search
Sök
menu
Meny

Kuskens Förskola

Kuskens förskola är centralt belägen med natur och kultur in på knutarna. Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner sig trygga i den.

Kuskens förskola har ledorden roligt tryggt och lärorikt. Målet är att skapa en förskola dit barnen kommer med lust och glädje. Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i en demokratisk anda. Och vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.

Förskolan har en egen kokerska som lagar god och näringsriktig mat från grunden, vi är även hälsocertifierade.

På förskolan finns tre avdelningar.

En gång i månaden kommer bokbussen till oss, dit vi går med några barn och lånar böcker.

 • Vi arbetar med barnen i centrum, uppmuntrar deras lust att lära och att utforska och upptäcka omvärlden.
 • Positivt klimat, med en öppen kommunikation, både gentemot barn och föräldrar, där alla ska känna sig delaktiga.
 • Föränderlig och stimulerande miljö, där vi utgår från barnens intressen och behov.
 • Verksamheten vilar på förskolans värdegrund och uppdrag.

Forum för samråd och inflytande

Vid varje förskola skall det finnas forum för samråd med barn och vårdnadshavare. (Skollagen 2010:800 Kap. 4, §13)

Målet för samråden är:

- att vara ett forum där barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter

Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen skall skapa förutsättningar för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem.

Det är den pedagogiska personalen som har ansvaret för hur undervisningen planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med barnen.

Förskolechef och förskollärare ansvarar för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och inflytande över hur målen ska konkretiseras i den pedagogiska planeringen t.ex. genom , informationsträffar/föräldramöten, utvecklingssamtal och delaktighet i utvärderingen av verksamheten.
Lpfö98/10 2.4

Arbetslaget ska beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
Lpfö98/10 2.4

Följande forum finns på Kuskens förskola:

 • den dagliga kontakten
 • utvecklingssamtal
 • föräldramöten/forum
 • förskolans fester
 • På förskolans hemsida finns information, möjlighet att lämna synpunkter och klagomål.


Trygghet och likabehandling

Vid Kuskens förskola ligger trygghet i fokus.

 • Årlig plan för att främja likabehandling och motverka kränkningar vid Kuskens förskola
 • Alla barn ska vara trygga i förskolan och för det finns det lagar som skyddar barn mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskriminerings- lagen och Skollagen).

Målfokus

Kuskens förskola har ledorden roligt tryggt och lärorikt. Målet är att skapa en förskola dit barnen kommer med lust och glädje.

Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i en demokratisk anda och vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.

Vår vision på Junebäckens fo:

Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för våra barn. En förskola med lust och glädje. Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i demokratisk anda. Vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.

Kvalitetsarbete

Förskola och skola omfattas av flera styrdokument – skollag, förordningar, läroplaner m.m. Förskolan har ett eget kapitel i skollagen, kap 8.

I styrdokumenten uttrycks värdegrunden och strävansmålen för verksamheten.

All verksamhet inom förskola ska systematiskt och kontinuerligt följas upp.

Verksamheten utvärderas och fastställs efter identifierade förbättringsområden i självskattning och brukarenkäter. Olika arbetsgrupper inom enheten är viktiga för utvecklingen av verksamhetens kvalitet. 
I de olika arbetsgrupperna ingår förskolechef, bitr .förskolechef och representanter från varje förskola. Grupperna arbetar med uppföljning, utvärdering och utveckling .

Junebäckens förskoleområde

Kuskens förskola ingår i Junebäckens förskoleområde som består av Ida, Bäckadalen, Torpa och Mariebos förskolor.

Kontakta oss

Vi har öppet hus för er föräldrar som vill veta mer om vår verksamhet. Välkomna mellan klockan 10:00-11.00 sista fredagen varje månad. Ring och boka tid Tfn 036-10 31 40

Adress
Kuskens Förskola
Kungsgatan 9A
553 31 Jönköping

Tfn 036-10 31 40

Avdelningar

 • Snurran 1-2 år, telefon 072-517 81 87
 • Kullerbyttan 2-3 år, telefon 072-570 91 28
 • Hoppetossan 4-6 år, telefon 072-528 46 31

Köket, telefon 070-337 82 39

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Madelein Nilsson

036-10 39 23

Biträdande förskolechef

 Teresa Sagström  

036-10 38 87

Specialpedagog

Margareta Rogsäter

036-10 28 49