search
Sök
menu
Meny

Stöd i skola och förskola

Har du ett barn som behöver hjälp med läsning, skrivning, koncentration eller något annat som orsakar svårigheter i skolarbetet? Då finns det ett antal olika vägar till hjälp och stöd.

Här kan du ta del av de resurser som finns inom elevhälsan. Resurserna handlar om stöd vid läs- och skrivsvårigheter (till exempel dyslexi), studieteknik, bemötandefrågor, koncentration med mera.

Skoldatateket, ett specialpedagogiskt IT-stöd

Skoldatateket är en resurs för alla lärare i förskola, grundskola, särskola och gymnasiesärskola. Skolan/förskolan kan kontakta Skoldatateket för att få stöd i användandet av digitala verktyg med fokus på elever i behov av särskilt stöd.

Skoldatateket kan även ge stöd i arbetet med att utveckla undervisning och lärande för alla genom användning av digitala verktyg som en del i arbetet med tillgänglig lärmiljö, delaktighet och inkludering.

Skoldatateket genomför också utbildningar på förskolor/skolor och kan vara bollplank till enskilda pedagoger eller arbetslag.

Vi arbetar med följande digitala lärresurser:

  • ClaroRead (PC) – talsyntes
  • Stava Rex (PC) – rättstavningsprogram i svenska
  • Spell Right (PC) – rättstavningsprogram i engelska
  • Claro Speak (iPad) – talsyntes
  • Claro ScanPen (iPad) – En app där man kan fota av en text och få den uppläst
  • Claro PDF (iPad) – Pdf-läsare med talsyntes
  • Oribi Writer (iPad) – rättstavning på svenska och engelska
  • InPrint 3 (PC) – bildstöd
  • Inläsningstjänst – Inlästa läromedel och lättlästa böcker för grundskola och gymnasium
  • Begreppa – flerspråkigt stöd i form av filmer och inlästa läromedel

Lärande och utveckling

Specialpedagoger på elevhälsoenheten
Har du frågor kring ditt barns lärande och utveckling? Då kan specialpedagoger på elevhälosenheteten ge stöd inom olika fördjupningsområden till ditt barns lärare.

Specialpedagoger på elevhälsoenheten finns som en resurs för att ge stöd åt personal på skolor och fritidshem, förskolor och familjedaghem - inom olika fördjupningsområden.

Inom elevhälsoenheten finns åtta specialpedagoger med  fördjupningsområden inom syn, hörsel, rörelse/motorik/beteende/koncentration, läs/skriv, autismspektrat, tal/kommunikation samt matematik.

Specialpedagoger på elevhälsoenheten kan ge ditt barns lärare stöd i form av konsultation och handledning runt frågor som berör barnets svårigheter inom våra fördjupningsområden.

Specialpedagogerna kan också ge utbildning till personal, för att de lättare ska kunna bemöta och stödja alla barn och elever som har svårt att nå målen. Utbildningen inriktar sig i första hand på att förbättra den aktuella miljön runt barn och elever, och vilka kompenserande hjälpmedel de kan behöva för att lyckas med sitt lärande samt att utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar.

Vill du veta mer om hur specialpedagoger på elevhälsoenheten kan ge stöd till skolor och förskolor? Kontakta då ditt barns rektor eller specialpedagog.

Lärande och socialt samspel - psykologer

På elevhälsoenheten finns legitimerade psykologer. Deras uppdrag är att bidra med en gynnsam utveckling för barn och elever, i lärandet och i det sociala samspelet.

Psykologerna arbetar med att stödja personal i förskola, grundskola och grundsärskola i deras arbete med barn och elever. Psykologerna är en del i skolans elevhälsa. Psykologernas arbete erbjuder pedagoger och rektorer ökad kunskap och utvecklingsmöjligheter i sin yrkesroll. Det finns även en psykolog med inriktning mot gymnasiet.

Ibland utreder psykologen vad som är hinder för eleven i lärandeprocessen i skolan, vilket alltid sker i samråd med föräldrar. Syftet är att bättre kunna stödja elevens och lärarens arbete.

Det är rektor på förskola/skola som bedömer om ett barn behöver särskilt stöd.

Psykologer omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen, och står som legitimerad yrkesgrupp under tillsyn av Socialstyrelsen.

Språk- och kommunikationsteamet

Har du ett barn som behöver stöd inom språk och kommunikation? Då kan det vara bra att veta att logoped och specialpedagog finns som en resurs.

På elevhälsoenheten finns två logopeder och en specialpedagog. De arbetar med att stödja personal i förskola, skola, särskola och gymnasiesärskola inom området tal, språk och kommunikation.

Logopederna och specialpedagogen arbetar på uppdrag av rektor. Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar, börja med att kontakta specialpedagog eller rektor på barnets förskola eller skola.

Kontakt

Susanne Törnvall,
chef barn och elevhälsan
Tfn 036-10 29 50