Stöd i skola och förskola

Här finns information om vilket stöd ditt barn kan få vid till exempel hjälp med läsning, skrivning, koncentration eller något annat som orsakar svårigheter i skolarbetet.

Här kan du ta del av de resurser som finns inom elevhälsan. Resurserna handlar om stöd vid läs- och skrivsvårigheter (till exempel dyslexi), studieteknik, bemötandefrågor, koncentration med mera.

Lärande och socialt samspel - psykologer

På elevhälsoenheten finns legitimerade psykologer. Deras uppdrag är att bidra med en gynnsam utveckling för barn och elever, i lärandet och i det sociala samspelet.

Psykologerna arbetar med att stödja personal i förskola, grundskola och anpassad grundskola i deras arbete med barn och elever. Psykologerna är en del i skolans elevhälsa. Psykologernas arbete erbjuder pedagoger och rektorer ökad kunskap och utvecklingsmöjligheter i sin yrkesroll. Det finns även en psykolog med inriktning mot gymnasiet.

Ibland utreder psykologen vad som är hinder för eleven i lärandeprocessen i skolan, vilket alltid sker i samråd med föräldrar. Syftet är att bättre kunna stödja elevens och lärarens arbete.

Det är rektor på förskola/skola som bedömer om ett barn behöver särskilt stöd.

Psykologer omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen, och står som legitimerad yrkesgrupp under tillsyn av Socialstyrelsen.

Logopedisk kompetens

På Elevhälsoenheten finns legitimerade logopeder som arbetar med att stödja personal i grundskola och anpassad grundskola inom områdena tal, språk och kommunikation.

Logopederna erbjuder konsultation, handledning och kompetensutveckling kring dessa områden, både runt frågor på en mer generell nivå samt utifrån frågor kring specifika elever.

Logopederna arbetar på uppdrag av rektor och ansökan sker via skolornas elevhälsoteam (EHT).”

Skoldatateket, ett specialpedagogiskt IT-stöd

Skoldatateket är en resurs för alla lärare i förskola, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Skolan/förskolan kan kontakta Skoldatateket för att få stöd i användandet av digitala verktyg med fokus på elever i behov av särskilt stöd.

Skoldatateket kan även ge stöd i arbetet med att utveckla undervisning och lärande för alla genom användning av digitala verktyg som en del i arbetet med tillgänglig lärmiljö, delaktighet och inkludering.

Skoldatateket genomför också utbildningar på förskolor/skolor och kan vara bollplank till enskilda pedagoger eller arbetslag.

Vi arbetar med följande digitala lärresurser:

  • ClaroRead (PC) – talsyntes
  • Stava Rex (PC) – rättstavningsprogram i svenska
  • Spell Right (PC) – rättstavningsprogram i engelska
  • Claro Speak (iPad) – talsyntes
  • Claro ScanPen (iPad) – En app där man kan fota av en text och få den uppläst
  • Claro PDF (iPad) – Pdf-läsare med talsyntes
  • Oribi Writer (iPad) – rättstavning på svenska och engelska
  • InPrint 3 (PC) – bildstöd
  • Inläsningstjänst – Inlästa läromedel och lättlästa böcker för grundskola och gymnasium
  • Begreppa – flerspråkigt stöd i form av filmer och inlästa läromedel

KONTAKT

Kerstin Birgersson
Chef barn- och elevhälsa

Telefon: 036-10 29 23

E-post: kerstin.birgersson@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: