search
Sök
menu
Meny

Torpa Förskola

Vackert beläget längst ute på Torpa, ligger denna villa som har haft verksamhet för barn i över 50 år. Med Munksjön och Jordbrovallen i närheten och en härlig trädgård inspireras barnen till mycket rörelse och lek. Det centrala läget ger även närhet till kulturella evenemang.

Utsidan av Torpa förskola.

Förskolan består av två avdelningar; droppen 1-3 år och solen 3-5 år.

Vid Torpa förskola så har gården en central roll, vi ser den som ett extra rum som inbjuder till olika utepedagogiska aktiviteter. Det finns ateljé och snickarbod för skapande och stora gräsytor för lek och rörelse. Gården har fruktträd, bärbuskar och pallkragar för plantering. Vi är hälso­certifierade, vilket innebär att vi serverar barnen näringsrik mat och att vi erbjuder en aktiv verksamhet med mycket lek, rörelser och promenader.

Vid Torpa förskola får barnen möjlighet till att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer. Såsom lek, skapande, IT, rörelser, musik, och drama.

Vid Torpa förskola tillämpas ett demokratiskt arbetssätt. Vi verkar för att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv. Vi strävar efter att barnen utvecklas i samspel med andra och vågar lita till sin egen förmåga. Förskolans mål är att varje barn, när de slutar hos oss, har förståelse för vårt samhälles gemensamma värderingar och omfattas av dem.

Forum för samråd och inflytande

Vid varje förskola skall det finnas forum för samråd med barn och vårdnadshavare. (Skollagen 2010:800 Kap. 4, §13)

Målet för samråden är:

– att vara ett forum där barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter

Barn ska ha inflytande över sin vardag på förskolan. Personalen skall skapa förutsättningar för barnen att kunna engagera sig i frågor som berör dem.

Det är den pedagogiska personalen som har ansvaret för hur undervisningen planeras, genomförs och utvärderas tillsammans med barnen.

Förskollärarna ansvarar för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och inflytande över hur målen ska konkretiseras i den pedagogiska planeringen t.ex. genom , informationsträffar/föräldramöten, utvecklingssamtal och delaktighet i utvärderingen av verksamheten. (Lpfö98/10 2.4

Arbetslaget ska beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten. /Lpfö98/10 2.4

Följande forum finns på Torpa förskola:

 • den dagliga kontakten
 • utvecklingssamtal
 • föräldramöten/forum
 • förskolans fester


Grön Flagg-arbete

Torpa förskola är Grön flagg certifierade sedan 2012, detta innebär att vi integrerar hållbar utveckling i vår verksamhet.

Varje år arbetar förskolan med ett nytt tema för att förnya sitt certifikat. Det finns sex teman att arbeta med:

 • kretslopp
 • livsstil och hälsa
 • närmiljö
 • konsumtion
 • klimat och energi
 • vattenresurser

Alla sex teman är anpassade till den pedagogiska verksamheten och kopplade till läroplanen för förskolan.

För oss på Torpa förskola är natur och miljö viktigt och ett naturligt inslag i vardagen. I vår fantastiska trädgård odlar vi i pallkragar och följer processesen från frö till färdig planta. Vi följer det naturliga kretsloppet där restavfallet blir till jord i vår kompost för att sedan användas till nästa års planteringar. Inomhus sorterar vi avfall, går till återvinningstationerna med papper och glas m.m. Vi använder även återvinningsmaterial i den skapande verksamheten.

Skolskog

Torpa förskola har även en egen skolskog i nedre delen av vattenledningsparken. En skolskog kan beskrivas som ett rum utomhus där man har utökad allemansrätt.

Trygghet och likabehandling

Vid Torpa förskola ligger trygghet i fokus.

 • Årliga plan för att främja likabehandling och motverka kränkningar vid Torpa förskola
 • Alla barn ska vara trygga i förskolan och för det finns det lagar som skyddar barn mot diskriminering, trakasserier och kränkningar (Diskriminerings- lagen och Skollagen).

Målfokus

Torpa förskola har ledorden trygghet, glädje, samspel och inflytande. Vi lägger vi stor vikt vid att barnen känner trygghet, glädje och tillhörighet.

Vid Torpa förskola strävar vi efter att alla barn blir stärkta i sin identitet. Vi värnar om leken och det sociala samspelet. Vi förstår värdet av att ta tillvara på barnens tankar och ideer och vi ser sambandet mellan trygghet, glädje och lusten till att lära. Barnens nyfikenhet och intressen ligger som grund för verksamheten.

Torpa förskolan ingår i Junebäckens förskoleområde tillsammans med Ida, Kusken, Bäckadalen och Mariebo.

Vår vision på Junebäckens fo:

Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för våra barn. En förskola med lust och glädje. Vi verkar för en förskola där alla blir bemötta med respekt och värme i en demokratisk anda. Vi lägger grunden för barnens fortsatta lärande.

De prioriterade målen på enheten 2017/2018 är:

 • kulturell mångfald
 • jämställdhet
 • eget valt kunskapsmål utifrån barngruppens behov 

Kvalitetsarbete

Förskola och skola omfattas av flera styrdokument – skollag, förordningar, läroplaner m.m. Förskolan har ett eget kapitel i skollagen, kap 8.

I styrdokumenten uttrycks värdegrunden och strävansmålen för verksamheten.

All verksamhet inom förskola ska systematiskt och kontinuerligt följas upp.

Verksamheten utvärderas och fastställs efter identifierade förbättringsområden i självskattning och brukarenkäter. Olika arbetsgrupper inom enheten är viktiga för verksamhetens kvalitet. 
I de olika arbetsgrupperna ingår förskolechef, bitr .förskolechef och representanter från varje förskola. Grupperna arbetar med uppföljning, utvärdering och utveckling .

Kontakta oss

Öppet hus

Ni föräldrar som vill veta mer om vår verksamhet är välkomna första fredagen varje månad mellan 10.00-11.00

Torpa Förskola
Solbergsgatan 9
553 33 Jönköping
036-10 31 43

Titel

Namn och e-post

Telefon

Förskolechef

Madelein Nilsson

036-10 39 23

Biträdande förskolechef

Teresa Sagström

036-10 38 87

Specialpedagog

Margareta Rogsäter

036-10 28 49