search
Sök
menu
Meny

Så möter kommunen ett förändrat klimat

En solskyddad sandlåda på Dalviks förskola.

Jönköpings kommun arbetar idag inom flera områden för att möta det förändrade klimatet. Både i val av rätt byggmaterial och i  planering av nya bostadsområden, grönytor och utemiljöer på  förskolor.

Bara 10–15 procent av en byggnads totala miljöpåverkan sker under nybyggnadsfasen, resten är i driftsskedet, berättar Daniel Håkansson, avdelningschef på fastighetsavdelningen på tekniska kontoret.

– Därför är det viktigt att tänka till redan från början. Att vi funderar över konskevenser av olika val över en byggnads livslängd, säger Daniel.

Det finns många aspekter att ta hänsyn till. Det kan handla om bättre energieffektivitet – att  eftersträva låg energianvändning och begränsa tillförd effekt. Att inte bygga i lågpunkter är ett annat sätt att möta klimatförändringar i form av översvämningar. I Jönköping finns en lägsta  byggnadshöjd på 90.3 meter över havet. Även dagvattenhanteringen behöver anpassas till ökade skyfall.

– Vi gräver om avloppen för att kunna ta hand om en större mängd regnvatten. Även vid Länssjukhuset Ryhov har flera åtgärder gjorts för att det inte ska bli översvämningar där igen som  vid skyfallet sommaren 2013, berättar Erik Holgersson, brandingenjör och civilingenjör i  riskhantering i kommunen.

I förslaget till ny grönstrukturplan för Jönköpings kommun betonas vikten av gröna områden för att ta hand om dagvatten och fungera som översvämningsytor. Dammar, kanaler och slingrande bäckar är betydelsefulla då de kan ta emot regnvatten och göra flödena långsammare. Vegetation är också viktigt för att den skapar skugga och sänker temperaturen.

För att skydda barn och unga mot direkt solljus jobbar utbildningsförvaltningen sedan en tid tillbaka målmedvetet mot att ordna utemiljöer som är solskyddade.

– Alla förskolor har pergolor eller segel över sina sandlådor, berättar Leif Vestberg, lokalplanerare på utbildningsförvaltningen. Vi tänker också på att placera soffor och bänkar i naturlig skugga under träd eller liknande.

I helgen kommer tidningen Vårt Jönköping i din brevlåda. Där kan du läsa mer om hur kommunen arbetar för att möta det förändrade klimatet. Vi skriver också om hur Jönköping bygger för en växande befolkning, om träffpunkter för seniorer och om Carina som är dagbarnvårdare och mycket mer.

Publicerad: 2018-11-28 09.36