search
Sök
menu
Meny
Sök

Förslag till detaljplan på Jungmannen 2-5 och Väster 1:13 på Väster i Jönköping

Illustration över ny bebyggelse med flervåningshus runt Lagermanska villan.

Illustration: Arkitekthuset

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till en ny detaljplan på Väster i Jönköping i kvarteret mellan Slottskyrkogården och Kapellgatan. Detaljplanen ska möjliggöra en utökning av Svenska kyrkans verksamhetslokaler och byggnation av bostäder.

Utöver de lokaler och bostäder som Svenska kyrkan vill bygga ska detaljplanen även ge möjlighet för Vätterbyggdens byggnads AB (VBAB) att bygga fler bostäder i såväl befintliga lokaler som i en nybyggnad på innergården inom fastigheten Jungmannen 5. VBAB:s ambitionen är att Järnvägstjänstemännens hus kommer restaureras exteriört och ambitionen är att återställa träfönster med originalutseende och renovera tegelfasad med omfattningar kring fönster. 

Kulturhistorisk miljö runt Lagermanska villan

Den kulturhistoriska miljön kring Slottskyrkogården är mycket viktig för Jönköping. Kyrkogården används också som park och Lagermanska villan (den gula villan) behöver en lummig trädgård med några stora träd bevarade i kring för att förmedla platsens historia.

En stadsplaneidé som planen verkar för är att bättre knyta ihop kyrkogården med parken kring Sofiakyrkan via Nygatan, för idag upplevs kopplingen från gatan runt villan som stängd för allmänheten. Ambitionen är nu att öppna upp ett tydligare allmänt stråk kring Lagermanska villan och då kan Slottskyrkogården bli mer tillgänglig och få en entré från Nygatan och centrum.

För att Lagermanska villan med dess tillhörande trädgård ska kunna bevaras så behöver exploateringen anpassas. Endast en mindre del av planområdet är utpekat som förtätningsområde i kommunens gällande Översiktsplan 2016 samt i Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare. Planarbetet har därför inletts med omfattande studier av exploateringsgrad och disposition av planområdet, ett noggrant arbete som pågått under flera år.

Stadsbyggnadskontoret har med flera olika förslag provat rätt exploatering och takfotshöjden för tillkommande bostadshus har under processen sänkts från sju till fyra våningar. De branta taken och träfasaden har valts med hänsyn taget till slottskapellet och kyrkogården.

Enligt äldre stadsplanetankar så formas två tydliga kvarter på båda norra och södra sidan om villan ihop med de befintliga äldre husen. Det är viktigt att villan får behålla sin trädgårdskaraktär som bildar en öppning och port mot kyrkogården. Kvarteren har dock utblickar in mot de båda gårdarna från villans gavlar som gör det något luftigare omkring.

Illustration av hus med branta sadeltak i sex våningar runt Lagermanska villan.

Vy från Slottskyrkogården. Illustration: Nyréns arkitektkontor

Lagermanska villan mellan den nya bebyggelsen.

Vy från Nygatan. Illustration: Nyréns arkitektkontor.

Kartbild på utformningen av gårdsmiljen runt Lagermanska villan med stora träd, växter och gångar.

Illustration över gårdsmiljön runt Lagermanska villan. Illustration: Landskapsgruppen.

Samråd - du kan ta del av förslaget och tycka till

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 15 december 2021 – 15 februari 2022 på kommunens hemsida och i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08:00-17.00.

Läs mer om detaljplanen och hur du lämnar synpunkter

Digitalt samrådsmöte

Vi kommer ha ett webbsänt samrådsmöte den 1 februari 2022, kl. 19.00. Länk till sändningen kommer på jonkoping.se ett par timmar innan start. Du kan se sändningen i din dator, mobil eller surfplatta med internetuppkoppling. Under direktsändningen kan du ställa frågor i en chatt.

Publicerad: