Vi rustar upp Björkparken i Ölmstad

etikett

Publicerad:

Två personer, en häst och en vagn lastad med grenar när ängen rensas.

Under vårstädningen av Björkparken i Ölmstad var brukshästarna till stor hjälp. I sommar när det är dags för slåtter är de tillbaka igen, välkommen du också!

Från igenvuxen grönyta till en äng med ett rikt växt- och djurliv och hög bio­logisk mångfald. Nu rustar vi upp Björkparken i Ölmstad under ett treårigt projekt – tillsammans med allmänheten och hästar.

Fastigheten som utgör Ölmstads Björkpark ägs av Jönköpings kommun. Vi har nu fått ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen via LONA – ett statligt bidrag till lokalt naturvårdsprojekt. Björkparken kommer därför rustas upp under ett treårigt projekt som pågår från våren 2023 till och med år 2025.

Varför behöver vi rusta upp Björkparken?

Ängen är idag igenvuxen och det behövs återkommande slåtter för upprätthålla den höga biologiska mångfalden här. Genom att restaurera och upprätthålla skötseln kan vi behålla de fina floravärdena som fortfarande finns. Detta bidrar även till att miljömålen om ett rikt odlingslandskap och om ett rikt växt- och djurliv uppfylls. Dessutom bidrar projektet till kulturmiljömålet att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

Restaureringen kommer innehålla borttagning av sly, röjning av sly och slåtter. Dessutom kommer det finnas nya sittbänkar, en informationsskylt och ett nytt, lokaltillverkat gärsgårdsstaket.

– I mitten av april hade vi den årliga vårstädningen i parken tillsammans med allmänheten och med hjälp av nordsvenska hästar brukshästar . Som en del i restaureringen drog vi ihop nedtaget sly – gamla löv, mossa, kvistar och gräs, som ska eldas. På så sätt blir ängen mer näringsfattig, vilken är positivt för ängsväxterna och årets gräs och förenklar sommarens slåtter, säger Sandra Broström, kommunekolog.

Vi fixar ängen tillsammans

Håller du till i Ölmstad? Välkommen att hjälpa till vid flera tillfällen. Information om aktiviteter i Björkparken annonseras på Ölmstads Facebooksida ”Vad händer i Ölmstad”.

Logotyp för Lokala Naturvårdssatsningen. 

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

I juli eller augusti blir det slåtter med hjälp av hästar, en aktivitet som kommer annonseras i vårt guideprogram ett par veckor innan dess.

Huvudman för projektet är Jönköpings kommun i samarbete med Ölmstads lokala utvecklingsgrupp och Ölmstad Hembygdsförening.