search
Sök
menu
Meny

Bostäder, grönska och hållbara transporter – viktigt för invånarna

Två personer tittar mot byggkran.

Tidigare i år genomförde kommunen en digital medborgardialog där medborgarna fick lämna synpunkter om vad de tycker är viktigt när Jönköping växer och utvecklas. Synpunkterna som kom in är ett underlag i den fortsatta planeringen av Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare.

– Nu i arbetet med förslag till utbyggnadsstrategi för den första etappen kommer vi fortsätta planera utifrån de frågor som lyfts fram: fler bostäder, mer grönska, hållbara resor och att stärka möjligheten till service och mötesplatser. Eftersom trygghetsfrågor lyfts av alla åldersgrupper, och särskilt av de yngre invånarna, så kommer detta också lyftas i den fortsatta planeringsprocessen, säger Stefan Lind, chef för översiktlig planering.

Svaren i korthet

Diagram som visar de mest valda utvecklingsområdena.

Diagrammet visar svaren på de mest valda utvecklingsområden på olika platser.

 

 

82 % av de svarande har pekat ut en plats som behöver utvecklas. De som har pekat ut en plats för utveckling har valt att främst ange nya bostäder (20 %) som en utvecklingsmöjlighet, följt av lättare att nå med cykel och mer service och butiker. Utvecklingsmöjligheterna lättare att nå med bil och nya arbetsplatser har valts minst antal gånger.

Av de som pekat ut en plats som är bra som den är idag har flest valt kvaliteterna grönska (11 %) och lugn och ro.

I det öppna kommentarsfältet där deltagare fick ge egna synpunkter kring vad som är viktigt att tänka på när Jönköpings kommun växer är det flest som har uttryckt synpunkter kring hållbara resor, grönska och bostäder. Även trygghet och jämlikhet är områden som invånarna tycker är viktiga att jobba med.

Deltagande

Under medborgardialogen kom 622 svar in. Majoriteten (69 %) av de som svarat är mellan 20-49 år, där åldersgruppen 30-39 år sticker ut mest. Könsfördelningen på svaren har varit 54 % män, 44 % kvinnor och 2 % annan könstillhörighet.

Läs mer om synpunkterna i medborgardialogen

Läs mer om arbetet med Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare

Vad händer framöver?

I början på 2021 tas beslut om förslaget till utbyggnadsstrategi 200 000 invånare etapp 1 ska ut på samråd. Då kommer det finnas möjlighet att ge synpunkter på förslaget. I etapp 1 ingår Jönköping, Huskvarna, Bankeryd, Tabergsådalen, Barnarp och Torsvik.

Under 2021 kommer arbetet med utbyggnadsstrategin för övriga kommundelar dra igång. Då blir det en ny medborgardialog.

Publicerad: 2020-11-23 15.44