevårdsföreningarna.

Vilket åtgärd som står på tur beror på vattenmyndighetens statusklassning och den prioriteringslista länsstyrelsen och Vätternvårdsförbundet har.

Problemen som finns i våra sjöar och vattendrag är

  • försurning i väster
  • övergödning i öster
  • problem med dagvatten i tätorterna
  • vandringshinder för fisk
  • igenslamning av bottnar
  • bristande kunskap

​Följ länkarna och läs mer om varje område och hur vi arbetar för att komma till rätta med problemen.

Inom kommunen finns två utrotningshotade arter, flodkräfta och flodpärlmussla. Dessa riskerar försvinna helt inom 20 år.

Vi följer vattenkvaliteten genom kommunens vattenprovtagningsprogram, elfiskeprogram och genom vattenråden, Vätternvårdsförbundet och Nissansvattenvårdsförbund. Varje år gör vi provfiske i form av elfiske. Dessa fungerar både som en inventering av fiskebeståndet och som uppföljning av de fiskevårdsinsatser vi har gjort. Resultaten från elfisken finns i rapporterna nedan.

Inom miljö- och hälsoskyddskontorets tillsyn kontrolleras verksamheter som släpper förorenat vatten till vattendragen.

 

VattenInformationsSystem Sverige

VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som innehåller alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten, se länk nedan. För dessa vatten kan man i VISS hitta information om:

  • klassning av vattnets kvalitet
  • mätpunkter i vatten
  • åtgärder i vattnen för att de ska bli bättre
  • rapportering till EU

Rapporter från elfiske

Håva småkryp!


Tycker du det är spännande med småkryp i vatten? Vi har tagit fram en folder med de vanligaste småkrypen i våra sjöar. Foldern innehåller skisser och korta beskrivningar så att man enkelt ska kunna artbestämma de smådjur man får upp till exempel när man har aktiviteter med barn där man håvar smådjur. Foldern bör skrivas ut dubbelsidigt och vikas.

Kontakt

David Melle
Enhetschef miljöskyddsenheten

Tfn 036-10 54 49

Måns Samuelsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör