Så kan Vätterstranden utvecklas och se ut i framtiden

etikett

Publicerad:

Illustration av östra delen av Vätterstranden i Jönköping. Till vänster syns grönska och byggnader, till höger Vättern och sandstrand. Mycket folk i rörelse.

Skissbild över hur Vätterstrandens östra del skulle kunna se ut i framtiden. Bild: Nyréns arkitektkontor

Under hösten 2022 har kommunen tillsammans med Nyréns arkitektkontor tagit fram ett förslag på hur Vätterstranden kan gestaltas i framtiden. Hur skulle strandpromenaden kunna se ut? På vilket sätt kan vi utveckla båtlivet vid Piren? Var skulle ett kallbadhus kunna tänkas finnas?

Skissarbetet bygger på ett gediget förarbete där en medborgardialog som genomfördes sommaren 2021 ligger till grund – där nästan 4000 svar kom in. Sedan har ett antal workshops genomförts i kommunen där förvaltningar, politiker och föreningar deltagit.

Vätterstranden i Jönköpings är redan idag en attraktiv pats i stadskärnan, och i gestaltningsförslaget presenteras hur vi skulle kunna använda Vätterstranden i framtiden. Visionen är långsiktig och visar på vilka sätt det kan vara möjligt att utveckla området på sikt.

– Utvecklingen av Vätterstranden kommer ta tid och ska naturligtvis också kopplas till budget framöver. Gestaltningsförslaget är just ett förslag på hur området kan utvecklas på några års sikt. Visionen är att området byggs ut i etapper och Vätter­stranden alltmer utvecklas till en social knutpunkt och en attraktiv strandpromenad, säger Mona Forsberg (S), kommunalråd.

Flera sträckor med olika karaktärer

I förslaget har Vätterstranden delats in i flera delsträckor, som Piren, stranden vid Talavid, utanför Tändsticksområdet och den östra delen som är den långa sandstranden – där vissa sträckor enligt förslaget förändras i mindre grad medan andra förändras mer. I ett första steg planeras en arkitekttävling om Pirens utformning, som enligt plan utlyses i början av 2023.

– Det här förslaget är något vi å ena sidan kan arbeta med konkret i närtid, inom de närmaste åren, men också en vision som visar hur och vad vi kan göra i framtiden. Ska vi kunna göra det här på ett bra sätt behöver vi kunna staka ut en färdriktning. Vi behöver kunna framhäva de olika karaktärerna längs stranden längs de delsträckor vi identifierat, samtidigt som vi jobbar för att Vätterstranden ska vara tillgänglig för alla, säger Tor Olsson, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Medborgardialog grunden till förslaget

Med i gestaltningsförslaget finns även ett genomgående grepp om gång- och cykelvägen längs hela Vätterstranden, och genomgående belysning, möbler och skyltar. Visionen för gång- och cykelvägen är att bredda den och att den i delen öster om Piren separeras i två parallella stråk för gående och cyklister för att öka trafiksäkerheten, som var efterfrågat i medborgardialogen.

– Det finns ett ökat intresse för Vätterstranden bland Jönköpingsborna efter pandemi och hemestrar, man uppskattar sin strand mer nu. Kallbad har till exempel blivit riktigt trendigt och därmed ökar efterfrågan om ett kallbadhus här. Många vill också långa bryggor som kan ta dig ännu närmare vattnet, så det finns med i skisserna. Sen vill vi ha tydligare entréer till stranden på flera ställen - som borta vid lokstallarna där entrén ut till stranden är ganska anonym idag, säger Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt.

Förutom önskemål om långa bryggor, ökad trafiksäkerhet och kallbadhus svarade Jönköpingsborna i medborgardialogen 2021 att de önskade se bland annat toaletter, caféer och foodtrucks, fler sittplatser och umgängesytor, och trygghetsskapande insatser längs stranden. Flera av förslagen finns nu med i gestaltningsförslaget som kommunen och Nyréns arkitektkontor tagit fram.

Här kan du läsa om gestaltningsförslaget till Vätterstranden i centrala Jönköping (webbsidan uppdateras)