search
Sök
menu
Meny

Delaktighet i sin egen vård skapar återhämtning

Mia Nordlund, Annika Sköld-Landberg, Sara Thil, Thomas Teike, Ulf Rogberg, Matilda Björnsdotter arbetar för en återhämtningsinriktad psykiatri.

Med hjälp av återhämtningsombud arbetar arbetar kommunerna i norra Jönköpings län tillsammans med Region Jönköpings län med att utveckla ett återhämtningsinriktat förhållningssätt inom psykiatrin.

Att arbeta återhämtningsinriktat innebär en vård och omsorg där vårdtagaren har ett ökat inflytande och blir mer delaktig i sin egen vård. Vårdgivare och vårdtagare arbetar tillsammans för att främja återhämtning vid psykisk ohälsa.

Alla återhämtningsombud och chefer för verksamheter inom samordningen har gått utbildning i ”Återhämtningsinriktat förhållningssätt”. Utbildningarna är upplevelsebaserade och riktar sig förutom till personal och chefer inom kommun och region även till peers, personer med egen
erfarenhet av psykisk ohälsa. Genom att fler perspektiv representeras blir delandet av erfarenheter och kunskaper bredare och djupare, på så sätt får man en bättre förståelse för vad som är  hjälpande.

Peers roll i projektet

Peers bidrar också med sin erfarenhet och kunskap om psykisk ohälsa i projektet ”En återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län”. De kan anlitas för att vara medskapare i utvecklingen av vård och omsorg inom psykiatrin i kommun och landsting. Peers verkar som förebilder och bärare av hopp för såväl vårdtagare som personal och utgör en viktig del i arbetet kring hur man kan arbeta återhämtningsinriktat.

Hur vi ska arbeta återhämtningsinriktat

Återhämtningsombudens nätverksträffar och vidareutbildningar samordnas inom psykiatriska kliniken Ryhov samt socialpsykiatrin i Habo, Mullsjö och Jönköpings kommun via Mia Nordlund, samordnare för återhämtningsombud.

Nyligen hölls en medskapande workshop för vård- och enhetschefer och återhämtningsombud inom psykiatriska kliniken på Ryhov samt socialpsykiatrin i Habo, Mullsjö och Jönköpings kommun i samverkan med projektet "En återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län". Personal och peers arbetade kring hur man kan erbjuda en återhämtningsinriktad psykiatri. Workshopen gav utrymme för erfarenhetsbyte mellan såväl vårdgivare som vårdtagare. Deltagarna diskuterade bland annat vikten av ett bra bemötande och att se varandra, samt att föra en jämlik dialog vårdgivare och
vårdtagare emellan.

Publicerad: 2018-11-20 09.24