search
Sök
menu
Meny

Utredning av föroreningar vid Jönköpings flygplats

Bild på gräsmatta och träd.

På brandövningsplatsen vid Jönköpings flygplats har det skett regelbundna brandövningar sedan 1980-talet. Sedan 2009 har det varit känt att marken i området vid Jönköpings flygplats är förorenad av högflourerande ämnen, så kallade PFAS. Föroreningarna kommer från det släckskum som använts på brandövningsplatsen.

Sedan 2009 har ett antal undersökningar genomförts för att fastställa mängden föroreningar och hur långt de spridit sig. Trafikverket agerar på ett föreläggande som utredningsansvariga, Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Alla berörda parter har en öppen dialog och i dagarna har det gått ut information till personer som arrenderar mark av kommunen och har sommarstugor i närheten.

Jorden, ytvattnet och grundvattnet har testats på många ställen i området. Provresultaten visar att ämnena sprider sig med grundvattnet och ytvattnet i flera riktningar. På vissa platser har mätningarna visat nivåer som ligger över rekommenderade riktvärden.

Föroreningar koncentrerade till brandövningsplatsen

Föroreningarna är koncentrerade kring området vid brandövningsplatsen där det använts släckskum som innehåller PFAS.

Dricksvatten i brunnar har testats vid flera tillfällen. De senaste mätningarna visar halter under livsmedelsverkets riktvärden. De flesta arrendatorer i det berörda området har kommunalt vatten.
En mätning från 2016 visar att PFAS-ämnen finns i Västersjön. Uppmätta halter i vatten i Västersjön underskrider dricksvattenkriterier. De uppmätta halterna i fisk från Västersjön är jämförbara med halter i fisk från sjöar utan föroreningskälla.

Resultaten indikerar att en spridning från Axamo sker via ytvattenavrinning och grundvattnet vidare i flera strömningsriktningar, bland annat till Sandserydsån och andra åar i området. I förlängningen kan förorening spridas vidare till Vättern via bland annat Tabergsån. Vad detta innebär kommer riskbedömningen klargöra.

Reningsanläggning redan på plats

Flera miljötekniska markundersökningar har genomförts vid flygplatsen av Trafikverket. Slutrapporten säger att föroreningen finns i den kringliggande miljön, särskilt vid brandövningsplatsen. En riskbedömning kommer nu att genomföras för att bedöma riskerna för människor och miljö. Därefter utreds om sanering eller liknande åtgärder behöver göras.

En åtgärd som minskar spridningen från övningsanläggningen vid brandövningsplatsen är redan genomförd. En reningsanläggning som renar vattnet från spolplattorna innan det släpps ut i marken har installerats.

- På spolplattorna vid brandövningsplatsen finns PFAS och vatten som används vid övningar har medfört spridning av PFAS-föroreningar. Därför har Trafikverket installerat en reningsanläggning på brandövningsplatsen, säger Andreas Bengtsson på kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

Publicerad: 2020-10-20 07.49