Samsets förskola

Samset förskola sedd utifrån. 

Samsets förskola ingår i Västra höjdernas förskoleområde, dit också Hisingskullens och Mariebo förskola hör. Förskolan har ett naturnära läge som ger möjlighet till härliga utflykter i skog och mark.

Samsets förskola består av fem avdelningar: tre avdelningar med barn i åldrarna 1-3 år och två avdelningar med barn i åldrarna 3-5 år.

Barnen erbjuds stimulerande ute- och innemiljöer som uppmuntrar till lek, nyfikenhet, utforskande och kreativitet.

Så arbetar vi

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en förskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Värdegrundsarbetet på Västra Höjdernas förskoleområde vilar på demokratiska principer vilket innebär att ett etiskt förhållningsätt ska prägla förskolan. Vår strävan är att alla barn och vuxna ska känna glädje, trygghet och en vi-känsla.

Glädje – Grundar sig i en positiv inställning där skratt och trivsel är viktiga faktorer. Vi vill känna glädje i arbetet med kollegor och med barnen. En tillåtande miljö är en glädjande miljö.

Trygghet – Grundar sig i att både barn, vårdnadshavare och personal känner tillit till varandra. Det är först när barnen känner trygghet som de kan utforska miljöerna på förskolan och därmed inhämta kunskap.

Vi-känsla – Med vi-känsla menar vi att det är viktigt att få känna tillhörighet i gruppen.

Vi grundar vår verksamhet på läroplanen för förskolan, Lpfö98. Utifrån läroplanen har vi arbetat fram prioriterade mål för att barnens tid hos oss ska bli så lärorik och rolig som möjligt:

Jämställdhet och genus
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen."

Utforskande miljöer
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära."

Du som vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare har möjlighet att delta och känna inflytande och delaktighet i vår verksamhet genom:

  • Föräldramöten
  • Kontakt i hallen
  • Månadsbrev
  • Utvecklingssamtal
  • Gemensamma samlingar vid högtider såsom lucia och sommarfester

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att hälsa på och delta i vår verksamhet.

Avdelningar

Lönneberga, 1-3 år

Bullerbyn, 1-3 år

Villekulla, 1-3 år

Körsbärsdalen, 3-5 år

Junibacken, 3-5 år

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barnens tidiga levnadsår som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn, samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra förskolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barnens behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten.

Läs mer om måltider i förskola och skola

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom utbildning och förskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Timvikariat inom förskola, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på förskolor, skolor och fritidshem

Kontakta oss

Samsets förskola
Samsetgatan 31
554 46 Jönköping

Avdelningar

Kontaktuppgifter till förskolan

Titel

Namn

Telefon

Rektor

Cristin Forsgren Sörman

036-10 37 03

Biträdande rektor

Zlatka Islamovic

036-10 35 60

Spåradministratör

Malin Klaar Dabetic

0730-912 413

Specialpedagog

Sofie Björkhag

036-10 36 86

Om ditt barn blir sjukt eller är ledigt ska frånvaroanmälan göras i Vklass.

Senast granskad/publicerad: