Nytt naturreservat i centrala Jönköping – Junebäckens källor

etikett

sdf

En av grillplatserna i vårt nya naturreservat, Junebäckens källor, som bjuder på utsikt över centrala Jönköping.

På höjden i centrala Jönköping breder Vattenledningsområdet ut sig med sin variationsrika natur och vackra utsiktsplatser. Ett välbesökt friluftsområde som nu är ett naturreservat – Junebäckens källor. Det innebär att området nu har starkare skydd för att bevara och utveckla naturen här.

Vattenledningsområdet är sedan länge ett populärt besöksmål. Inte minst på grund av närheten till staden, men också för sin variationsrika natur – granskog med stigar som leder dig förbi alkärr och över skogsbäckar till gläntor och åkerlyckor.

I december 2022 beslutade Kommunfullmäktige att bilda ett naturreservat i området, med namnet Junebäckens källor, som blev kommunens tolfte naturreservat. Att området numera är ett naturreservat innebär bland annat att naturvärdena här bevaras och utvecklas för att skydda den biologiska mångfalden.

– En kommun som växer behöver rekreationsområden. Vi alla behöver grönska i vår närhet, då det får oss att må bra. Ett stadsnära naturreservat är en garanti för att fler kan ta del av naturområdet både nu och i framtiden, säger Mona Forsberg (S), kommunalråd.

Namnet Junebäckens källor

Junebäcken är ett litet vattendrag som genom tiderna har haft stor betydelse för Jönköping. Källorna, där grundvatten rinner fram, är en av det här områdets mest karaktäristiska element. Junebäcken tar sin början i källor – framförallt allkärr i området.

Varför behöver vi naturreservat?

Syftet med att bilda naturreservat är bland annat för att vårda och bevara värdefull natur och sällsynta arter, och på så sätt bevara biologisk mångfald. Dessutom bildas naturreservat för att göra området tillgängligt naturupplevelser, rekreation och friluftsliv. Ett naturreservat är ett permanent skydd för att bevara och utveckla ett rikt växt- och djurliv.

Att bilda nya naturreservat är en del av kommunens naturvårdsprogram. Där finns en målsättning och åtgärd att tre nya naturreservat skulle bildas innan 2022, vilket nu har uppnåtts. De senaste åren har två andra naturreservat bildats: Häggeberg Granbäcks lövskogar mellan Jönköping och Bankeryd och Kaxholmens lövskog.

Här kan du läsa mer om naturreservatet Junebäckens källor

Våra tolv naturreservat

I vår kommun finns naturreservat med många olika naturtyper, till exempel våtmarker, sjöar, vidsträckta myrmarker, ädellövbranter och barrblandskogar, samt ängar och hagar. Vi förvaltar nu tolv naturreservat, varav fyra är bildade av kommunen och resterande har bildats av Länsstyrelsen.

Här kan du läsa mer om naturreservaten i Jönköpings kommun

Relaterade artiklar