search
Sök
menu
Meny

Smedbyns förskola

Smedbyns förskola har ledorden glädje, samspel och trygghet. Tillsammans gör vi en spännande resa där målet är att skapa den bästa förskolan där vi lägger grunden i barnens livslånga lärande.

Utsidan av Smedbyns förskola.

Förskolan är belägen på söder i Huskvarna. Vi har nära till Smedbyn med sin fina kulturbebyggelse. Vapenvallen med grönområden och Lillån runt omkring oss.

Smedbyns förskoleområde

Förskolan tillhör Smedbyns förskoleområde som består av Björnen, Båggatan, Löparen, Lärlingen och Smedbyns förskolor.

Våra avdelningar

Smedbyns förskola består av tre avdelningar: Småbarnsavdelningarna Månskenet och Solkatten samt syskonavdelningen Regnbågen (storarbetslag).

Vår vision

Våra förskolor lockar till lek och utmanar till lärande.

Verksamheten bygger på glädje, där barnens inflytande och delaktighet ses som en tillgång.

Barnens nyfikenhet och intressen fångas upp och omsätts till samtal, nya utmaningar samt olika projekt, som leder till ytterligare lärande.

På våra förskolor känner sig både barn och vuxna trygga och lär av varandras olikheter.

Vi arbetar efter förskolans läroplan och låter barnen utvecklas efter sin förmåga.

Pedagogerna ser barnens starka sidor, samt ger dem möjlighet och förutsättningar att utveckla sitt tänkande i samspel med andra.

Personal och vårdnadshavare har en god kommunikation och ett väl utvecklat samarbete. Vårdnadshavare ges möjlighet till insyn och påverkan i verksamheten.​

Ledord

Trygghet
Vi strävar efter att:

 • lägga mycket fokus på inskolningen, en trygg övergång från hemmet till förskolan
 • ha en god kontakt med vårdnadshavarna
 • ge vårdnadshavarna inblick i verksamheten och möjlighet att påverka
 • varje barn blir uppmärksammat och sett varje dag
 • tillgodose barnens önskemål, behov och känslor
 • erbjuda en trygg och säker miljö
 • arbeta efter förskolans likabehandlingsplan
 • arbeta efter rutiner som skapar trygghet
 • erbjuda en positiv lärmiljö
 • arbeta gruppindelat
 • ha ett bra mottagande för både barn och vuxna

Glädje
Vi strävar efter att:

 • ge barnen uppmuntran och fokusera på det positiva
 • ge barnen utmaningar som stärker deras självförtroende
 • det finns en utmanande miljö där barnen utvecklas i sitt lärande och sin sociala kompetens
 • väcka barnens nyfikenhet, lust att leka och lära
 • ha ett uppmuntrande och tillåtande förhållningssätt
 • uppmuntra barnens tilltro till sin egen förmåga

Samspel
Vi strävar efter att:

 • inspirera barnen till att se glädjen och nyttan av att samarbeta
 • barnen får känna sig delaktiga i verksamheten
 • barnen lär sig av varandra
 • barnen får känna glädjen i att tillhöra en grupp
 • uppmuntra barnen till att dela med sig och vänta på sin tur
 • ge mycket tid till leken där barnen utvecklar sociala förmågor

Forum för samråd och inflytande

Vid varje förskola skall det finns forum för samråd med barn och vårdnadshavare. (Skollagen 2010:800 Kap. 4, §13)

Målet för samråden är:

– att vara ett forum där barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter.

Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen skall skapa förutsättningar för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem.

Det är den pedagogiska personalen som har ansvaret för hur undervisningen planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med barnen.

Vem ansvarar för vad?

Förskolechefen ansvarar för att kalla till föräldrassamråd för hela Smedbyns förskoleområde två gånger per termin.

Förskollärarna ansvarar för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och inflytande över hur målen ska konkretiseras i den pedagogiska planeringen t.ex. genom barnmöten, informationsträffar/föräldramöten, utvecklingssamtal//pedagogiska samtal och delaktighet i utvärderingen av verksamheten. /Lpfö98/10 2.4

Arbetslaget ska beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten. /Lpfö98/10 2.4

På vår förskola finns dessa forum:

 • den dagliga kontakten vid lämning och hämtning
 • utvecklingssamtal
 • föräldramöten
 • familjefester/förskolefester
 • på förskolans hemsida finns information, möjlighet att lämna synpunkter och klagomål.

