Stadsutveckling för ett levande Huskvarna centrum

etikett

Publicerad:

alternativ text ska alltid skrivas. Beskriv bilden vad den föreställer

Gestaltningsförslaget för Jönköpingsvägen (lodrätt gata) och Rosenborgsgatan (vågrätt gata). I förslaget finns bland annat mycket grönska, sittplatser och ytor att umgås på och plats för uteserveringar. Skiss: Billingham & Flygare.

Sammanfattning av gestaltningsförslaget

  • Jönköpingsvägen och Rosenborgsgatan ska kopplas ihop bättre.
  • Grönska ska få ta plats – en allé med upphöjda planteringar med sittmöjligheter föreslås längs Jönköpingsvägen. Även på Rosenborgsgatan föreslås träd längs hela gatan.
  • Ytan utanför Vårdcentrum och Kulturskolan ska förvandlas till en plats att stanna till på. Det föreslås träd i upphöjda planteringar för möjlighet till sittplatser som blir en grön skärm mot Jönköpingsvägen, och tydligare stråk för gång och cykel.
  • I samband med att entrén till Huskvarna sporthall byggs om ut mot Jönköpingsvägen görs en satsning på ytan framför entrén med grönska och sittplatser. Denna yta ska rikta sig mot de ungdomar som rör sig här dagligen.
  • Övergångsställen över Jönköpingsvägen byggs om för höjd trafiksäkerhet.
  • Det föreslås rymliga ytor med plats för uteserveringar på södra sidan av Rosenborgsgatan.
  • Ett antal parkeringsplatser på Rosenborgsgatan försvinner, men det kommer istället finnas möjlighet till korttidsparkering här.
  • För att skapa mer dynamik runt hela Rosengallerian ska stråket längs Jönköpingsvägen tillåta uteserveringar i västerläge och bullerskydd mot gatan i form av byggnation eller träd.
sdf

Längs del av Jönköpingsvägen i Huskvarna föreslås en allé och möjlighet till uteserveringar i västerläge utmed Rosengallerian. Jönköpingsvägen och Rosenborgsgatan (infart till höger) ska kopplas ihop bättre.

Grönska, tydliga stråk för gång och cykel, möjlighet till uteserveringar och plats för lek och vistelse för stora och små. Det är några av delarna som presenteras i gestaltningsförslaget för en del av Huskvarna centrum – för en ny, levande stadsbild här.

Del av Jönköpingsvägen och Rosenborgsgatan i Huskvarna ska utvecklas och föreslås få mer grönska, bättre platser att umgås på och ökad trafiksäkerhet. Nu finns ett gestaltningsförslag för hur delar av Huskvarna centrum kan komma att se ut om några år, ett förslag som tagits fram av Jönköpings kommun tillsammans med landskapsarkitekter på Billingham & Flygare.

– En röd tråd genom gestaltningsförslaget är grönskan – som ska förstärka Huskvarna som trädgårdsstad. Den allé längs Jönköpingsvägen som föreslås ska ge en lummig stadsmiljö och bidra till att dämpa buller från gatan, säger Ulrika Ebelin, stadsutvecklare på stadsbyggnadskontoret.

Dialog med medborgare och näringsliv

Skisserna som tagits fram grundar sig i dialoger som hölls i det tidiga utredningsarbetet under hösten 2020. Då genomfördes workshops med verksamheter och fastighetsägare i området, och med elever på Alfred Dalinskolan. Många av de önskemål som kom in då kan snart bli verklighet.

– Dialogerna har gett oss en fördjupad förståelse för hur man nyttjar och önskar nyttja sitt centrum. Stadsrummen är till för oss alla som vistas i dem, så alla tankar och idéer från personer som vistas där är värdefulla för oss, säger Hanna Säterskog, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

I januari 2023 bjöds verksamheter och fastighetsägare in för att se skisserna och lämna synpunkter på dem – vad som är bra med förslaget, vad som kan bli bättre och vad som önskas prioriteras. När synpunkterna sammanställts tas de tillvara på i den fortsatta utvecklingen av gestaltningsförslaget. Under 2023 planeras även fler parallella utredningar i området.

– Vi kommer fortsätta vår dialog med skolungdomar nu i vår för att säkerställa att utformningen stödjer deras behov. Sedan kommer vi fördjupa oss i en parkeringsutredning och även genomföra intervjuer kring leveransbehov med verksamheter på Rosenborgsgatan. Även befintliga träd behöver inventeras för att säkerställa deras vitalitet, säger Hanna Säterskog.

Ny stadsbild för ett levande Huskvarna

2020 byggdes Vättergatan om till en stadsgata med grönska, bättre belysning och gång- och cykelväg – ett uppskattat projekt av Huskvarnaborna. Nu fortsätter utvecklingen av stadens centrala delar och förutom Jönköpingsvägen och Rosenborgsgatan finns planer för Trädgårdsgatan.

– Trädgårdsgatan rustas upp och bli ett tydligare stråk från Alfred Dalinskolan till bussterminalen på Viktoriaplan. Dessutom är planeringen av Esplanaden i ett tidigt skede just nu, den ska kopplas samman med det arbete vi gör nu men vi behöver dela upp arbetet och ta en sak i taget, säger Hanna Säterskog.

Genomgående för utvecklingen är att få upp kvaliteten för området genom hög kvalité på material som används.

Byggnationen är planerad till år 2025-2026.

Här är gestaltningsförslaget: