Österängsskolan F-6

Österängskolan F-6 ligger på Österängen mellan naturområdet Bondberget och Vättern. På skolan finns även anpassad grundskola och fritidshem.

På skolan arbetar vi med ledorden kunskap, trygghet och trivsel varje dag. Vi har en hög kompetens och kunskapsnivå med behöriga pedagoger i alla ämnen och verksamheter. I 2021 års rapport över landets alla skolor fick Österängsskolan ett högt resultat av såväl elever som personal och vårdnadshavare, ett resultat vi är har skapat tillsammans och är stolta över!

Österängsskolan har en av Jönköpings kommuns största och mest innehållsrika skolgård. Det är en grön och trivsam miljö med många olika ytor för att lek och aktivitet av olika slag.

Österänggskolan är en del av Österängens skolområde med förskoleklass, grundskola F-6, anpassad grundskola 1-6 samt fritidshem. Vårt upptagningsområdet är Österängen, Kungsängen och Vättersnäs.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

Österänggskolan arbetar med ledorden kunskap, trygghet och trivsel varje dag.

Kunskap: Alla elever ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt. På skolan finns specialistkompetens inom tidiga insatser på förskoleklass och årskurs 1. I övriga årskurser arbetar vi i mindre grupper tätt tillsamman med speciallärare, specialpedagog och kurator.

Trygghet: Skolan har det senaste året arbetat mycket med att öka tryggheten på rasterna. På skolan erbjuds alltid roliga rastaktiviteter och det finns socialpedagoger och rastvakter som stöttar elever som behöver extra stöd för att kunna hitta meningsfulla aktiviteter. Detta har bidragit till att betydligt färre elever känner sig otrygga.

Trivsel: Tillsammans med elever och pedagoger arbetar vi för att inomhusmiljön ska vara trevlig. Klotter och skräp på golvet förekommer inte och utomhus finns städschema för varje årskurs. Tillsammans skapar vi en trivsam miljö.

Lärande

Vi möter våra elever där de befinner sig och utmanar dem efter deras förmågor och förutsättningar. Pedagoger och elevhälsoteamet samverkar kring varje elevs behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

För att ge våra elever de bästa förutsättningarna har vi organiserat vårt pedagogiska arbete utifrån små grupper och gott om plats. I vårt arbete använder vi bl.a. IKT (informations- och kommunikationsteknik) som lärverktyg.

Österängsskolas utemiljö

Österängsskolans utemiljö erbjuder en mängd olika aktivitetsytor, som t.ex. konstgräsplan, bandyrink, basketplaner, lekställningar, hinderbana, fotbollsplan, bollplank och flera gungor.

På rasterna är det hög vuxennärvaro, förstärkt med socialpedagoger. Det finns tillgång till rastbod för utlåning av leksaker och rastaktiviteter erbjuds på båda skolgårdarna under samtliga raster.

Vi har gångavstånd till naturreservatet Bondberget, Rosenlundsbadet, Vätterstranden, racket- och bowlingarena, grillplatser (även under tak) och lokal buss (linje 1 och 2).

Inflytande och samarbete

Elever: På skolan har vi regelbundna klassråd som följs av elevråd med representant från varje årskurs och verksamhet. På elevråd diskuteras och beslutas frågor som gäller studiero, trygghet och trivsel. Fritidshem har varje vecka fritidsråd där förra veckan följs upp samt kommande vecka utformas i dialog med eleverna.

Österängsskolan anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en naturlig del av skolan och väl integrerad med grundskolan

Läs mer om Österängsskolan anpassad grundskola

Österängsskolans fritidshem

Österängsskolans fritidshem består av fem avdelningar:

 • Galaxen, förskoleklass
 • Månen, åk 1
 • Solen, åk 2
 • Jupiter, åk 3-6
 • Bofinken, grundsärskolan

Fritidshemmet har öppet kl 6-18.

Elever som kommer till morgonfritids har möjlighet att äta frukost som serveras kl 7.30. Vi erbjuder mellanmål och frukt varje dag, för tider kontakta avdelningen.

Se fritidshemmens kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Fritidshem i Jönköpings kommun

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

I Österängsskolans elevhälsoteam ingår:

 • rektor
 • biträdande rektor
 • skolsköterska
 • kurator
 • socionom
 • specialpedagog
 • skolläkare
 • skolpsykolog

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom grundskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Läsårstider och viktiga datum

Information om läsårstider, skollov samt studiedagar för grundskola och anpassad grundskola hittar du här:

Läsårstider, lov, studiedagar och ledigheter i grundskolan och anpassad grundskola

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

Studiedagar 2023/2024

 • 29 september stängningsdag
 • 22 november stängningsdag
 • 8 januari, 2024 studiedag
 • 5 mars, 2024 stängningsdag
 • 20 maj, 2024 stängningsdag

Reflektionseftermiddag för fritidshem (stänger kl. 15)

 • 5 september
 • 19 oktober
 • 15 april, 2024

Bofinkens fritidshem finns på Anpassad grundskola (åk 1–6).

Kontakta oss

Österängsskolan
Birkagatan 6
554 65 Jönköping

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon 036-10 28 00

Fritidshem

Kontaktuppgifter‌

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Åsa Selvander

036-10 24 05

Biträdande rektor

Cecilia Larsson

036-10 31 27

Biträdande rektor

Maribel Sagefalk

036-10 53 75

Skolsköterska

Mathilda Ahlgren

036-10 28 06

Skolkurator

Andreas Majala

036-10 21 26

Specialpedagog

Anna Pettersson

036-10 64 49

Skolsocionom

Henrik Lindén

036-10 24 81

Socialpedagog

Ahmed Abadir

036-10 80 34

070-236 81 71

Kökschef

Madeleine Häggblad

036-10 55 86

Vaktmästare

Elvedin Deumic

036-10 64 40


Senast granskad/publicerad: