etikett

Publicerad:

Vi har en ny plan för framtidens centrala Jönköping

etikett

Publicerad:

Vybild i skymningen över centrala Jönköping med Vättern till vänster och Munksjön till höger.

Var ska nya bostäder byggas? Vilken mark kan användas för företag och industrier? Vad ska bevaras och vilka områden ska utvecklas? Vår översiktsplan beskriver hur kommunen kan växa hållbart – nu har vi en ny plan för centrala tätorten.

Jönköpings kommun växer så det knakar, och runt år 2050 beräknas vi vara 200 000 invånare. Att vi blir fler invånare och fler företag som vill etablera sig här ställer krav på vår planering inför framtiden, därför tar vi fram en ny översiktsplan.

Arbetet med vår nya översiktsplan är uppdelat i två delar genom Utbyggnadsstrategi 200 000. Den första delen som omfattar centrala tätorten antogs i kommunfullmäktige i februari i år och har nu vunnit laga kraft. Det betyder att vi nu har en ny gällande översiktsplan för de områden som pekas ut som centrala tätorten, där Jönköping, Huskvarna, Bankeryd, Tabergsådalen, Barnarp och Torsvik ingår.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är ett av våra viktigaste planeringsverktyg – den berättar om hur Jönköpings kommun ser på den framtida utvecklingen, och är ett vägledande verktyg för att förstå vår fysiska miljö i ett större perspektiv. Planen visar på övergripande nivå vilka områden som kan bebyggas, vad som ska bevaras och vad som ska utvecklas på längre sikt gällande mark, vatten och stadsmiljö.

I översiktsplanen visar vi kommunens långsiktiga ambitioner – detaljerna för ett område bestäms senare när kommunen tar fram detaljplaner, och ligger till grund för bland annat trafikplanering, bygglov och när vi planerar för våra grönytor. Översiktsplanen hålls på en övergripande nivå och kommer styra och vägleda kring hur olika områden kan bebyggas, vad som ska bevaras och vad som ska utvecklas.

En framtidsplan för centrala tätorten

En ny översiktsplan behöver vi för att ge förutsättningar för Jönköpings kommun att växa på ett hållbart sätt. Vi behöver ha en långsiktig planering för var och vad vi ska bygga – en god planering för att skapa en kommun där människor trivs och som är trygg och levande.

– Jönköping ska andas framtidstro med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i fokus. Det är därför viktigt att kommunen växer på ett smart sätt och i dialog med näringsliv, medborgare och civilsamhälle. Vår nya översiktsplan för centrala tätorten ger en bra bild över den kommande utvecklingen inom det utpekade området, säger Joakim Dahlström (M), oppositionsråd.

Huvuddragen i kommunens nya översiktsplan för centrala tätorten är att Jönköping ska vara ett attraktivt regioncentrum där människor vill leva, bo och arbeta. Översiktsplanen skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar stadsutveckling.

– I arbetet med vår nya översiktsplan för centrala tätorten har både medborgare, organisationer och näringsliv involverats genom medborgardialoger och när vi samlat in synpunkter på förslaget under samråd och granskningsskede. Det är viktigt för oss att alla som bor, verkar och arbetar får möjlighet att vara med och forma framtidens Jönköping, det arbetet behöver vi göra tillsammans, säger Mona Forsberg (S), kommunalråd i Jönköpings kommun.

Kommunens nya översiktsplan – två delar

Beslutet att anta översiktsplanen för centrala tätorten togs torsdag 23 februari och nu, när tre veckors överklagande tid passerat, har den vunnit laga kraft. Det innebär att denna fördjupade översiktsplan ersätter den förra i området som pekas ut som centrala tätorten, medan översiktsplanen från 2016 fortfarande gäller för kommunens mindre tätorter och landsbygd, tills vi har en ny även där.

Förslaget till ny översiktsplan för mindre tätorter och landsbygd är nu ute på samråd till och med 31 maj, det innebär att du kan ta del av förslaget och lämna synpunkter på det. Tillsammans blir de två planerna sedan kommunens nya översiktsplan.

Här kan du läsa mer om arbetet med att ta fram en ny översiktsplan

Här kan du ta del av förslaget till ny översiktsplan för mindre tätorter och landsbygden

Så tog vi fram översiktsplanen för centrala tätorten

Under 2020 genomförde vi en medborgardialog för att få in synpunkter och idéer kring den del av utbyggnads­strategin som omfattar centrala tätorten och stadsnära kommundelar. Med resultatet som utgångspunkt fortsatte planeringen utifrån de största frågorna som lyftes fram: fler bostäder, mer grönska, hållbara resor och att stärka möjligheten till service och mötesplatser. Även frågor om ökad trygghet lyftes i alla åldersgrupper.

Ett samrådsförslag för Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare - centrala tätorten presenterades under våren 2021, då fanns möjlighet att lämna synpunkter för förslaget. Förslaget omarbetades till viss del utifrån de synpunkter som kom in under samrådstiden och ett nytt förslag var tillgängligt för granskning med ytterligare möjlighet att tycka till våren 2022. Den 23 februari antogs Översiktsplan för centrala tätorten - utbyggnadsstrategi 200 000 invånare i Kommunfullmäktige.