Talavidskolan F-6

Talavidskolan ligger centralt i Jönköping med gångavstånd till Vättern. Här går cirka 450 elever i förskoleklass till årskurs 6. På skolan finns också fritidshem. 

Talavidskolan är en av kommunens äldsta skolor och ligger på historisk mark. Det var här som kungen bytte följe vid sin eriksgata. Skolan och området har fått sitt namn av att det var här man talades vid.

Skolans fritidshem består av fem olika avdelningar.

Talavidskolan är i ett expanderingsskede och en ny fin skolbyggnad för årskurserna F-3 beräknas stå klar i september 2023.

Så arbetar vi

Utbildningen i grundskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla elever. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på elevens behov där utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisning innebär att stimulera och utmana eleven med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning.

Lärglädje hela vägen

Välkommen till en grundskola med lärglädje i fokus! Tillsammans ger vi framtidens världs­medborgare förutsättningar att nå sina mål och drömmar. Det gör vi gemensamt genom att utveckla individens förmågor, kunskaper och tilltro till sig själv – varje dag – hela vägen.

På Talavidskolan månar vi om att alla ska trivas och göra sitt bästa. Vår vision är att alla elever får möjlighet att utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt genom hög skolnärvaro, en trygg och jämställd skolmiljö ​samt kvalitativ undervisning. Vårt mål är att alla våra elever ska få uppleva lärglädje - varje dag!

Vi arbetar mycket med trygghet. Det gör vi genom bland annat obligatoriska rörelsepass som vi kallar för Powerbreak. Våra Powerbreak främjar glädje, rörelse och grupptillhörighet. För eleverna i åk 5-6 har vi pulspass inlagt på schemat. Där blandas träning och lek för att öka eleverna välmående och sammanhållning.

Vi har även en rastbod på skolgården som erbjuder många olika material för lek och umgänge. Under förmiddagsrast och lunchrast bemannas rastboden av våra fritidslärare. Våra elever uppskattar rastboden och tycker också om att få vara delaktiga vid utlåning.

Varje år i början på terminen har vi en friluftsvecka där eleverna på skolan får lära sig mer om hur det är att vara i skogen och det fina med allemansrätten. De får pröva på att göra upp eld, baka pinnbröd, laga mat på stormkök, tälja med kniv, fiska, paddla kanot och packa ryggsäck inför vandring. Ett roligt och bra sätt att främja gemenskapen i klasserna.

Då tryggheten är en så viktig del i elevernas lärande så har vi satsat extra tid på ett gemensamt trygghetsarbete. Alla klasser har därför inplanerade lektionspass då de arbetar med värdegrundsfrågor. Vi har ett trygghetsteam som planerar och driver skolans gemensamma trygghetsarbete och skolan har också en likabehandlingsplan. Vårdnadshavare som vill veta mer kan ta del av planen via Vklass.

Inflytande och samarbete

Elever: Vi har varje månad ett elevråd som leds av skolledning. I detta elevråd fattar vi beslut tillsammans med elevrepresentanter från alla klasser. Dessa beslut är förankrade i klasserna genom klassråden som hålls minst en gång/månad. 

Vi har dessutom matråd och alla avdelningar i vårt fritidshem jobbar aktivt med inflytande genom exempelvis elevintervjuer, demokratilådor och fritidsråd.

Vi har också elevinflytande som en prioriterad del i vår likabehandlingsplan. Det är något som alla lärare ska ha med i sin dagliga planering.

Vårdnadshavare: Vid varje utbildningsenhet ska det finnas ett Forum för samråd med vårdnadshavare. Där behandlas frågor som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna. Det är rektors ansvar för att det finns Forum för samråd och att vårdnadshavarna ska informeras om vad som gäller i fråga om inflytande och samråd.

Forum för samråd är ett av skolans sätt att samverka med dig som vårdnadshavare för att tillsammans skapa den bästa skolan. Alla vårdnadshavare erbjuds att delta i samband med starten av det nya skolåret. Det hålls ca 3-4 träffar under ett skolår.

Förutom forum för samråd så samverkar skolan med vårdnadshavare genom att varje läsår anordna föräldramöten samt utvecklingssamtal. Samarbetet med vårdnadshavare är något som vi anser är av yttersta vikt och vi vill alltid uppmuntra våra vårdnadshavare att ta kontakt med oss på skolan vid frågor eller undringar.

Talavidskolans fritidshem

På Talavidskolans fritidsavdelningar lär vi oss och har roligt tillsammans! Här får eleverna en meningsfull fritid med inspirerande aktiviteter och tillfällen till rekreation. Elevernas behov, intressen och egna initiativ utgör grunden för undervisningen.

På Talavidskolans fritidshem har vi stort fokus på trygghet och inflytande. Vi har bland annat ett gemensamt trygghetsarbete som drivs av skolans trygghetsgrupp. För att eleverna ska kunna få inflytande så arbetar vi med elevintervjuer, demokratilådor och fritidsråd.

Fritidshemmet håller öppet kl 6.00-18.00. Vi har ett gemensamt morgonfritids kl 6.00-7.45 och elever har då möjlighet att äta frukost kl 7.15. På eftermiddagen serveras mellanmål. Vi har också en gemensam stängningsavdelning 16.30-18.00.

De olika avdelningarna samarbetar vid öppning och stängning, och under lov och studiedagar kan avdelningarna slås ihop. Det är förträffliga tillfällen att utöka kontaktytorna mellan olika åldrar.

Talavidskolans fritidshem är indelade i fem avdelningar: 

 • Förskoleklassens fritidshem
 • Åk 1 fritidshem
 • Åk 2 fritidshem
 • Åk 3 fritidshem
 • Åk 4-6 fritidshem

Se fritidshemmens kontaktuppgifter under Kontakta oss.

Fritidshem, Jönköpings kommun Länk till annan webbplats.

Talavidskolans förskoleklass

I förskoleklassen på Talavidskolan har leken en betydande roll. I leken kan eleverna bland annat bearbeta intryck, utveckla fantasi och kreativitet samt utveckla sin samarbets- och kommunikationsförmåga. Eleverna utvecklar även förmågor som turtagning, samförstånd, koncentration och uthållighet. Alla dessa förmågor som man tränar i förskoleklass är viktiga grundstenar för att förberedas inför skolstart.

Rutiner är viktiga! De skapar trygghet och därför ser strukturen i förskoleklassen ungefär likadan ut alla dagar. Hur en dag i förskoleklass kan se ut beskrivs i bilden.

Talavidskolan - nära till kultur och natur

Talavidskolans läge gör att vi har mycket goda möjligheten att ta del av stadens kulturutbud såsom teater, bio, museum och inte minst vårt stadsbibliotek. Vi har också nära till fina grönområden i stadsparken och dess omgivning. Dit går vi på utflykter och där anordnas friluftsdagar och andra aktiviteter för våra elever. Att vi dessutom har tillgång till vatten inom några minuters gångavstånd är fantastiskt!

Talavidsången

Talavidskolan har en egen sång! Via ljudfilen nedan kan du höra hur sången låter, framförd av barn på skolan.

Talavidsången

Vi är många på vår skola, både stora och små.
Vi vill kämpa så vår skola blir den bästa man kan få.

En plats där man mår bra, en plats där man vill va´.
Där man kan känna trygghet varje dag.
En så´n skola vill vi ha!

Vi vill tala om, att mycket talar för
Talavid, Talavid.

Varje dag vi lär oss mycket om den värld vi lever i.
Vi vill göra vårt allra bästa så att världen bättre blir.

En plats där man mår bra, en plats där man vill va´.
Där man kan känna trygghet varje dag.
En så´n skola vill vi ha!

Vi vill tala om, att mycket talar för
Talavid, Talavid.

Talavidsången, ladda ner en ljudfil Öppnas i nytt fönster.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i skolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barn och ungdomar kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och orka med skoldagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Det är under barn- och ungdomsåren som grunden sätts för goda matvanor. Vi arbetar långsiktigt och förebyggande för en god hälsa på lika villkor för alla barn och ungdomar samt för hållbara och klimatsmarta måltider. Maten som serveras på våra skolor lagas av kompetenta och engagerade kockar som är väl införstådda med barn och ungdomars behov av mat och gällande riktlinjer för växande barn.

Matsedel finns i Vklass och i appen Skolmaten

Läs mer om måltider i förskola och skola

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och i skollagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan ska tillsammans med övrig personal på skolan bidra till att skapa goda lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

I skolans samlade elevhälsa finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I skolans elevhälsoteam kan även andra elevstödjande professioner ingå.

Kontaktuppgifter till skolans elevhälsoteam hittar du under fliken Kontakta oss.

Läs mer om Elevhälsa och trygghet

I Talavidskolans elevhälsoteam ingår:

 • rektor
 • biträdande rektorer
 • specialpedagog
 • speciallärare
 • skolsköterska
 • kurator

Jobba hos oss

Lärglädje hela vägen

Vi har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.

Här får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla barns och elevers förmåga, kunskaper och tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden. Lärglädjen börjar hos oss, den är vår största drivkraft och tillsammans gör vi skillnad.

Välkommen till en kreativ och ständigt lärande organisation. Vi arbetar framåt tillsammans, lär och inspireras av varandra. Vi är måna om våra medarbetare och vill att de ska trivas, utvecklas och ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Jobba inom grundskola

Lediga jobb, Jönköpings kommun

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

På Talavidskolan har vi behörig, engagerad och erfaren personal där alla ålderskategorier är representerade. Hos oss får du möjlighet att utveckla dina pedagogiska färdigheter samtidigt som vi arbetar aktivt med det kollegiala lärandet.

Vår skola är en VFU-skola. Vi samarbetar med högskolan och tar emot lärarstudenter i alla verksamheter. Detta är ett viktigt och utvecklande samarbete för vår skola.

Det är lätt att ta sig till Talavidskolan då vi har gångavstånd till Jönköpings resecentrum.

Låsårstider och viktiga datum

Information om läsårstider, skollov samt studiedagar för grundskola och anpassad grundskola hittar du här:

Läsårstider, lov, studiedagar och ledigheter i grundskolan och anpassad grundskola

Nationella prov

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50, samt en period på vårterminen. Information om provtider för aktuellt läsår hittar du på Skolverkets webbplats.

Nationella prov, Skolverket Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Talavidskolan
Lyckhemsgatan 1
553 13 Jönköping

Sjukfrånvaro och ledighet

Frånvaroanmälan görs i Vklass eller via telefon 036-10 28 00

Fritidshem

Klasser

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Rektor

Christoffer Gullberg

036-10 39 22

Biträdande rektor

Jessica Philip

036-10 52 53

Skoladministratör

Mary Rahic

036-10 29 08

Skolsköterska

Marie Kamstedt

036- 10 81 47

Speciallärare

Eva Lofthammar


Speciallärare

Katarina Cronholm


IT-administratör för elevdatorer

Daniel Magnusson

036-10 22 71

Kurator

Therese Qvist

036-10 25 61

Vaktmästare

Karin Palmér

036-10 61 57

Kökschef

Damir Eminovic

036-10 65 17
Senast granskad/publicerad: