search
Sök
menu
Meny

Beslutat: Värdefull åkermark ska inte bebyggas

Jordbrukslandskap i solnedgång.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 september togs beslut efter votering om Program avseende jordbruksmarkens värde i samhällsplaneringen. Det innebär att utgångpunkten i framtiden är att exploatering av brukningsvärd jordbruksmark inte ska ske.

Det är den styrande koalitionen i kommunen; Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet som lagt fram förslaget som kommunfullmäktige tog beslut om.

– Kommunen ska sträva efter att brukningsvärd jordbruksmark ska reserveras för jordbruksändamål. Det är nödvändigt för att klara vår framtida livsmedelsförsörjning, säger Mona Forsberg (S), kommunalråd.

Huvuddragen i programmet

  • En ändrad planeringsinriktning ska nu omedelbart genomföras i Jönköpings kommun där utgångspunkten för framtiden är att exploatering av brukningsvärd jordbruksmark inte ska ske. Uppgiften för den framtida planeringsinriktningen är nu att säkra långsiktig utveckling genom att peka ut nya områden för byggnation istället för de områden i nuvarande översiktsplan som utgörs av brukningsvärd jordbruksmark.
  • Omställningen ska ske samtidigt som vi klarar byggnation av nya bostäder, nya verksamhetsområden för industri samt andra samhällsviktiga funktioner som skolor etc, så att den positiva utvecklingen som finns i kommunen kan fortsätta.
  • Att hela kommunen ska leva och utvecklas är fortfarande en lika viktig utgångspunkt som tidigare vilket innebär att alla kommundelar måste få del av tillkommande nya områden för bostäder och verksamheter.
  • Viss jordbruksmark i form av mindre områden som ligger insprängda i tätortsstrukturen eller på annat sätt inte fungerar i en brukningsenhet ska kunna exploateras. Detta gäller även betesmarker av låg kvalité som ligger isolerade i utkanten av brukningsenheten. Byggnation för att möjliggöra generationsskiften för brukningsenheter på landsbygden kommer liksom idag att kunna genomföras även med de nya riktlinjerna.

Hela programmet finns att ta del av i kommunfullmäktiges handlingar.

Publicerad: 2020-09-23 16.38