Anpassad grundskola

Här finns information till dig som vill veta mer om anpassad grundskola (tidigare grundsärskola). Här hittar du också länkar till de grundskolor i kommunen som erbjuder anpassad grundskola.

Anpassad grundskola är till för elever som har svårt att klara målen för grundskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Att gå i anpassad grundskola är en rättighet som erbjuds elever som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål på grund av en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning). Anpassad grundskola ska ge eleven en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan. Anpassad grundskola har en egen läroplan.

Undervisning i ämnen och/eller ämnesområden

Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i den anpassade grundskolans ämnen kan eleven i stället läsa ämnesområden. Det är också möjligt att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Skolans rektor kan även bestämma att en elev ska läsa ett eller flera ämnen efter grundskolans kursplaner, om läraren bedömer att eleven kan klara det.

Utredning innan plats i anpassad grundskola

Innan ditt barn kan börja i anpassad grundskola måste det göras en noggrann utredning för att kunna bedöma om barnet hör till anpassad grundskolas målgrupp. Utredningen görs i samråd med dig som är vårdnadshavare.

För att tillhöra anpassad grundskolas målgrupp krävs att:

  • eleven har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.
  • eleven bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav.

Specialpedagog, kurator, psykolog och skolläkare utreder och bedömer om eleven har rätt att gå i anpassad grundskola.

Om du har allmänna frågor om anpassad grundskola som skolform och rutiner för mottagande i anpassad grundskola kan du i första hand vända dig till ditt barns rektor. Du kan också kontakta utbildningsförvaltningen, se kontaktrutan.

Skolor som erbjuder anpassad grundskola

Fritidshem i anpassad grundskola

Fritidshem i anpassad grundskola kompletterar utbildningen i anpassad grundskola och ska stimulera ditt barns utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Fritidsverksamheten i anpassad grundskola är förlagd på ditt barns skola eller på ett fritidshem som finns nära hemmet.

Fritidshem i anpassad grundskola är för barn från 7 år till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Vårdnadshavare söker plats till fritidshem i anpassad grundskola via blankett som hämtas här på webben. Blanketten skickas till barn- och elevadministrationen, se kontaktuppgifter nedan.

Efter vårterminens slut, det år ditt barn fyller 13 år, kan vårdnadshavare ansöka om korttidstillsyn som är en lagstadgad omsorg enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade § 9:7 (LSS). Se mer under rubriken "Korttidstillsyn för ungdomar".

pdf: Blankett - Ansökan om fritidshemsplacering, grundsärskola Pdf, 152.2 kB.

Kontaktuppgifter till barn- och elevadministratörer

Rätten till fritidshem - Skolverket Länk till annan webbplats.

Korttidstillsyn för anpassad grundskola 7-9

Daglig tillsyn före och efter skoldagens slut är en lagstadgad omsorg enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, § 9:7 (LSS).

Korttidstillsyn är till för ungdomar som har en funktionsnedsättning och som inte längre har rätt till fritidshem. Syftet med korttidstillsyn är att ge den unge en trygg situation, en meningsfull sysselsättning och möjlighet att umgås med andra ungdomar under vuxen tillsyn.

Korttidstillsyn är en fortsättning på fritidsverksamhet och erbjuds från och med vårterminens slut det år eleven fyller 13 år och så länge eleven går i skolan.

Den unge har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet före och efter skoldagens slut samt under lovdagar, studiedagar och längre lov.

Korttidstillsynen är förlagd till Junedalsskolan (anpassad grundskola) och Sanda (anpassad gymnasieskola) samt på FUB-gården vid Västra Torget i Jönköping.

Vårdnadshavare betalar för kost (frukost, lunch och mellanmål), priserna justeras inför ett nytt läsår.

Skolan informerar vårdnadshavare om att fritidshemsplatsen upphör i och med vårterminens slut det år eleven fyller 13 år. Om eleven har fortsatt behov av omsorg och tillsyn kan vårdnadshavare ansöka om korttidstillsyn.

Vårdnadshavare ansöker om korttidstillsyn via blankett som finns nedan. Blanketten skickas till särskolesamordnaren. Om behovet av korttidstillsyn upphör ska vårdnadshavare ta tillbaka ansökan. Vid väsentligt ändrade förhållanden kan beslutet komma att omprövas.

pdf: Blankett för ansökan till korttidstillsyn för skolungdomar fr.o.m. det år man fyller 13 år Pdf, 290.6 kB.

Pdf: Blankett om byte av korttidstillsyn Pdf, 251.2 kB.

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Återtagande av sökt LSS-insats Pdf, 245.5 kB.

Mer om anpassad grundskola i Jönköpings kommun

KONTAKT

Florence Rådefjäll
Rektor, centralt uppdrag anpassad grundskola

Telefon: 036-10 55 62

E-post: florence.radefjall1@jonkoping.se

Anna Torstensson
Rektor, centralt uppdrag anpassad grundskola

Telefon: 036-10 78 65

E-post: anna.torstensson@jonkoping.se

Stina Sjunnesson
Yrkes & studievägledare

Telefon: 036-10 30 88

E-post: stina.sjunnesson@jonkoping.se

Andreas Runnö
Specialpedagog till mottagande till anpassad skola

Telefon: 036-10 56 79

E-post: andreas.runno@jonkoping.se

Mari-Ann Isaksson
Samordnare anpassad skola

Telefon: 036-10 26 20

E-post: marianne.isaksson@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: