search
Sök
menu
Meny

Nu förbättar vi infrastrukturen på Torpa

Den 26 februari inleds arbetet med att förnya vatten- och avloppsnätet utmed Södergatan. När allt är klart är risken för översvämningar mindre, en efterlängtad cykelbana på plats och förberedelser gjorda för bredband.

Kommunen går igång med en ny etapp av VA-förnyelsen när arbetet på Södergatan inleds den 26 februari.  Ledningsnätet för vatten och avlopp i området är gammalt och behöver bytas ut. Arbetet på Södergatan beräknas pågå till och med oktober.

– Nu minskar vi risken för översvämningar genom att lägga dagvattenledningar där sådana inte finns och vi byter ut gamla spill- och vattenledningar. En annan fördel är att genom att separera dagvatten från avloppsvattnet kan avloppsreningsverket syssla med att rena spillvatten och inte dagvatten, säger Jeanette le Mahieu, verksamhetschef, VA-nät på tekniska kontoret.

Stängd för genomfart

Södergatan kommer vara stängd för genomfart fram till oktober. Under arbetet kommer man kunna nå fastigheter via de tvärgator som finns, både från öster och från väster.

– Genomfart kommer vara förbjuden. Det beror på att det alltid pågår grävarbete på något ställe utmed sträckan. För att vi ska kunna utföra arbetet på ett säkert och snabbt sätt kommer hela sträckan vara stängd för genomfart, säger Fredrik Abrahamsson, projektledare för arbetet på Södergatan.

Tekniska kontoret kommer att göra sitt bästa för att minimera påverkan för närboende.

– Enbart vid några tillfällen kommer vattnet att stängas av, och då under kort tid. I övrigt kommer alla i området ha tillgång till både vatten och avlopp under hela perioden, berättar Fredrik Abrahamsson.

Skolväg får cykelbana

Arbetet kommer att ske etappvis och arbete kommer att pågå i flera etapper samtidigt. Utöver ett nytt VA-nät kommer även optisk fiber och elkablar att grävas ned. I samband med återställningen efter vatten- och avloppsarbetena kommer kommunen att bygga en cirka 600 meter lång gång- och cykelväg längs Södergatan från Torpaplan till Karlavägen.

– Det är en efterlängtad länk som har saknats, som bland annat är skolväg. Det är stora samordningsvinster att bygga cykelvägen när gatan redan är uppgrävd. För kommuninvånarna är gatan bara avstängd en gång, säger Hanna Säterskog, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Grävmaskin framför gult trevåningshus.

Publicerad: 2018-02-23 10.40