search
Sök
menu
Meny

Bäckadalens förskola

Bäckadalens förskola är en liten förskola belägen mitt på Torpa med närhet till centrum, skog och lekparker. Vi skapar tillsammans en förskola där alla känner glädje, trygghet och samspel.

Bäckadalens förskola ingår i Junebäckens förskoleområde som består av Kuskens, Ida, Torpa  och Mariebos förskolor.

Vi erbjuder barnen en rolig, trygg och utvecklande verksamhet.

Glädje

Vårt arbete tillsammans med barnen är viktig och vi vill att barnen är delaktiga och känner inflytande i sin dag på förskolan. Detta gör vi genom att vara medforskande och lyhörda på barnen. Både vår innemiljö och utemiljö är föränderlig. Miljön ska genomsyra vad barnen jobbar med.

Trygghet

Vi lägger stor vikt vid barnets introduktion till förskolan. Vår inskolning pågår under två veckor där du som förälder är med minst en av veckorna. Vi vill att hela familjen ska vara en del i vår verksamhet.

Samspel

För att skapa större lekro delar vi in barnen i smågrupper. Vi pedagoger är tillsammans med barnen och inspirerar till lek och lärande på många olika sätt.Vi har ett gott pedagogoiskt klimat på förskolan där ditt barn står i fokus. Detta förstärks genom att jobba i den lilla gruppen.

På Bäckadalens förskola genomsyrar vi verksamheten med matematik, språk, teknik, miljö, jämställdhet och naturvetenskap.

Våra avdelningar

Vi har två avdelningar.

Avdelning Lyckan är en småbarnsavdelning där det går barn mellan 1-3 år. Vi strävar efter att varje barn känner stor trygghet på förskolan. Vi vuxna är lekinspiratörer i barnens lek och förändrar miljön efter barnens behov och intressen.

Avdelning Glädjen är en syskonavdelning där det går barn mellan 3-5 år. Vi har rymliga och ljusa lokaler på markplan där möblerna är låga och anpassade efter barnen. Många möjligheter ges till barnen med olika material som används i bygg och konstruktionslek.

Våra värdeord

Glädje
Vårt arbete tillsammans med barnen är viktig och vi vill att barnen är delaktiga och känner inflytande i sin dag på förskolan. Detta gör vi genom att vara medforskande och lyhörda på barnen. Både vår innemiljö och utemiljö är föränderlig. Miljön ska genomsyra vad barnen jobbar med.

Trygghet
Vi lägger stor vikt vid barnets introduktion till förskolan. Vår inskolning pågår under två veckor där du som förälder är med minst en av veckorna. Vi vill att hela familjen ska vara en del i vår verksamhet.

Samspel
För att skapa större lekro delar vi in barnen i smågrupper. Vi pedagoger är tillsammans med barnen och inspirerar till lek och lärande på många olika sätt.Vi har ett gott pedagogoiskt klimat på förskolan där ditt barn står i fokus. Detta förstärks genom att jobba i den lilla gruppen.

På Bäckadalens förskola genomsyrar vi verksamheten med matematik, språk, teknik, miljö, jämställdhet och naturvetenskap.

Målfokus

Bäckadalens förskola har ledorden roligt, tryggt och lärorikt. Målet är att skapa en förskola dit barnen kommer med lust och glädje.

Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i en demokratisk anda och vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.

Förskolan ingår i Junebäckens förskoleområde som består av Bäckadalen, Kusken, Idas, Torpa och Mariebos förskolor.

Vår vision på Junebäckens fo:

Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för våra barn. En förskola med lust och glädje. Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i demokratisk anda. Vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.

De prioriterade målen på enheten 2017/2018 är:

 • kulturell mångfald
 • jämställdhet
 • eget valt Kunskapsmål utifrån barngruppens behov

Arbete med Grön flagg

Den gröna flaggan är det synliga beviset på att vi i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete! En engagerad förskola leder till en hållbar utveckling och en positiv framtidstro!

Januari 2013: Startade Bäckalyckans förskoleområde arbetet med Grön Flagg.

Juni 2014: Bäckalyckans förskoleområde blev Grönflagg-certifierad.

Teman:
Livsstil och hälsa. (2013) Vårt mål med detta arbete var att tillsammans med barnen nå en hållbar utveckling för en bättre miljö.


Närmiljön. (2014 - 2016) Vi arbetade med tre områden:

Årstider/Naturupplevelser
Förskolegården/Utemiljön
Lokalkännedom
Vattenresurser. (2016 - 2017)

Vattnets former
Sjön
Kretsloppet
Djur och Natur. (2017 - 2018)

Kvalitetsarbete

Förskola och skola omfattas av flera styrdokument – skollag, förordningar, läroplaner m.m. Förskolan har ett eget kapitel i Skollagen, kap 8.

I styrdokumenten uttrycks värdegrunden och strävansmålen för verksamheten.

All verksamhet inom förskola ska systematiskt och kontinuerligt följas upp.

Verksamheten utvärderas och fastställs efter identifierade förbättringsområden i självskattning och brukarenkäter. Olika arbetsgrupper inom enheten är viktiga för verksamhetens kvalitet. 
I de olika arbetsgrupperna ingår förskolechef, bitr .förskolechef och representanter från varje förskola. Grupperna arbetar med uppföljning, utvärdering och utveckling .

Forum för samråd och inflytande

Vid varje förskola skall det finnas forum för samråd med barn och vårdnadshavare. (Skollagen 2010:800 Kap.4, §13)

Målet för samråden är:

– att vara ett forum där barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter.

Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen skall skapa förutsättningar för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem.

Det är den pedagogiska personalen som har ansvaret för hur undervisningen planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med barnen.

Förskollärarna ansvarar för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och inflytande över hur målen ska konkretiseras i den pedagogiska planeringen t.ex. genom infomationsträffar/föräldramöten, utvecklingssamtal och delaktighet i utvärderingen av verksamheten.
(Lpfö 98/10  2.4).

Arbetslaget ska beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
(Lpfö 98/10 2.4)

Följande forum finns på Bäckadalens förskola:

 • den dagliga kontakten
 • utvecklingssamtal
 • föräldramöten/forum
 • förskolans fester
 • på förskolans hemsida finns information, möjlighet att lämna synpunkter och klagomål.


Trygghet och likabehandling

Vid Bäckadalens förskola ligger trygghet i fokus.

 • Årlig plan för att främja likabehandling och motverka kränkningar vid Bäckadalens förskola.
 • Alla barn ska vara trygga i förskolan och det finns lagar som skyddar barn mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskriminerings- lagen och Skollagen)

Kontakta oss

För er föräldrar som vill veta mer om vår verksamhet: Välkomna mellan klockan 10:00-11.00 sista fredagen varje månad. Ring och boka tid, tfn 036-10 26 74.

Bäckadalens Förskola
Åsenvägen 11
553 31 Jönköping

Avdelningar

 • Lyckan, telefon 036-10 26 74
 • Glädjen, telefon 036-10 26 75

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Madelein Nilsson

036-10 39 23

Biträdande förskolechef

Teresa Sagström

036-10 38 87

Specialpedagog

Margareta Rogsäter

036- 10 28 49