Brodalsskolan F-6

Här finns information om Brodalsskolan, en F-6 skola som ligger i Norrahammar, söder om Jönköping. Tillsammans med Slättenskolan bildar vi Hammardalens skolområde.

På Brodalsskolan finns förskoleklass upp till årskurs 6. Vi har också tre fritidshem: Ugglan, Örnen och Falken. På skolan går det cirka 180 elever och på fritids cirka 125. Runt dessa elever jobbar cirka 20 vuxna. Vi jobbar i arbetslag där vi har legitimerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Rektor på Brodalsskolan är Sofie Öjfelt och biträdande rektor är Catarina Markus.

Vi strävar efter att alla elever och vuxna ska ha en god arbetsmiljö som främjar lärande, utveckling samt skapar: lust, glädje och värme.

Brodalsskolan är en VFU-skola och tar emot elever från Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköpings University.

Brodalsskolan hittar du söder om Jönköping i vacker naturnära miljö. Vi arbetar systematiskt med enhetens prioriterade mål.

Rektor Sofie Öjfelt och biträdande rektor Catarina Markus har tillsammans ansvaret för enheten. Det finns också ett elevhälsoteam där skolsköterska, specialpedagog, kurator och rektor ingår.

I personalgruppen finns olika kompentenser som vi ser som en tillgång för elevens lärande och utveckling. Vi använder våra olika kompetenser för att på bästa sätt skapa en utvecklande och lärorik dag för varje elev. Vi har ett gemensamt förhållningssätt där vi ser "hela barnet hela dagen".

Trygg miljö

Vi har åldersblandade faddergrupper från förskoleklass till åk 5. Barnen träffas i faddergrupperna en gång i månaden och på våra temadagar.

Skolgården som är stor och varierande med berg, bandyrink, grusbelagd fotbollsplan, lekställningar och mycket annat inbjuder till en givande rast med lek och motion.

Helhetssyn på eleven och lärandet

Vi vill skapa  nyfikenhet, vilja och lust att lära hos varje barn genom att tillhandahålla varierande och stimulerande undervisning och omsorg.

Lärandet utgår från elevens behov, erfarenhet och tänkande. Eleven får utvecklas i sin egen takt och utifrån sin egen förmåga. Vi möter varje elev med respekt och värme.

Läxor är alltid väl förankrade i skolan och ges inom olika arbetsområden.

Vi använder bra och aktuella läromedel och digitala utrustning som till exempel dator, iPad och interaktiva skrivtavlor.

Vi utnyttjar naturen i vårt närområde och Smedjehov, Brodalsberget och Flahultsbadet. Vi promenerar till de olika aktiviteterna i närområdet.

För att skapa en lugn och avkopplande miljö i matsalen har vi 5 tysta minuter när vi äter.

Föräldraråd, forum för samråd

Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Vårdnadshavare för barn/elever i förskoleklass, grundskola och fritidshem ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.
Skollagen 4 kap. §12-14

Inom ramen för sådana forum ska vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. Rektor ansvarar för att det finns "Forum för samråd" och att vårdnadshavarna ska informeras om vad som gäller i fråga om inflytande och samråd enligt ovan.

Vill du ha fram information eller fråga om något kan du ta kontakt med någon av klassföräldrarna.

Kontakta oss

Brodalsskolan
Vintergatan 11
562 32 Norrahammar

Kontaktuppgifter till skolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Sofie Öjfelt

036-10 36 91

Biträdande rektor

Catarina Markus

036-10 35 17

Skolsköterska

Christina Larsson

036-10 37 21

Kurator

Selma Kovacevi

036-10 25 62

Skolsocionom

Katrin Mallo

036-10 25 19

Skolmåltidsföreståndare

Afraah Al-Mishian

036-10 36 82

Specialpedagog

Elisabeth Ståhl

036-10 36 66

Speciallärare

Camilla Åkesson

036-10 34 79

Skoladministratör

Nada Asio

036-10 52 09

Vaktmästare

Peter Johansson

036-10 36 39

Fritidshem

Sjukanmälan Vklass, telefon 036-10 28 00

Senast granskad/publicerad: