Kvalitetsarbete inom Komvux

Här finns information om kvalitetsarbetet som sker inom Komvux, genom utvärderingar och uppföljningar bland studerande och anordnare. 

Kvalitetsarbetet inom den kommunala vuxenutbildningen bedrivs av Vuxenutbildningsenheten och av de utbildningsanordnare som genomför vuxenutbildning på uppdrag av Vuxenutbildningsenheten. Alla berörda ansvarar för att den egna verksamheten har förutsättningar för att fastställda mål kan nås.

Syftet med kvalitetsarbetet är att kontinuerligt identifiera och följa upp de förutsättningar som behövs för arbetet mot målen. Vi har valt några sätt att arbeta för att ge en bild och bedömning av kvaliteten och måluppfyllelsen:

  • Muntlig uppföljning där anordnarens utbildningsansvarig, pedagoger och studerande intervjuas för att sammanställa uppfattning och värderande utsagor om verksamheten.
  • Nyckeltal för att ge grundläggande information och möjlighet att jämföra resultat över tid.
  • Enkät för att ge de studerandes gemensamma utvärdering av måluppfyllelse.
  • Utbildningsanordnarens egenbedömning/utvärdering för att ge en beskrivning av i vilken mån uppsatta och prioriterade mål bedöms har uppfyllts och hur man kommit fram till dessa bedömningar.

Kvalitetsredovisningen är den sammanfattande dokumentationen av hur långt Vuxenutbildningsenheten och utbildningsanordnarna kommit vid en viss tidpunkt, för att förverkliga målen för vuxnas lärande i Jönköpings kommun.

KONTAKT

Vägledningscentrum

Besöksadress: Barnarpsgatan 40 i Jönköping

Besökstider: Måndag–torsdag, klockan 11-13

Telefon: 036-10 50 00
Telefontider: Måndag–torsdag, klockan 14-16

E-post: vagledningscentrum@jonkoping.se

Postadress: Vuxenutbildningsenheten, 551 89 Jönköping

Senast granskad/publicerad: