search
Sök
menu
Meny

Pärlugglans förskola

Välkommen till Pärlugglans förskola, Råslätt. Vi har nära till naturen och har en bra utemiljö. Barnen ska känna trygghet, delaktighet och lust och nyfikenhet i det livslånga lärandet.

Förskolan tillhör Tornfalkens förskoleområde som består av Rödhakens, Pärlugglans och Grankullens förskolor.

Foto Erika Hegestig

Kontakta oss

Pärlugglans förskolalänk till annan webbplats

Pärlugglegatan 7
556 11 Jönköping

Avdelningar

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Lise-Lotte Englund

036-10 80 77

Bitr. förskolechef

Karin Ahlrot Granath

036-10 81 00

Specialpedagog

Helene Kjellander Spjern

036-10 81 71

Handläggare

Jessica Frode

036-10 80 81


Kvalitetsarbete

Inom förskola och skola finns flera styrdokument – skollag, förordningar, läroplaner, m.m.

I styrdokumenten uttrycks bl.a. verksamhetsmålen. All verksamhet inom förskola och skola ska systematiskt och kontinuerligt följas upp.Vi utvärderar vår verksamhet kontinuerligt och fastställer utvecklingsområden som vi arbetar med. En viktig del i arbetet är vår skolutvecklingsgrupp som består av förskolechef och representanter från varje huskropp. Gruppen arbetar med utveckling och kvalitetsarbete.

En viktig del av utvärderingen är den kommungemensamma brukarenkäten. Där ställer vi

Kvalitetsarbete i förskolan och skolan. 

Skolverket, Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (finns på svenska och engelska)länk till annan webbplats

Modersmål

I Jönköpings kommun har förskolebarnen möjlighet att få modersmålsstöd. I första hand riktas stödet till 5- och 6-åringar.

Modersmål

Målfokus

Under läsåret 2017/2018 kommer vi vid Tornfalkens förskoleområde att arbeta med följande utvecklingsområden:

 • Språkutveckling
 • Barnkonventionen

Språkutveckling och modersmål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • – utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • – utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • – utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • – som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

(Lpfö-98, s. 10 rev 2016)

Hur arbetar vi för att nå våra strävansmål?

 • Vi läser, lyssnar och använder oss av kommunikation i olika former. Vi samtalar, förstärker ordens betydelse med hjälp av tecken och in print bilder
 • Vi samtalar mycket med barnen och skapar utmanande och inspirerande lär och lekmiljöer
 • Vi delar in barnen i mindre grupper för att alla barn ska ges möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter.
 • Vi fördjupar oss i sagornas värld med hjälp av konkret material och utvecklar sagorna i form av att dramatisera tillsammans.
 • Vi erbjuder böcker och digitala verktyg som vi tillsammans kan arbeta med
 • Vi använder oss av tolk när det behövs för att öka vår kommunikation mellan varandra.

Hur har vi tänkt arbeta för att nå våra strävansmål?

 • Vi lägger stor vikt vid inskolningen av barnen, skapar en god, tillitsfull och trygg relation till barnet och vårdnadshavarna. Allt för att vi tillsammans ska verka för barnets goda utveckling och lärande. Vi som pedagoger och barnens vårdnadshavare är goda förebilder för barnen.
 • Vi har påbörjat en utbildning i Barnkonventionen för all personal på enheten som kommer att implementeras i verksamheten på olika sätt.
 • Vi arbetar i smågrupper och erbjuder olika typer av aktiviteter inom förskolan. Detta för att skapa lugnare miljöer där det blir enklare för varje enskilt barn att komma till tals och för att alla barn ska vilja/våga förmedla sina åsikter och tankar. Vi inkluderar alla barn och vuxna i vår verksamhet.
 • Barnen ges möjlighet att utifrån sina intressen få välja aktivitet.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att alla barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrarnas eller andra vuxnas ägodelar

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

 • Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra mäniskors situation samt vilja att hjälpa andra
 • Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning och
 • Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

Trygghet och likabehandling

Tornfalkens arbete med trygghet för våra barn:

Alla barn ska vara trygga i förskolan. (Diskriminerings-lagen och Skollagen).

Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet – en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling

Hur vi bygger relationer och trygghet för våra barn:

Omsorgen vi har om varje barn bygger upp tilliten och lägger grunden för trygga och utvecklande relationer mellan pedagoger och barn.

Varje barn möts av engagerade och kunniga pedagoger som visar intresse för att lära känna barnet och dess familj.

Detta bildar utgångspunkten för pedagogernas möjligheter att stödja, stimulera och utmana barnens initiativ till interaktion, med omgivningen och utforskning av omvärlden.

Medarbetare hos oss

Arbeta med oss på Tornfalkens förskoleområde

Tornfalkens förskoleområde
Vi på Tornfalkens förskoleområde består av fyra förskolor: Grankullens förskola 1 och 2 som är belägna på Grästorp, Pärlugglans förskola och Rödhakens förskola  båda belägna på Råslätt. Tornfalkens förskoleområde har vi plats för cirka 240 barn och består av cirka 54 anställda.

En stimulerande arbetsplats
Att arbeta inom förskolan är fantastiskt, stimulerande och utmanande. För att ge våra barn de allra bästa förutsättningar i sin utveckling och lärande har vi en tydlig vision och gemensamma prioriterade mål på hela enheten. Hos oss på Tornfalkens förskoleområde får du uppleva nya spännande utmaningar tillsammans med barnen varje dag och här har du en viktig uppgift att bidra till trygga, nyfikna och glada barn.

Att växa som pedagog
För oss på Tornfalkens förskoleområde är det viktigt att våra medarbetare får växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Som ny pedagog på enheten får du en tydlig introduktion i hur vi arbetar och är du nyutbildad får du en mentor. Därutöver har varje medarbetare medarbetarsamtal som dokumenteras och följs upp år från år. Tillsammans med rektorn sätter vi upp dina mål för året. Hos oss får du ständigt utvecklas och utmanas i ditt lärande och vara med och skapa en förskola som ger möjligheter till en utveckling och ett lärande för framtida kompetenser för alla i organisationen.

Arbetslag med motiverade kollegor
Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med andra motiverade och engagerade kollegor. Arbetslaget möts regelbundet för pedagogiska samtal/planeringar och för att utvärdera och förbereda verksamheten. Därutöver träffas pedagoger på Tornfalkens förskoleområde minst 1 gång i månaden för gemensamma pedagogiska samtal, dessa möten är förlagda på dagtid.