search
Sök
menu
Meny

Avlopp, ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning

Kontakta alltid miljö- och hälsoskyddskontoret före ansökan/ anmälan. Då kan vi besöka fastigheten innan du börjar anlägga ett enskilt avlopp och ansökan/ anmälan blir lättare att göra.

Du behöver:

  • tillstånd från miljö- och hälsoskyddskontoret, eller i vissa fall en anmälan
  • godkännande från markägaren och helst ett servitut, om hela eller delar av anordningen ska placeras på annans mark

Ansökan/anmälan gör du på blanketten "Ansökan eller anmälan om inrättande av avloppsanläggning" och den ska innehålla:

  • uppgifter om anordningens utformning
  • avstånd till vattentäkter, ytvatten och grundvatten
  • oftast ett jordprov som visar resultatet av markundersökningen
  • en situationsplan

Situationsplan

En situationsplan är en ritning där du markerar fastighetsgränserna, ritar in bostadshus och avloppsanordningens placering. Markera tydligt anordningens olika delar. Lägg in en norrpil och ange skala. Du markerar även var din och andras dricksvattensbrunnar finns eller planeras, om de finns inom 200 meter från avloppsanordningen. Markera diken, vattendrag och sjöar inom 100 meter. Övrigt som ska framgå är provgropens läge, avledning av regn- och dräneringsvatten samt marklutning (som du markerar med nivåkurvor eller pilar). Exempel på hur en situationsplan kan se ut hittar du under Dokument.

Ansökan/anmälan skickas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Både ansökan och anmälan är avgiftsbelagd.

Vad händer när ansökan/anmälan skickats?

När vi fått din ansökan kontrollerar vi om den är komplett, och om inte så kontaktar vi dig om detta. Vi prövar din ansökan enligt miljöbalken och därefter fattar vi beslut som uppfyller de villkor som ska följas. Du får beslutet hemskickat.

Du får inte börja anlägga ditt avlopp innan du fått ditt tillstånd/beslut. Avloppsanläggningen ska anläggas av en, enligt miljöbalken, sakkunnig entreprenör.

Enligt ett av villkoren i tillståndet vill nämnden beredas möjlighet till att besikta schaktbotten genom ett besök av en inspektör. 

Utförandeintyg

Senast två veckor efter att avloppet blivit färdigt ska entreprenören skicka in ett utförandeintyg tillsammans med fotodokumentation till miljö- och hälsoskyddskontoret

Kontakt

Hälsoskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontore
Tfn 036-10 64 74