Statligt bidrag banar väg för flera projekt för ökat hållbart resande

etikett

Publicerad:

sdf

En del av Kanalgatan i centrala Jönköping, från parkeringen vid Östra Torget till Ulfsparregatan, ska omvandlas och få bussfiler för att undvika de två 90-graderssvängarna öster om Östra centrum.

Nu står det klart att Jönköpings kommun får ett stadsmiljöbidrag på 60 miljoner kronor från Trafikverket – för att genomföra projekt som ska bidra till en ökad framkomlighet för kollektivtrafiken. Projekten ska enligt avtalet genomföras år 2023-2027.

Tidigare i år ansökte vi om ett stadsmiljöbidrag från Trafikverket – ett ekonomiskt stöd för att utveckla och skapa bättre förutsättningar för hållbart resande i staden. Nu har Trafikverket beslutat att godkänna vår ansökan, vilket innebär att kommunen får 60 miljoner kronor för att genomföra projekt som bidrar till ökad framkomlighet för kollektivtrafiken.

– Det är mycket positivt att vi får pengar från staten för att genomföra projekten vi ansökt för, eftersom det innebär att vi kan fokusera ytterligare på hållbart resande. Politiken får naturligtvis ta beslut kring i vilken omfattning genomförandet kan ske, säger Mona Forsberg (S), kommunalråd.

Huvudsyftet med åtgärderna är att fortsatt klara av att utveckla kollektivtrafiken, med fokus på kommunens fyra stomlinjer, och då behöver busstrafiken god framkomlighet i centrala Jönköping.

De åtgärder som vi nu fått bidrag till att genomföra är:

  • Att busstrafik flyttas från Slottsgatan till separerade körfält på Kanalgatan för att undvika de två 90-graderssvängarna öster om Östra centrum och bland trafiken mellan Ulfsparregatan och Slottsgatan. Körfälten innebär att kollektivtrafiken prioriteras och ger gång- och cykeltrafiken ökad trafiksäkerhet. En hållplats på Östra torget medför minskat antal parkeringsplatser på torget, men hållplatsen tillsammans med service i området skapar istället en mötesplats.
  • Kollektivtrafikkörfält i mitten av Birkagatan på Österängen där biltrafik hänvisas till två yttre körfält. Gatusektionen ska byggas om för bättre framkomlighet för gång och cykel.
  • Förbud för biltrafik på del av Klostergatan, i första kvarteret norr om korsningen med Kungsgatan. Korsningen Klostergatan och Kungsgatan utgör idag det största framkomlighetsproblemet för busslinje 1 och 3, och körstatistiken visar att bussarna blir kraftigt fördröjda trots trafikljus där idag.
  • Busshållplatser runt om i kommunen behöver uppgraderas i allt från utbyte av befintlig utrustning till att hela hållplatsen byggs om för förbättrad funktion och framkomlighet. Många av dagens hållplatser har kvar utformningen sedan citybusslinjerna infördes år 1996 och fokus kommer ligga på att förbättra tillgängligheten, igenkänning och funktion. Hållplatserna kommer uppgraderas i tre olika nivåer baserat på dess läge och mängd resande från varje hållplats. Budgeten för projektet kommer styra hur många av hållplatserna som kan genomgå omfattande åtgärder.

Motprestationer - kommunala projekt som stärker hållbart resande ytterligare

Som motprestation för att få stadsmiljöbidraget ska kommunen genomföra fyra åtgärder, vilka också ska främja ett hållbart resande. De fyra åtgärder vi ska genomföra under 2023-2027 enligt avtalet är:

Införande av hyrcykelsystem med fokus på social hållbarhet (2023-2025)

Jönköpings kommun har arbetat fram ett underlag till införande av ett hyrcykelsystem med stationer runt om i Jönköping och Huskvarna tätort. Hyrcykelsystemet ska bland annat bidra till att Jönköping och Huskvarna blir mer cykelvänliga städer, det ska komplettera och avlasta till exempel biltransport och det ska vara anpassningsbart och ha potential att utvecklas med tekniska innovationer inom området.

Stadsgator för hållbart resande (2023-2027)

Enligt avtalet ska tre stadsgator utformas, i nära anslutning till stombusslinjernas hållplatser: Trädgårdsgatan i centrala Jönköping, Rosenborgsgatan i centrala Huskvarna och Oxhagsgatan på Öxnehaga i Huskvarna. En stadsgata är mångfunktionell och ger bättre förutsättningar för gående, cyklister och kollektivtrafik – den ska vara öppen för biltrafik, men gående och cyklister behöver kunna ta sig fram på och över gatan på ett säkert sätt. Gaturummet på en stadsgata ska generera stadsliv – en gata som är trevlig att vistas på och där trafikslagen samsas.

Flexibla parkeringstal

Så kallade parkeringstalbestämmerhur mycket parkering en byggaktör, fastighetsägare eller verksamhetsutövare måste anlägga vid ny- och tillbyggnad och vid ändring av en fastighet. Våra riktlinjer för parkeringstal omfattar både cykel- och bilparkering, och anger hur stor andel parkering det ska finnas på respektive fastighet eller zon.

Flexibla parkeringstal innebär viss möjlighet för den enskilde att påverka hur mycket bilparkering som ska anläggas. Det är till exempel möjligt att frångå bestämmelsen om antal parkeringar, till förmån för åtgärder som främjar hållbart resande eller att bygga gemensamma parkerings­anläggning vid större exploatering.

Framtagande av ny trafikstrategi

Arbetet med att ta fram en trafikstrategi för Jönköpings kommun pågår. Den ska visa vägen i strategiska trafikrelaterade frågor och underlätta kommunens trafikplanering: här är stadens karaktär, tillgänglighet, framkomlighet, trygghet, trafiksäkerhet, miljöpåverkan och hälsa är viktiga aspekter.

Strategin blir en betydelsefull del i stadsutvecklingen i stort och kommer tillsammans med kommunens övriga inriktningsdokument, som översiktsplanen och Program för hållbar utveckling, bidra till att utveckla vår kommun i önskad riktning i linje med våra övergripande mål inom hållbar utveckling.

Projekten ska genomföras år 2023-2027

Huvudåtgärden som innebär att öka framkomligheten för kollektivtrafiken genom utveckling av Kanalgatan, Birkagatan, Klostergatan och nya busshållplatser, och kommunens fyra motprestationer ska tillsammans bidra till bättre möjlighet för kommuninvånarna att resa hållbart. Vid slutredovisningen till Trafikverket ska kommunen redogöra för hur motprestationerna, projekten, bidragit till detta.

Relaterade webbsidor:

Hållbart resande i Jönköpings kommun

Trafikstrategi under arbete

Program för parkering och parkeringstal i Jönköpings kommun

Det här innebär stadsmiljöbidrag från Trafikverket

Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja stadsmiljöer, ett så kallat stadsmiljöbidrag, hos Trafikverket. Syftet med stödet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att öka andelen hållbara personresor – som kollektivtrafik och cykeltrafik, eller för hållbara godstransportlösningar i städer.

Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet ska särskilt underlätta innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik, cykeltrafik eller godstransport.

Här kan du läsa mer om stadsmiljöbidrag hos Trafikverket Länk till annan webbplats.