Nordskogens skola åk 2-9

Nordskogens skola är en skola med inriktning särskilt stöd, en så kallad resursskola.

Skolan vänder sig till elever i årskurs 2–9;

 • med omfattande behov, såväl kunskapsmässigt som socialt och psykiskt.
 • där utvärderingar av anpassningar, särskilt stöd och insatser under tidigare skolgång, visat att dessa inte varit tillräckliga för att möta elevens förmågor och behov.

Nordskogens skola ligger på berget i Huskvarna. Skolans lokaler är anpassade utifrån verksamhetens inriktning. På skolan arbetar legitimerade lärare inom grundskola och fritidshem. Skolans elevhälsoteam består av rektor, specialpedagog, speciallärare, kurator, skolpsykolog, SYV, skolsköterska och skolläkare.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Nordskogens skola är en skola där varje enskild elev har omfattande behov. Baserat på detta kommer undervisningen att anpassas utifrån varje elevs behov. Utgångspunkten för arbetet på Nordskogens skola är att skapa tillgänglig psykisk och fysisk lärmiljö tillsammans med eleverna. Eleverna möts i vardagen av engagerad personal bestående av olika yrkeskategorier.

Vi arbetar relationsbaserat med täta kontakter mellan skola, elev och vårdnadshavare för att skapa en trygg miljö för våra elever. Alla pedagoger på Nordskogens skola äter dagligen lunch med eleverna som en trygghets- och relationskapande faktor inom ramen för skolans värdegrundsarbete. Vikten av ett anpassat bemötande utifrån elevens specifika behov är något som är centralt i verksamheten.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Inflytande och samarbete

Vi arbetar relationsbaserat med täta kontakter mellan skola, elev och vårdnadshavare för att skapa en trygg miljö för våra elever.

Fritidshem på Nordskogens skola

Under höstterminen 2022, då verksamheten tillfälligt finns på Fagerslättsskolan, erbjuder vi ingen fritidsverksamhet.

Vid årsskiftet 2022/2023 öppnar vi fritidshem på Nordskogens skola. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på barnets hela skoldag. Det innebär att vid behov kommer flera personalkategorier att arbeta inom fritidsverksamheten.

Fritidshem i Jönköpings kommun

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

 I Nordskogens skolas elevhälsoteam ingår:

 • rektor
 • skolsköterska
 • kurator
 • specialpedagog
 • studie- och yrkesvägledare
 • speciallärare
 • skolläkare
 • skolpsykolog

Skolan har ett samarbete med socialtjänsten där syftet är att verksamheterna ska lära av varandra. I övrigt kommer socialtjänsten endast att arbeta aktivt med de elever/vårdnadshavare där det finns ett biståndsbeslut.

Särskilda stödinsatser

Nordskogens skola erbjuder särskilda stödinsatser i form av:

 • Hög personaltäthet och ett mindre sammanhang
 • Avskalad miljö i klassrum och övriga lokaler
 • Tät dialog och samarbete med vårdnadshavare
 • Samverkan med familjebehandling/socialtjänst
 • Tydlig struktur och individuell anpassning av skoldagen
 • Differentierad och varierad undervisning
 • Förberedelse och förutsägbarhet för att hantera vardagen
 • Fasta, individuella och anpassade platser i klassrummet
 • Organiserad rastverksamhet
 • Skolnärmande insatser

Ansökan och placering

Ansökan till Nordskogen är öppen från och med den 20 november till och med den 20 februari. Den 20 februari är sista ansökningsdagen för skolstart kommande läsår.

Läs mer om ansökan till skola med inriktning

Nordskogens skola - historia

Nordskogens skola har en lång historia. På skolgården kan vi se grunden av den gamla skolbyggnaden och vår nuvarande matsal/gymnastiksal var skolhus redan 1890.

Alla fick inte rum i Kyrkskolan så undervisningen i södra delen av socknen skedde i hemmen av läraren. Det var inte alltid så lätt att samla alla barnen och få rum i något av de små torpen där det samtidigt kunde vara arbetande föräldrar och livliga småsyskon.

Första skolhuset byggs 1890

1878 löste man problemet genom att hyra övervåningen på torpet Nordskogen, som hade en lanthandel på nedre våningen. 1879 tillträdde den första utbildade läraren på skolan. Befolkningen begärde emellertid ganska snart att ett nytt skolhus borde byggas och 1890 stod ett nytt skolhus färdigt, vår nuvarande matsal, gymnastiksal och personalrum.

I början av 1900-talet ökade barnantalet och man var tvungen att planera för ytterligare en skola. Ett missionshus köptes och flyttades till Nordskogen där det stod färdigt 1911. Detta låg i backen, nedanför vårt nuvarande skolhus, och kallade "gula villan". Huset revs 1973.

Det nuvarande skolhuset byggdes 1970 och renoverades 2000.

Om resursskola i Skollagen

Skollagen 10 kap - Resursskola

31 a § En kommun får begränsa utbildningen vid en viss skolenhet till att avse elever som är i behov av särskilt stöd (resursskola). För en resursskola gäller inte 30 och 31 §§.

Kommunen ansvarar för att bedöma om en elev är i behov av sådant särskilt stöd som resursskolan erbjuder för att eleven ska kunna uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas eller för att eleven ska undvika svårigheter i sin skolsituation. Bestämmelser om särskilt stöd finns i 3 kap.

Kommunen beslutar om placering av en elev vid en resursskola, efter ansökan av elevens vårdnadshavare. Ansökan får även göras av elevens rektor, om eleven är placerad vid en av kommunens skolenheter och elevens vårdnadshavare medger det.

Om det inte finns plats för alla sökande ska ett urval göras. Vid urval ska de elever som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder prioriteras. Lag (2022:724).

31 b § Placeringen vid resursskolan ska regelbundet följas upp och utvärderas.

En elev har rätt att gå kvar vid resursskolan så länge eleven är i behov av sådant särskilt stöd som resursskolan erbjuder.

Om elevens vårdnadshavare begär att placeringen vid resursskolan ska upphöra ska eleven placeras vid en annan av kommunens skolenheter enligt 30 §. Lag (2022:724).

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom grundskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Vill du vara med och forma en skola där den enskilda individen hela tiden är i fokus? På Nordskogens skola samverkar 19 personal tätt tillsammans oavsett yrkeskategori, allt för att ge eleverna de bästa förutsättningar som finns. Vi anpassar kontinuerligt undervisningen på individ- och gruppbasis och har möjlighet till en mycket flexibel verksamhet beroende på elevantal och personaltäthet. Kännetecknade för skolan är också ett prestigelöst och situationsbaserat arbetssätt där vi tänker tillsammans utanför givna ramar.

Läsårstider och viktiga datum

Information om läsårstider, skollov samt studiedagar för grundskola och anpassad grundskola hittar du här:

Läsårstider, lov, studiedagar och ledigheter i grundskolan och anpassad grundskola

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Nordskogens skola - resursskola
Carlforsvägen 15
561 38 Huskvarna

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon, 036-10 28 00

Kontaktuppgifter till skolan

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Jon Borka

036-10 61 14

Skolkurator

Emma Florén

036-10 23 45

Specialpedagog

Karin Tonestam

036-10 29 05

Speciallärare

Maria Karlsson

036-10 23 46

Studie- och yrkesvägledare

Cecilia Tingåker

036-10 66 25

Skolsköterska

Johanna Berggren

036-10 74 70

Skolpsykolog

Daniel Ryding

036-10 29 80

Vaktmästare

Thomas Fransson

036-10 66 83

Skolläkare

Jenny Lorefors


Senast granskad/publicerad: