Kuskens förskola

Kuskens förskola sedd utifrån.

Kuskens förskola är centralt belägen med natur och kultur in på knutarna. Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner sig trygga i den.

Kuskens förskola är en del av Stadsparkens förskoleområde. I området ingår även Stadsparkens förskola och Bäckalyckans förskola.

Kuskens förskola är centralt belägen på söder, med närhet till dels Friaredalen och Stadsparken men även stadsbiblioteket och kulturen som erbjuds i stan. Förskolans innemiljö erbjuder många lekar och aktiviteter. Vi utgår ifrån barnens intresse och ser utformningen av miljön som föränderlig. Utemiljön bjuder in barnen till olika aktiviteter och lekar och är fördelad på två olika gårdar, en för de yngre och en för de äldre, men erbjuder ändå mycket gemenskap. De två yngre avdelningarna har dessutom tillgång till varsin egen liten gård i anslutning till respektive ingång/entré.

På förskolan har vi ca 50 barn i åldrarna 1-5 år fördelat på de tre avdelningarna Snurran, Kullerbyttan och Hoppetossan.

Kusken har öppet mellan 06:30 och 17:30.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Lärglädje innebär att det ska vara roligt att lära och att barnen ska känna en trygghet på förskolan. Vi verkar för en förskola där alla ska bli bemötta med respekt och värme i en demokratisk anda och vi lägger stor vikt vid att barnen känner trygghet, glädje och tillhörighet. Vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande och vi ser sambandet mellan trygghet, glädje och lusten att lära.

För att skapa lekro delar vi in barnen i smågrupper i de olika rummen, där vi pedagoger är med som lekinspiratörer och medforskare.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplansmål samtidigt som vi alltid har ett par prioriterade mål som vi arbetar extra med, de prioriterade målen varierar från år till år.

Vi dokumenterar för att fånga barnens intressen, kunna diskutera det vi sett och upplevt och för att utmana dem att upptäcka och tänka vidare.

På förskolan används bildstöd som ett komplement för att förstärka det talade språket. Bilderna och symbolerna används bland annat till att visa vad som ska hända under en dag och hur vissa moment ska genomföras.

Du som vårdnadshavare

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen (Lpfö18).

Vid varje förskola skall det finnas forum för samråd med barn och vårdnadshavare (Skollagen 2010:800 Kap. 4, §13).

Målet för samråden är att vara ett forum där barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter. Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen skall skapa förutsättningar för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem.

Det är den pedagogiska personalen som har ansvaret för hur undervisningen planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med barnen.

Följande forum finns på Kuskens förskola:

  • Den dagliga kontakten
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • Förslagslåda
  • Brukarenkäter

Avdelning

Snurran, 1–3 år

Kullerbyttan, 1–3 år

Hoppetossan, 3–5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kuskens tre avdelningar ligger i ett flerbostadshus. Vi arbetar mycket med att hålla våra pedagogiska miljöer levande i verksamheten och anpassar dem efter barnens behov, temaarbeten osv. Vi arbetar för ett nära samarbete mellan avdelningarna. Vi sätter även ett stort värde på arbetsglädje och ett bra arbetsklimat där alla ska känna sig delaktiga. Både barn och vuxna ska känna att det är roligt att komma till förskolan.

Du ska tillsammans med övriga i arbetslaget stimulera till barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och dess behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Kontakta oss

Kuskens Förskola
Kungsgatan 9A
553 31 Jönköping

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Teresa Sagström

036-10 38 87

Specialpedagog

Johanna Bokinge

036-10 30 58

Skoladministratör

Emelia Malmsten

036-10 80 17

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Vi har öppet hus för er föräldrar som vill veta mer om vår verksamhet. Välkomna mellan klockan 9.30–10.30 sista fredagen varje månad. Ring och boka tid telefon 036-10 31 40.

Senast granskad/publicerad: