Bäckalyckans förskola

Bäckalyckans förskola sedd utifrån.

Bäckalyckans förskola ligger på Väster i centrala Jönköping med närhet till Stadsparken, Vättern och flera andra park- och grönområden.

Förskolan erbjuder en rolig och spännande lekmiljö och värnar om utomhusvistelse, rörelse och besök i skog och natur.

Förskolan har sin verksamhet i ett flerfamiljshus i ett lugnt område. Det finns två avdelningar, Småfolket för de yngre förskolebarnen och Trollet för de äldre.

Bäckalyckans förskola tillhör Stadsparkens förskoleområde, där även Stadsparkens förskola och kuskens förskola ingår.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Målbild

Vår målbild ”Lärglädje hela vägen” ska genomsyra förskolans utbildning.

Våra kärnvärden beskriver hur vi ska nå vår vision, dessa sammanfattas med tre ord, gemenskap, engagemang och nytänkande.

Trygghet och trivsel

För oss går barnens trygghet och ett gott samarbete med vårdnadshavarna hand i hand. Förskolan arbetar med delade grupper under dagen. Målet är att vi ska trivas, känna oss trygga och ha roligt tillsammans. Vi lär oss att vara rädda om varandra och ser olikheter som en tillgång.

Pedagogik

Barnen får utrymme att lära genom undervisning. Undervisningen utgår från planerade eller spontana tillfällen under dagen i bland annat lek, skapande, musik, rytmik, temainriktat arbete och rutinsituationer. Vi erbjuder barnen en varierande lekmiljö som är stimulerande, utvecklande och ger barnen lust att lära samt ett material som väcker barnens kreativitet

Förskolan arbetar medvetet med att ge barnet förutsättningar för att utveckla en förståelse för sig själv och sin omvärld. I undervisningen utforskar man tillsammans på ett lekfullt sätt för att få en djupare förståelse. Vi dokumenterar för att fånga barnens intressen och utmana dem att upptäcka och tänka vidare.

Vårt fokusområde är undervisning baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Förskolans läroplan ligger till grund för vår undervisning.

TAKK och bildstöd

På förskolan används TAKK och bildstöd för att förstärka det talade språket.

TAKK står för ”tecken som alternativ och kompletterande kommunikation”. Det är en metod för att stödja kommunikation där tecken förstärker enstaka ord i en mening. TAKK stärker alltid den talade språkutvecklingen.

Bildstöd kompletterar det talade språket. Bilderna och symbolerna används bland annat till att visa vad som ska hända under en dag och hur vissa moment ska genomföras.

I en god kommunikativ miljö står kommunikationen i fokus och olika sätt att kommunicera tillåts. Därav användning av TAKK och bildstöd.

Du som vårdnadshavare

Genom en nära och förtroendefull dialog med dig som vårdnadshavare skapar vi goda förutsättningar för ditt barns trivsel, trygghet och lärande. Du som vårdnadshavare inbjuds att delta i samtal, möten och forum kring ditt barn vid flera tillfällen. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att lämna ditt barn på förskolan. Varje vår ombeds du som vårdnadshavare att besvara en enkät, som ligger till grund för vårt förbättringsarbete. Du är alltid välkommen att komma med synpunkter och idéer om hur vi kan göra förskolan ännu bättre

Avdelningar

Småfolket, 1–3 år

Trollet, 3–5 år

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Utveckling och kvalitet

Kvalitetsarbete på förskolan

Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig del i vårt arbete inom förskoleområdet. I arbetet utvärderar vi året som gått. Hur har vi nått våra mål? Hur har vi gett bästa möjliga förutsättningar för barnens utveckling och lärande? Utifrån det tar vi fram våra utvecklingsområden för kommande år. Målen för vår verksamhet finns i skollagen och i läroplanen för förskolan.

Hållbar utveckling

I vårt förskoleområde vill vi ha en positiv framtidstro och att den genomsyrar utbildningen. Förskolan introducerar barnen till ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till omgivningen, exempelvis odling, sortering, återbruk och kompostering. Vi fortsätter vårt arbete under kommande läsår.

Fundif – flerstämmig undervisning i förskolan

Jönköpings kommun är en av åtta utvalda kommuner i Sverige som deltar i projektet Fundif.

Malmö Universitet samverkar med kommunerna och Ifous i ett forsknings- och utvecklingsprogram om undervisning i förskolan.

Syftet med Fundif är att vidareutveckla kunskap om undervisning i förskolan utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Förskolan har bland annat provat olika sätt att undervisa för att möta barnen i lärandet i exempelvis musik, rörelse, kemi och programmering. Projektet fortgår under 3 år.

IT för bättre lärande

Förskolan arbetar med digitalisering för att hitta nya sätt att lära samt möta barnen i det digitala samhälle de omges av.

I projektet It för bättre lärande får vi lära oss mer om olika digitala verktyg att använda i undervisningen. Utbildningen omfattar fyra valbara spår; digitalt berättande, matematik, språkutveckling och naturvetenskap/teknik. It för bättre lärande pågår under 1 år och hela förskoleområdet deltar.

Likabehandling

Alla barn och vuxna ska känna sig trygga på förskolan. Vi strävar alltid efter en miljö som är fri från diskriminering och annan kränkande behandling. Förskolan arbetar aktivt med trygghet och likabehandling. Varje år ska förskolan upprätta en likabehandlingsplan samt en årlig plan mot kränkande behandling. Skollagen, Diskrimineringslagen och Läroplan för förskolan 18 styr hur arbetet ska genomföras.

All form av diskriminering eller kränkande behandling ska utredas och anmälas till huvudman.

Kontakta oss

Bäckalyckans förskola
Bäckalyckevägen 32
553 13 Jönköping

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Teresa Sagström

036-10 38 87

Specialpedagog

Johanna Bokinge

036-10 30 58

Skoladministratör

Emelia Malmsten

036-10 80 17

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Öppettider på Bäckalyckans förskola är kl. 06.30–17.30.

Vi har öppet hus för er föräldrar som vill veta mer om vår verksamhet. Välkomna mellan kl. 10–11.00 sista fredagen i månaden. Ring och boka tid på 036-10 31 15.

Senast granskad/publicerad: