Ny friidrottshall föreslås på Råslätt – ska sätta Jönköping på kartan

etikett

Publicerad:

sdf

Illustrerad vybild över planområdet på Råslätt, som visar den nybyggnation som föreslås (ljusgrå illustrationer).

I ett nytt planförslag på Råslätt föreslås en ny friidrottshall på Råslätts idrotts­plats, ytterligare besöksverksamheter med idrottsanknytning och att förstärka Råslätts skogspark. Nu kan du tycka till om planförslaget.

Råslätts idrottsplats, som började byggas år 1971, har idag två fotbollsplaner, en konstfrusen bandybana och en anläggning för friidrott. Vissa tidigare utbyggnader, som den östra fotbollsplanen, har skett i strid mot detaljplanen för området, medan andra delar inte nyttjas idag. Nu har stadsbyggnadskontoret tagit fram ett nytt detaljplaneförslag som syftar till att anpassa befintliga förhållanden och att utöka byggrätten för idrottsändamål.

Ny friidrottshall för alla

En ny idrottshall kan bli en ny entré till Råslätt, samtidigt som det blir en målpunkt för hela Jönköping. Här kan vi planera in evenemang och tävlingar som både sätter Jönköping på kartan och skapar bättre förutsättningar för både föreningar och för alla barn och unga som utövar friidrott.

Den efterlängtade idrottshallen som föreslås möjliggör att kommunens friidrottsföreningar kommer kunna hantera större barngrupper och samträna över både generations- och föreningsgränser. I kommunens befintliga hall på Kålgården är utrymmet begränsat – i en ny hall kan alla inomhusgrenar utövas på samma ställe.

Men det blir inte bara en hall för friidrottsföreningar – även kommunens skolor kommer nyttja hallen på dagtid.

En esplanad genom idrottsplatsen

På östra sidan av Värnamovägen möjliggörs för byggnader för besöksverksamheter och andra verksamheter.

– Vår tanke är också att Värnamovägen ska upplevas som stadsgata snarare än trafikled som den är idag. Vi vill ha bebyggelse närmre gatan på båda sidorna av gatan där det är genomförbart. Idag upplevs att du åker förbi Råslätt – vi vill att det ska kännas som att du åker igenom Råslätt, säger Jenny Larsson, biträdande planchef.

Planen föreslår även en ny esplanad som kopplar ihop idrottsområdet med skogsparken. Ambitionen är att dessa områden samspelar med varandra samtidigt som parken ska kunna ge plats åt utomhusaktiviteter.

Längs med Värnamovägen planeras en ny busshållplats vid entrétorget till den nya sporthallen. En hållplats nära entrén skapar bättre förutsättningar för ett hållbart resande från hela kommunen.

Park, promenadstråk och möjligt koloniområde

Detaljplanen som föreslås möjliggör även att parkområdet väster om idrottsplatsen förstärks som besöksändamål. Till exempel möjliggör det för en utökning av kolonilotterna som på sikt kan ersätta det befintliga området söder om Kärrhöksgatan. Tanken är att koloniområdet ska kombineras med att det även blir en publik och tillgänglig del av parken, och ett positivt inslag i parkpromenaden.

I framtiden vill vi också förbättra tillgängligheten till Lillån och skapa ytterligare promenadstråk i den lummiga miljön.

Planförslaget möjliggör även en flytt av det materialupplag som Vätterhem har längre ner på Råslätt idag. Det kommer vara viktigt att det avskärmas med plank och grönska.

Samråd – tyck till om förslaget

Mellan den 25 maj och 20 augusti är detaljplaneförslaget ute på samråd. Det innebär att du kan ta del av förslaget och lämna synpunkter på det under samrådstiden. Du kan ta del av förslaget och handlingarna samt en videopresentation via länken nedan eller i kommunens utställningshall i Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: måndag-fredag kl. 8-17.

Välkommen på samrådsmöte där vi presenterar förslaget

Tisdagen den 13 juni håller vi ett samrådsmöte om det här detaljplaneförslaget. Under mötet presenterar vi förslaget och det finns möjlighet att ställa frågor till tjänstepersoner och politiker.

Tid: 18.00-19-30

Plats: Stadsgårdsskolans matsal, Råslätt

Här kan du ta del av handlingarna för förslaget till detaljplan för del av Råslätt 6:1, Råslätts IP

Ortfoto över Råslätt där planområdet är inringat.

Ortfoto över Råslätt med omnejd, där planområdet är inringat i norr.

Planprogram för Råslätt

Vi vill att Råslätt ska vara en ännu bättre plats för dig som bor och jobbar här idag. Samtidigt ser vi ett stort behov av nya bostäder och bra service i området i framtiden. Planprogrammet beskriver bland annat var och hur det är lämpligt att bygga fler bostäder, hur stråk för gående, cyklister och busstrafik kan utvecklas, samt vilka gröna områden som vi ska ta vara på och utveckla. Planprogrammet kommer att vara vägledande för framtida detaljplaner i Råslätt.

Råslätt har ett bra läge i kommunen

Råslätt kommer i framtiden ha ett strategiskt läge i kommunen. Planering sker för möjligheterna till en ny höghastighetsbana vid Södra Munksjön vilket kan bli en viktig knutpunkt i Jönköping. Från den nya höghastighetsbanan kommer det vara lika långt till Råslätt som till centrala Jönköping, cirka 3 kilometer.

Utgångspunkter när vi planerar på Råslätt

  • Bygg främst i ytterkanterna av området.
  • Var rädd om naturen och gröna ytor så långt som möjligt.
  • Förbättra kopplingarna till områden i närheten.

Här kan du läsa mer om plan­programmet för Råslätt