Föräldrasamråd

Föräldrasamrådet är ett forum för att ge föräldrar möjlighet att dels få insyn i vår verksamhet men även att vara med och påverka.

Föräldrasamrådet är öppet för deltagande för alla men vanligast är att det finns 2-3 föräldrarepresentanter/förskola.

2 gång per termin genomförs ett möte med föräldrarepresentanterna, förskolechefen och några pedagoger.

Har ni som förälder någon fråga ni tycker borde lyftas på ett möte kan man ta kontakt med förskolechefen. 

Information om föräldrarepresentaner och minnesantecknignar från möten skall finnas anslagna på varje avdelning. Fråga personalen om du ej hittar dessa.

Är du intresserad att sitta med som representant i föräldrasamrådet? Prata i så fall med förskolechefen. Dina åsikter är viktiga!

Grön flagg

Den gröna flaggan är det synliga beviset på att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete, där alla är engagerade. I Sverige delas den gröna flaggan ut av Håll Sverige Rent.

Förskolan är Grön Flagg-certifierad.

I arbetet identifierar vi utvecklingsområden som fokuserar på något av Grön Flaggs sex teman: Närmiljö, Vattenresurser, Klimat och Energi, Kretslopp, Livsstil och Hälsa samt Konsumtion.

Vi kopplar arbetet till förskolans läroplan och visar hur Grön Flagg bidrar till barnens utveckling, lärande och inflytande.

I arbetet med Grön flagg är Röris viktigt. Röris är ett material där barnen på ett enkelt och lustfullt sätt får känna rörelseglädje och träna kroppsuppfattning.Det är viktigt att barnen får uppleva glädjen i att röra på sig.

Vi arbetar även med miljömålet kretsloppet. Barnen sorterar avfall och går till återvinningsstationen med plåt, glas och papper mm. Vi deltar ofta i skräpplockardagr minst en gång per år, då vi plockar skräp i närmiljön kring förskolan.

Vi släcker lamporna när vi går ut och i det rum man inte befinner sig i. Vi uppmärksammar barnen på att komma ihåg att stänga av kranen när de tvättat sig och att de påminner varandra om detta.

Under temat konsumtion lär vi barnen ta lagom mycket mat på tallriken. Att ta så mycket att man orkar äta upp och att inte maten behöver slängas.

Trygghet och likabehandling

Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Därför finns det lagar som skyddar barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskriminerings-
lagen och Skollagen).

Enligt dessa lagar ska varje verksamhet upprätta planer som beskriver arbetet — en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling.

Under hösten kommer vi publicera vår likabehandlingsplan för läsåret.                                                 

Kvalitetsarbete

I styrdokumenten uttrycks bl.a. verksamhetsmålen. AllInom förskola och skola finns flera styrdokument – skollag, förordningar, läroplaner m.m.

verksamhet inom förskola och skola ska systematiskt och kontinuerligt följas upp.

Vi utvärderar vår verksamhet kontinuerligt och fastställer utvecklingsområden som vi arbetar med. En viktig del i arbetet är vår Målfokusgrupp som består av förskolechef och en representant från varje arbetslag. Gruppen arbetar med utveckling och kvalitetsarbete.
 
En viktig del av utvärderingen är den kommungemensamma brukarenkäten. Där ställer vi frågar till vårdnadshavare om hur de upplever verksamheten.

Kontakta oss

Adress expedition

Smedbyns förskola

Smedgränd 1
561 41 Huskvarna

Avdelningar

 • Regnbågen, telefon 036-10 22 22, 0725-70 91 72
 • Månskenet, telefon 036-10 22 23, 0725-70 91 70
 • Solkatten, telefon 036-10 22 24, 0725-70 91 71

Kök, telefon 036-10 22 25, 0725-07 02 26

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Helena Klasson

036-10 22 27

Specialpedagog

Johanna Bokinge

036-10 30 58