Tillsammans formar vi framtidens Jönköping

etikett

Vy över Jönköpings centrala delar i skymningen.

För att ge förutsättningar för Jönköpings kommun att växa på ett hållbart sätt behöver vi ha en långsiktig planering för var och vad vi ska bygga – en god planering för att skapa en stad där människor trivs och som är trygg och levande. Nu kan du ta del av och lämna synpunkter på förslaget på vår nya fördjupade översiktsplan för centrala tätorten.

Vi blir ca 1500 fler personer i kommunen varje år. Dessutom vill många nya företag etablera sig här. Därför behöver vi rusta för framtiden, och politikerna har beslutat att ta fram en ny plan för hur Jönköpings kommun ska växa eftersom vi blir fler och fler – en utbyggnadsstrategi för 200 000 invånare. Första delen av planen innefattar Jönköpings centrala tätort och stadsnära kommundelar, andra delen innefattar mindre tätorter och landsbygden.

När vi blir fler kommuninvånare ökar behovet av bostäder, men även skolor, idrottsplatser, bibliotek och livsmedelsbutiker behöver bli fler. Samtidigt måste vi värna om naturen och sjöarna och se till att det finns grönytor runt omkring oss, men också utveckla våra vägar och tänka på hur vi ska kunna ta oss från hemmet till jobb, skola eller fritidsaktiviteter. Vi behöver se det både ur medborgares perspektiv och ur näringslivets perspektiv för en hållbar nutid och framtid.

Du kan påverka kommunens utveckling

En viktig framtidsplan som utbyggnadsstrategin för 200 000 invånare måste vi forma tillsammans. Det är viktigt att såväl medborgare, organisationer och näringsliv är involverade för att vi ska kunna utveckla kommunen på bästa sätt. Därför har vi tidigare haft medborgardialoger för att fånga upp intressen och idéer från olika håll, för att sedan kunna ta fram ett förslag på planen.

– Att få vara med och planera så en bra kommun blir ännu bättre är otroligt roligt. Var någonstans kan vi fortsätta bygga bostäder och verksamheter när vi blir fler invånare, hur får vi en fungerande infrastruktur och hur ska vi göra det för att skapa trivsel och hållbarhet i hela kommunen? Vi bygger inte enbart bostäder, det behöver vara ett hållbart samhällsbygge, säger Mona Forsberg (S), kommunalråd Jönköpings kommun.

Förslaget för den första delen där Jönköping, Huskvarna, Bankeryd, Tabergsådalen, Barnarp och Torsvik ingår var ute på samråd våren 2021. Då fanns möjlighet för alla att ta del av förslaget och lämna synpunkter på det. De många synpunkter som kom in då har sedan dess bearbetats, och det uppdaterade förslaget finns nu tillgängligt för granskning fram till 6 juni.

Du kan lämna synpunkter på det uppdaterade förslaget, mer information om hur du går tillväga finns via länken nedan.

Läs mer: Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - ny översiktsplan

Vad är en översiktsplan?

Utbyggnadsstrategin för 200 000 invånare kommer bli en översiktsplan, bestående av kartor och dokument som beskriver hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras.

Detaljerna för ett område bestäms senare när kommunen tar fram detaljplaner. Översiktsplanen är på en övergripande nivå och kommer styra och vägleda om hur olika områden kan bebyggas, vad som ska bevaras och vad som ska utvecklas.

Arbetet med kommunens nya översiktsplan är uppdelad i två delar. I första delen ingår centrala Jönköping och stadsnära kommundelar, medan andra delen omfattas av mindre tätorter och landsbygden.

Relaterade artiklar