search
Sök
menu
Meny

Stöd i skola och förskola

Har du ett barn som behöver hjälp med läsning, skrivning, koncentration eller något annat som orsakar svårigheter i skolarbetet? Då finns det ett antal olika vägar till hjälp och stöd.

Här kan du ta del av de resurser som finns inom elevhälsan. Resurserna
handlar om stöd vid läs- och skrivsvårigheter (t.ex. dyslexi),
studieteknik, bemötandefrågor, koncentration m.m.

Läsning, skrivning, koncentration - Skoldatateket

Har du ett barn som har det jobbigt med läsning, skrivning eller koncentration? Då kan det vara bra att veta att Skoldatateket finns som en resurs.

Skoldatateket är en resurs för alla lärare i förskola, grundskola, särskola och gymnasiesärskola. Lärare kan kontakta Skoldatateket när man undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter eller koncentrationssvårigheter.

Exempel på stöd och möjligheter:

  • På alla skolor/utbildningsenheter  finns programmen ClaroRead (talsyntes), Stava Rex (rättstavningsprogram i svenska), Spell Right (rättstavningsprogram i engelska) och Lexia (program för språk-, läs- och skrivträning). Det finns även möjlighet för ditt barn att få tillgång till talsyntes och rättstavningsprogram hemifrån.
  • Skoldatateket erbjuder skolor lån av bärbara datorer med programvaror, Alpha Smart, översättningspennor, Daisyspelare och fickminnen.
  • Skolan kan få rådgivning  kring elever med läs- och skrivsvårigheter och val av alternativa verktyg.
  • Skoldatateket kan besöka skolor för att informera om alternativa verktyg, och vilka möjligheter de kan utgöra för elever med läs- och skrivsvårigheter och/eller koncentrationssvårigheter.

Vill du veta mer om Skoldatateket? Kontakta då specialpedagog eller rektor på ditt barns skola.

Lärande och utveckling, specialpedagogiska teamet

Har du frågor kring ditt barns lärande och utveckling? Då kan specialpedagogiska teamet ge stöd inom olika fördjupningsområden, till ditt barns lärare.

Specialpedagogiska teamet finns som en resurs för att ge stöd åt personal på skolor och fritidshem, förskolor och familjedaghem - inom olika fördjupningsområden.

Specialpedagogiska teamet består av åtta specialpedagoger med  fördjupningsområden inom syn, hörsel, rörelse/motorik/adopterade barn, beteende/koncentration, läs/skriv, autismspektrat, tal/kommunikation samt matematik.

Vi i teamet kan ge ditt barns lärare stöd i form av konsultation och handledning runt frågor som berör barnets svårigheter inom våra fördjupningsområden.

Teamet kan också ge utbildning till personal, för att de lättare ska kunna bemöta och stödja alla barn och elever som har svårt att nå målen. Utbildningen inriktar sig i första hand på att förbättra den aktuella miljön runt barn och elever, och vilka kompenserande hjälpmedel de kan behöva för att lyckas med sitt lärande samt att utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar.

Vill du veta mer om Specialpedagogiska teamets stöd till skolor och förskolor? Kontakta då ditt barns rektor, förskolechef eller specialpedagog.

Lärande och socialt samspel - psykologer

Inom barn- och elevhälsan finns legitimerade psykologer. Deras uppdrag är att bidra med en gynnsam utveckling för barn och elever, i lärandet och i det sociala samspelet.

Psykologerna arbetar med att stödja personal i förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i deras arbete med barn och elever. Psykologernas arbete erbjuder pedagoger och rektorer ökad kunskap och utvecklingsmöjligheter i sin yrkesroll.

Ibland utreder psykologen vad som är hinder för eleven i lärandeprocessen i skolan, vilket alltid sker i samråd med föräldrar. Syftet är att bättre kunna stödja elevens och lärarens arbete.

Det är rektor/förskolechef som bedömer om ett barn behöver särskilt stöd, och även (som uppdragsgivare) gör s.k. Ansökan om psykologinsats.

Psykologer omfattas av Hälso-och sjukvårdslagen, och står som legitimerad yrkesgrupp under tillsyn av Socialstyrelsen.

Språk- och kommunikationsteamet

Har du ett barn som behöver stöd inom språk och kommunikation? Då kan det vara bra att veta att Språk- och kommunikationsteamet finns som en resurs.

Inom barn- och elevhälsoenheten finns Språk- och kommunikationsteamet som består av två logopeder och en talpedagog.

De arbetar med att stödja personal i förskola, skola, särskola och gymnasiesärskola inom området tal, språk och kommunikation.

Logopederna och talpedagogen arbetar på uppdrag av förskolechef/rektor. Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar börja med att kontakta specialpedagog eller förskolechef/rektor på barnets förskola eller skola.

Kontakt

Susanne Törnvall,
chef barn och elevhälsan
Tfn 036-10 29 50