search
Sök
menu
Meny

Det tycker invånarna om Österängens utveckling i framtiden

Teckning som visar villor och barn.

Teckning gjord av elev på Österängsskolan om Österängens utveckling.

Just nu pågår arbetet med ett planprogram för Österängen. Det ska ge en helhetsbild av Österängens utvecklingsmöjligheter vad gäller att skapa fler bostäder och utveckla en trivsam livsmiljö. En inledande del av detta arbete var en medborgardialog som genomfördes hösten 2020.

Delaktighet bland invånare är viktigt för att vi ska kunna skapa goda förutsättningar för Jönköping att växa på ett långsiktigt hållbart sätt. Både här och nu och för kommande generationer.

Medborgardialogen genomfördes som en webbenkät och genom en riktad dialog tillsammans med Österängsskolan där sex klasser besvarade en enkät och två av dessa genomförde även en rituppgift. Totalt besvarade 147 personer enkäterna.

–Det var spännande att genomföra dialogen tillsammans med skolan på Österängen. På det sättet fick vi tydligt med barnperspektivet, vilket är väldigt viktigt, när vi fortsätter arbetet med planprogrammet, säger Puck Larsson, planarkitekt.

Resultatet från dialogen presenteras under vecka 10-11 på Österängens bibliotek.

Dialogen har visat att Österängsborna bland annat värdesätter och tycker om:

  • Platser med grönska och koppling till vattnet som erbjuder rekreation.
  • Platser för möten och samtal.
  • Platser för lek, sport och aktiviteter.

Österängens själ är de olika små naturområdena för rekreation. Här samlas människor för att prata och umgås med varandra, även över kulturgränserna. (man 50-59 år)

Österängsborna ser utvecklingspotential en del platser som upplevs som tråkiga eller otrygga:

  • Platser med dålig skötsel eller renoveringsbehov.
  • Platser som upplevs som outnyttjade och saknar koppling till tydliga aktiviteter.
  • Platser med dålig belysning, mycket buskage och lite rörelse som idag kan upplevas som otrygga.

Fotbollsplanen och hela gångvägen från Willys till Bagaregatan. Känns slitet, eftersatt, gammalt, smutsigt (kvinna 30-39 år)

Det finns också en efterfrågan på:

  • Större utbud av butiker, verksamheter och service.
  • Fler mötesplatser och utveckling av befintliga mötesplatser.
  • Fler och nya typer av aktiviteter.

Av de platser som pekades ut för nya bostäder var det främst platser som är outnyttjade, restytor eller platser upplevs som otrygga. En del har svarat att de inte tycker att det behövs nya bostäder på Österängen. Flera efterfrågade bostadsrätter eller lägre bebyggelse så som parhus, men majoriteten av de svarande ville ändå bo i hyresrätter i framtiden.

Publicerad: