search
Sök
menu
Meny

Invånarna vill se satsningar på cykel- och kollektivtrafik

Gata med trafik.

Hösten 2019 genomfördes en resvaneundersökning bland kommunens invånare. Undersökningen ställde bland annat frågor om vilka färdmedel vi borde satsa på.

- Mer än hälften föredrar att kommunen satsar på kollektivtrafik och cykel när de båda alternativen ställs mot biltrafik, säger Olle Gustafsson, projektledare i hållbart resande på Jönköpings kommun. Ungefär en fjärdedel vill i båda fallen istället prioritera biltrafiken. Även om det inte är riktigt lika tydligt när cykel och kollektivtrafik ställs mot varandra, så står det klart att flest vill se satsningar på kollektivtrafik.

En annan fråga handlade om att kommunen borde arbeta för att öka, bibehålla eller minska andelen resor med bil, cykel och kollektivtrafik. I undersökningen vill sju av tio att kommunen arbetar för att öka andelarna av både kollektivtrafik och cykel. När det gäller biltrafiken tycker 42 % att kommunen ska jobba för att den andelen ska vara oförändrad och 38 % för att den ska minska.

- Det är tydligt av svaren att både kvinnor och män föredrar satsningar och ökningar för cykel- och kollektivtrafiken betydligt mera än för biltrafiken, säger Olle Gustafsson. Men kvinnorna är ännu mera positiva till cykel och kollektivtrafik och mindre positiva till bilen jämfört med männen.

Av svaren framgår att 17 % av kommuninvånarna är i olika stadier av att överväga en minskad bilanvändning, lika stora andelar bland kvinnor och män.

Om resvaneundersökningen

Resvaneundersökningen görs för att vi ska få kunskap om invånarnas resvanor och attityder till sitt vardagliga resande. Detta ligger till grund för fortsatt arbete inom hållbart resande och hur vi planerar satsningar på olika trafikslag. Runt 3000 personer svarade på undersökningen, en svarsfrekvens på ca 40 procent.

 

Diagram som bland annat visar att 7 av 10 vill se ökat resande med cykel och kollektivtrafik.

Diagramet visar svaret på frågan: Borde Jönköpings kommun arbeta för att öka, behålla eller minska andelen resor med följande trafikslag.

Publicerad: 2020-02-24 09.00